Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik


Please report any offensive ads.

List of all Lyrics

This page contains lyrics to the following krithis. Please click on a title to go directly to lyrics (Song - rAgam - composer). You may also search for lyrics by raga or composer. You can also use our full-featured Lyrics Search.

If you are looking for lyrics not listed below, please also check our links page lyrics section for other pages that have lyrics to ALL Dikshitar, PApanAsam Shivan, Shyama Sastry, and other composers' compositions (click to go directly). You may also be interested in Carnatic raga-based film songs.


 1. A daya shrI - Ahiri - T
 2. ab tO jaisE (bhajan) - M
 3. ab tO mErE (bhajan) - M
 4. abayAmbikAramaNi - shankarAbharaNam - PS
 5. abhaya karam - sahAnA - AMK
 6. abhaya karattai - behAg - SNB
 7. abhimAnamennaDu galgura - vivardhani, kunjari - T
 8. abhimAnamu lEdimi - andhali - T
 9. abhIshhTa varada - hamsadwani - T
 10. ADAdu ashangAdu vA - madyamAvati - OV
 11. aDaikkalam aDaikkalam - madyamAvati - AMK
 12. ADamODi galadE - cArukEshi - T
 13. ADavAramella gUDi - yadukula kAmbhOji - T
 14. adharam madhuram - mishra kamAj - VBC
 15. adi kAdu bhajana - yadukula kAmbhOji - T
 16. adi nIpai marulu (jAvali) - yamunA kalyANi - DSA
 17. Adi purIshwaram - Arabi - D
 18. ADiDum muruganai - kIravANi - TNB
 19. aDigi sukhamu - madyamAvati - T
 20. ADikkoNDAr anda - mAyamALava gowLa, mOhanam - MT
 21. aDimalariNaiyallAl - pharaju - PS
 22. ADina aravinda - rAgamAlika - AMK
 23. ADinaiyE kaNNA - mOhana kalyANi - AMK
 24. Adityam - mAyamALava gowLa - HB
 25. adivO alladivO - madyamAvati - AC
 26. adrisutavara - kalyANi - ST
 27. aDugu dATi - mOhanam - BR
 28. aDugu varamula - Arabi - T
 29. ADum cidambaramO - behAg - GB
 30. ADuvOmE paLLu pADuvOmE - dEsh, mAnD - SMB
 31. aduvum sholluvAL - sowrAshTram - SRA
 32. agaramumAgi (tiruppugazh) - sindu bhairavi - AGT
 33. aisi lAgi lagan (bhajan) - M
 34. ajam haram - nIlAmbari - HB
 35. AkaTi vELala - cakravAkam - AC
 36. akhilANDa nAyaka - madyamAvati - TSV
 37. akhilAnDEshwari - dvijAvanti - D
 38. alai pAyudE - kAnadA - OV
 39. alaiyAmal pArumayyA - bhairavi - SNB
 40. alakalalla - madyamAvati - T
 41. ALalAgAdA - hATakAmbari - KI
 42. alaru kuriyaga - shankarAbharaNam - AC
 43. ALAVa dennALO - pharaju - OV
 44. aLavillaiyE - mukhAri - PS
 45. aliveni - kurinji - ST
 46. allakallOla - sowrAshTram - T
 47. AlOla tulasi - shankarAbharaNam - BR
 48. amarikapari (gItam) - nATTai - PGS
 49. amAya karuNA - pUrvi kalyANi - TSV
 50. ambA alankAri - bEgaDa - HB
 51. ambA mahAvANi - saraswati manOhari - HB
 52. amba nAdu - tODi - PGA
 53. amba nIlAmbari - nIlAmbari - PP
 54. amba ninnu nammiti - Arabi - T
 55. ambA vANi - kIravANi - HB
 56. ambikAnAtham - bhUpALam - HB
 57. ambOruha pAdamE - naTabharavi - KI
 58. ambOruha pAdamE (varNam) - ranjani - GNB
 59. amma dharma samvardhani - aThANA - T
 60. amma nannubrOvavE - sAvEri - BR
 61. amma nimma manegaLalli - sowrAshTram - PD
 62. amma rAvamma - kalyANi - T
 63. ammA unnaiyE - kAmavardhini - SNB
 64. anagha shambhO - yadukula kAmbhOji - TSV
 65. anagham akhilANDa - mandAri - HB
 66. Anai mukhattOnE - dEva manOhari - MMD
 67. AnalEkara (gItam) - sudda sAvEri - PD
 68. Ananda nartana gaNapatim - nATTai - OV
 69. Ananda naTam ADuvAr - pUrvi kalyANi - NS
 70. Ananda naTana prakAsam - kEdAram - D
 71. Ananda naTanam - gOpikatilakam, kAmbhOji - SNB
 72. Ananda pUrNa - madyamAvati - SB
 73. Ananda sAgara - garuDadhvani - T
 74. AnandamAna - kAmbhOji - HB
 75. AnandamAnandamAyenu - bhairavi - T
 76. Anandamaya manavE - jyOtiswarUpini - WVB
 77. AnandamE paramAnandamE - jujahuli - SNB
 78. AnandAmruta - amritavarshini - D
 79. AnandarUpam - vijayashrI - HB
 80. ananta padmanAbham - Arabi - HB
 81. ananta padmanAbham - malahari - HB
 82. anantAya sarvAya - bowLi - HB
 83. anAtharakshhaka - jhAlavarALi - KI
 84. anAthuDanu gAnu - jingala - T
 85. anbilaiyE - kamAs - PS
 86. anbirundAlE pOdum - kEdAra gowLa - SNB
 87. anbon annaiyE - shrI - KI
 88. anbu varam - bEgaDa - SNB
 89. anbu vellamE - shubhapantuvarALi - AM
 90. anda nAL ini varumO - hamsAnandi - SNB
 91. ANDAL kalyANam - rAgamAlika - AMK
 92. ANDavan darishanamE - jOnpuri - HB
 93. andhakAsura - sahAnA - HB
 94. anduNDaka nE vEga - kAmavardhani - T
 95. anEkAtmanE - vijayanAgari - HB
 96. angAraka mangaLa - rIti gowLa - HB
 97. anIshwaram - cArukEshi - HB
 98. anjAdE nenjamE - pAvani - KI
 99. anjalAmO nenjE - mukhAri - SNB
 100. AnjanEyam sadA (note) - shankarAbharaNam - D
 101. anjezhuttinai nenjilE - rAgavinOdini - MMD
 102. annai mAkALi - kApi - HB
 103. aNNAmalai appanE - tODi - SNB
 104. annapUrNE vishAlAkshi - shyAmA - D
 105. annapUrNEshwari - kharaharapriyA - HB
 106. antA rAmamayam - Ananda bhairavi, kAmavardhani - BR
 107. antaranga bhakti - shhadvidamArgini - KI
 108. anudinamunu kAvumayya - bEgaDa - RS
 109. anupama guNAmbudhi - aThANA - T
 110. anurAgamulE - saraswati - T
 111. anyAyamu sEyakura - kApi - T
 112. apadUruku lOnaitinE - kamAs - PR
 113. aparAdhamula nOrva - rasALi - T
 114. aparAdhamulamAnpi - darbAr - T
 115. aparAdhamulanniyu - latAngi - PSA
 116. aparAdhiyagu nAdu - bilahari - WVB
 117. aparAdi nAnalla - rEvati - PD
 118. aparAjitE - kannnaDa - HB
 119. apavarga pradam - pashupatipriyA - HB
 120. appA murugayyanE - divyamaNi - KI
 121. appa rAma bhakti - kAmavardhani - T
 122. appA un ponnaDi - shenjuruTTi - SNB
 123. appanE - tODi - KI
 124. appulEni samsAra - sindu bhairavi - AC
 125. apuDu manasu - kamAs - PSA
 126. ArabhimAnam - rAgamAlika - TPA
 127. AragimpavE - tODi - T
 128. ArAr Asai - shankarAbharaNam - MT
 129. arivuDaiyOr - cakravAkam - GB
 130. ArO vandennai - sudda bangALa, aThANA - SNB
 131. Arukkum aDangAda - bEgaDa - HB
 132. aruL pArayyA - bilahari - KI
 133. aruL purivAy - hamsadwani - SNB
 134. aruL seyya vENDum - rasikapriya - KI
 135. aruLvAy - kharaharapriyA - KI
 136. ArumO Aval - mAnD - KNA
 137. aruvaippOlum - asAvEri - SNB
 138. AryAdEvI - sahAnA - HB
 139. Ashai koNDEn - gOpikatilakam - SNB
 140. Ashai mukham marandu - jOnpuri - SMB
 141. ashaindADum mayil - simhEndra madhyamam - OV
 142. ashhTalakshmi stOtram (slOka)
 143. ashhTamUrtim - gowLipantu - HB
 144. AshIrvAdam taruvAy - Arabi - SNB
 145. ashTAdasha supIThastitE - simhEndra madhyamam - HB
 146. ataDE dhanyudurA - kApi - T
 147. ati sundaram - simhEndra madhyamam - HB
 148. atishaya vara - mandAri - HB
 149. attA aruLillaiyO - sahAnA - SNB
 150. aTTa balukudu - aThANA - T
 151. aTu kArAdani - manOranjani - T
 152. Ayar pADi kaNNA - sudda dhanyAsi - PV
 153. AyarpADi mALigayil
 154. baDalika dIra - rIti gowLa - T
 155. bAgAyanayya - candrajyOti - T
 156. bajo man bajO (bhajan) - yaman
 157. bAlA gOpAla krishNa - mOhanam - NT
 158. bAla gOpAlakrishNa - dhanyAsi - WVB
 159. bAla kanakamaya - aThANA - T
 160. bAlA main bairagan (bhajan) - M
 161. bAla sarasa - kIravANi - OV
 162. bAlalOcana - dhanyAsi - HB
 163. balamu kulamu - sAvEri - T
 164. bAlasubramaNyam - AbhEri - HB
 165. bAle bAlEndu - rIti gowLa - T
 166. bAlE paripAlisow (bhajan) - bEgaDa - HB
 167. balumOsa mayyanurA (daru varNam) - sahAnA - HB
 168. bandadella barali - kApi - BD
 169. banTu rIti kOlu - hamsanAdam - T
 170. bArO krishNayA - rAgamAlika - KD
 171. basO mOrE nainan (bhajan) - M
 172. bhadrakALi namOstutE - mOhanam - HB
 173. bhagaLA dEviya (bhajan) - tODi - HB
 174. bhagavatE rudrAya - kurinji - HB
 175. bhAgyada lakshmi bArammA - shrI,madyamAvati - PD
 176. bhAgyavati nInE hari manOhari - mAnD - AM
 177. bhairavi paramEshwari - bhairavi - HB
 178. bhaj man rAma (bhajan) - TD
 179. bhaja bhaja mAnasa - tilang - KVD
 180. bhaja gOvindam (bhajan) - rAgamAlika - AS
 181. bhaja mAnasa - bahudAri - TSV
 182. bhaja raghuvIr (bhajan) - TD
 183. bhaja rAmam satatam - husEni - T
 184. bhaja rE raghuvIram - kalyANi - T
 185. bhajAmyaham - nAgagAndhAri - HB
 186. bhajana parula - shuruTTi - T
 187. bhajana sEya rAdA - aThANA - T
 188. bhajana sEyavE - kalyANi - T
 189. bhajana sEyu margamunu - nArAyaNi - T
 190. bhajarE bhaja mAnasa - kannaDa - T
 191. bhajarE cEtaha - Arabi - TSV
 192. bhajarE gOpAlam - hindOLam - SB
 193. bhajarE mAnasa - gowLa - WVB
 194. bhajarE raghuvIram - jOnpuri - SB
 195. bhajarE rE citta - kalyANi - D
 196. bhajarE rE mAnasa - AbhEri - MV
 197. bhajarE shrI rAmacandram - mALavi - WVB
 198. bhajarE shrIkaNThEshwaram - kAmbhOji - TSV
 199. bhajarE shrIrAmam - kalyANi - BR
 200. bhajarE yadunAtham - pilU - SB
 201. bhaktavatsalA - karnATaka behAg - HB
 202. bhakti biccamiyyavE - shankarAbharaNam - T
 203. bhakti koladivadE paramAtmuDu - malayamArutam - AC
 204. bhakti minshAram - nATTai - SNB
 205. bhaktuni cAritramu - bEgaDa - T
 206. bhandamu sEyarAdu - nAgaswarAvaLi - HB
 207. bhaNDAsura - maNirangu - HB
 208. bhAramA I bAluni - hamsanAdam - GNB
 209. bhAramellAm vaittEn - sAvEri - SNB
 210. bhAratiyE - naTabhairavi - HB
 211. bhargam pashupatim - jingala - HB
 212. bhava pAsha - pushpalatika - HB
 213. bhAvamulOna - sudda dhanyAsi - AC
 214. bhavanuta na - mOhanam - T
 215. bhavasannuta - varALi - T
 216. bhAvayAmi - rAgamAlika - ST
 217. bhAvayAmi gOpabAlam - yamunA kalyANi - AC
 218. bhAvayE parama gurum - hamsAnandi - MK
 219. bhAvayE sAdaram - kIravANi - TSV
 220. bhayasamaya (gItam) - dEsAkshi - PD
 221. bhEruNDAmbE - sudda dhanyAsi - HB
 222. bhImam bajEham - dEvagAndhAri - HB
 223. bhO shambhO - rEvati - DS
 224. bhOgInDra shAyinam - kuntala varALi - ST
 225. bhUbhAramati - sAvEri - HB
 226. bhuddhi dEvi - malahari - HB
 227. bhujanga bhUshhaNa - shencukAmbhOji - HB
 228. bhUtanAtha - sAvEri - TSV
 229. bhUtapatayE - nAgaswarAvaLi - HB
 230. bhuvanAtraya sammOhanakara - mOhanam - GNB
 231. bhuvanAtrayutam - rAgamAlika
 232. bhuvanEshwariyA - mOhana kalyANi - HB
 233. bhuvini dAsuDanE - shrI ranjani - T
 234. bindu pITha - husEni - HB
 235. birAna brOva idi - kalyANi - TPA
 236. brahma kaDigina - mukhAri - AC
 237. brahmai vAham - nAdanAmakriyA - SB
 238. brindAvana lOla - tODi - T
 239. brOcEvArevarE - shrI ranjani - T
 240. brOcEvArevarurA - kamAs - MV
 241. brOva bhAramA - bahudAri - T
 242. brUhi mukundEti - kurinji - SB
 243. buddhi rAdu - shankarAbharaNam - T
 244. cakkani rAja - kharaharapriyA - T
 245. cakrarAjara - dharmavati - HB
 246. cakrEshi dEvi - cakrapradIpta - HB
 247. cAla kallalADu - Arabi - T
 248. caladA hari nAma - hamsadwani - AC
 249. calamEla (varNam) - darbAr - TT
 250. calamEla cEsEvu (tAna varNam) - nArAyaNa gowLa - HB
 251. calamElarA - mArgahindOLam - T
 252. caliyE kunjan - brindAvan sArang - ST
 253. callaga nAtO - vEgavAhini - T
 254. callarE rAmacandru - Ahiri - T
 255. calo man gangA (bhajan) - M
 256. cAlu cAlu - sAvEri - T
 257. canda muNDa - garuDadhvani - HB
 258. candana carcita (ashhTapadi) - kAmavardhani - JD
 259. caNDikE shrI - nArAyaNi - HB
 260. candiranE - jOnpuri - HB
 261. candra kalAvadamsam - shankarAbharaNam - PS
 262. candra maNDala - pUrnacandrikA - HB
 263. candra rEkhA - shankarAbharaNam - HB
 264. candracUDa - rAgamAlika - PD
 265. candram bhaja - asAvEri - D
 266. candram bhajE - pUrnacandrikA - HB
 267. cani tODi tEvE - harikAmbhOji - T
 268. caphalamu mAni - madyamAvati - WVB
 269. carAcara jagadrUpE - nAyaki - HB
 270. caraNamulE nammiti - kApi - BR
 271. caraNarAja mahimA (bhajan) - M
 272. caranu caranu surEndra - shenjuruTTi - AC
 273. cAruvikrama - hamsadwani - HB
 274. caturdasa bhuvana rUpa (varnam) - rAgamAlika - D
 275. catushashTyupasharADyE - navrOj - HB
 276. cEDE buddhi mAnurA - aThANA - T
 277. ceDipoke O - lalitA - WVB
 278. cEl paTTazhindadu (tiruppugazh) - shanmugapriyA - AGT
 279. celimini jalajAkshhu - yadukula kAmbhOji - T
 280. celiya pai (varNam) - kAmavardhani - TT
 281. centa dIrcci - hamsadwani - TT
 282. centanE sadA - kuntala varALi - T
 283. cEra rAvadEmirA - rIti gowLa - T
 284. cEri yashOdaku - mOhanam - AC
 285. cEsinadella - tODi - T
 286. cEtaha shrI rAmam - kEdAra gowLa - SB
 287. cEtulAra shrngAramu - kharaharapriyA - T
 288. chAyA dEvi - bEgaDa - HB
 289. cidagni kuNDa - aThANA - HB
 290. cidambaram - bEgaDa - GB
 291. cidambaram ena ninaivAy - bangALa - SNB
 292. cinna cinna padam vaittu - kApi - AMK
 293. cinna cinna pAppA - sindu bhairavi - SNB
 294. cinna nADE - kalAnidhi - T
 295. cinnanjiru kiLiyE - rAgamAlika - SMB
 296. cinnanuNTi (varNam) - kalyANi - TT
 297. cinta dIrcci - gowDa mallAr - TT
 298. cintA nAstikila - sahAnA - SB
 299. cintaginci - saraswati manOhari - RS
 300. cintaya citta (note) - shankarAbharaNam - D
 301. cintayAmi jagadamba - hindOLam - JW
 302. cintayEham sadA (note) - shankarAbharaNam - D
 303. cintistunnADE - mukhAri - T
 304. ciruta prAyamu (varNam) - vasantA - TT
 305. citha cOra - gowLa -
 306. citta dIrccarA (varNam) - sowrAshTram - RS
 307. cittam magizhvittiDudu - bilahari - PS
 308. cUDarE celulAra - kAmavardhani - T
 309. dAcukO valenA - tODi - T
 310. dakshhatvAharam - shuruTTi - HB
 311. dakshiNAmUrtE - ranjani - DS
 312. dakshiNAmUrttE - shankarAbharaNam - D
 313. daNDamu beTTEdanurA - bAlahamsa - T
 314. danDini shrI - sAlagabhairavi - HB
 315. dAni kOrikEnu (varNam) - vasantA - RS
 316. danta mAmukha - nATTai - KI
 317. dAri teliyaka - shrI - WVB
 318. dAri teliyaka (varNam) - darbAr - RS
 319. daridApulEka vEDitE - sAvEri - T
 320. darini telusukonTi - sudda sAvEri - T
 321. darshanamE - raktimArgini - HB
 322. darshanamu sEya - nArAyaNa gowLa - T
 323. dAsa nEsha guhEshanE - vanaspati - KI
 324. dAsamimam - bEgaDa - TSV
 325. dasaratAtmajam - pUrvi kalyANi - PS
 326. dAsaratE (nOTTuswara) - shankarAbharaNam - D
 327. dAsarathE - kOkilapriyA - T
 328. dasharatha nandana - asAvEri, sAvEri - T
 329. dasharatha nandana - nAdanAmakriyA - WVB
 330. dasharatha rAma - shankarAbharaNam, kApi - BR
 331. dAsharathE (note) - shankarAbharaNam - D
 332. dAsharathI - tODi - T
 333. dashavatAra vaibhavam - JD
 334. daya jUcuTa kidi - ganavaridhi - T
 335. daya sEyavayyA - yadukula kAmbhOji - T
 336. dayalEni bratukEmi - nAyaki - T
 337. dayamADO dayamADO - kalyANi - PD
 338. dayarAnI dayarAnI - mOhanam - T
 339. dEhi tava - sahAnA - T
 340. dEva banda - shankarAbharaNam - PD
 341. dEva dEva jagadIshwara - pUrvi kalyANi - ST
 342. dEva dEva kalayAmi - mAyamALava gowLa - ST
 343. dEva jIvanam - kAmavardhini - SNB
 344. dEva namO namO - kamAs - TSV
 345. dEva rAma rAma - sowrAshTram - T
 346. dEva shrI tapastIrthapura - madyamAvati - T
 347. dEva vidyAdhirAja - kEdAra gowLa - TSV
 348. dEvadEvam - hindOLam - AC
 349. dEvAdi dEva - sindu rAmakriyA - T
 350. dEvAdi dEva - sunAda vinOdini - MV
 351. dEvaki nandana - rAgamAlika - PD
 352. dEvaki tanayuni - shankarAbharaNam - HB
 353. dEvam kavacinam - bangALa - HB
 354. dEvam sharaNyam - navrOj - HB
 355. dEvAya havishhE - hamsanAdam - HB
 356. dEvi brOva samayAmidE - cintAmaNi - S
 357. dEvi dAkshAyaNi - bAlahamsa - HB
 358. dEvi gowri - gowri manOhari - HB
 359. dEvi jagajjanani - shankarAbharaNam - ST
 360. dEvi pAdam paNindEn - tODi - PS
 361. dEvi ramE - vasantA - MV
 362. dEvi shivadUti - punnAgavarALi - HB
 363. dEvi shrI - harinArAyaNi - HB
 364. dEvI shrI tulasamma - mAyamALava gowLa - T
 365. dEvi shrItam - hamIr kalyANi - HB
 366. dhanyuDevvaDO - malayamArutam - PSA
 367. dharanu nI sari - varALi - T
 368. dharma samvardhini - madyamAvati - D
 369. dharma samvarttani tAyE - nATTai - PS
 370. dharma shravaNavEtake - durga - PD
 371. dharmAtma nannipuDu - kEdAra gowLa - T
 372. dharmavE jayavemba - shenjuruTTi - PD
 373. dhIra shikhAmaNi - rIti gowLa - HB
 374. dhyAnamE varamaina - dhanyAsi - T
 375. digambaram shivam - bAlahamsa - HB
 376. digulu mAnparA - husEni - WVB
 377. dikku teriyAda kATTil - rAgamAlika - SMB
 378. dIna dayALO - bhairavi, kApi - BR
 379. dIna dayAparanE - kEdAram - SNB
 380. dIna janAvana - bowLi - T
 381. dIna karuNAkaranE - yamunA kalyANi
 382. dIna sharaNyanE - karnaranjani - NR
 383. dInabandhO dayAsindhO (note) - shankarAbharaNam - D
 384. dinamaNi vamsha - harikAmbhOji - T
 385. dinamaNi vamsha - mAyamALava gowLa - HB
 386. dinamE sudinamu - kApi - BR
 387. dorakunA ani - tODi - T
 388. dorakunA iTuvanTi sEva - bilahari - T
 389. duDukugala nannEdora - gowLa - T
 390. durgAdEvi - navarasa kannaDa - HB
 391. durgAlakshmi saraswati (bhajan) - Arabi, yamunA kalyANi - PS
 392. duritApaham anisham - shrI ranjani - TSV
 393. durmArgacarA - ranjani - T
 394. durusugA - sAvEri - S
 395. dwaitamu sukhamA - rIti gowLa - T
 396. dwAtrimshat - kEdAra gowLa - HB
 397. E nOmu nOcitimO - punnAgavarALi - T
 398. E panikO - asAvEri - T
 399. E pApamu - aThANA - T
 400. E rAmuni - vakulAbharaNam - T
 401. E tAvunarA - kalyANi - T
 402. E tIruga - nAdanAmakriyA - BR
 403. E varamaDugudurA - kalyANi - T
 404. EDanunnADO - nATTai kurinji - BR
 405. EdAri sancarinturA - kAntAmaNi - T
 406. EdayyA gati - calanATTai - KI
 407. Edi nI bAhu - darbAr, kApi - T
 408. EdO teriyAmal - hamIr kalyANi - GB
 409. Edum ariyEnE - sahAnA - KI
 410. eduTa nilicitE - shankarAbharaNam - T
 411. Ehi mudam dEhi - kamAs - NT
 412. Ehi trijagadIsha - sAranga, shankarAbharaNam - T
 413. ekkAlattilum - nATTai kurinji - RSS
 414. Ela nApai - simhArava - TT
 415. Ela nI - gowLa - TT
 416. Ela nI dayarAdu - aThANA - T
 417. Ela teliyalErO - darbAr - T
 418. ElAguna brOva - mOhanam - TT
 419. ElarA shrI - kAmbhOji - T
 420. ElAvatAram - mukhAri - T
 421. ellAm shivan sheyal - kalyANi - SNB
 422. EmAnaticcEdivO - sahAnA - T
 423. EmandunE vicitramunu - shrImaNi - T
 424. Emani mATADitivO - tODi - T
 425. Emani neranammu - sowrAshTram - T
 426. Emani palukudurA - aThANA - WVB
 427. Emani pogaDudurA - varuNapriyA - T
 428. Emani vEgintunE - husEni - T
 429. Emayya rAma - kAmbhOji - BR
 430. EmEmO teliyaka - sowrAshTram - T
 431. Emi dOva balkumA - sAranga - T
 432. Emi jEsitE - tODi - T
 433. Emi nEramu - shankarAbharaNam - T
 434. En manamE - nAmanArAyaNi - KI
 435. en manattAmarai - rIti gowLa - GNB
 436. en mukham pAr - kApi - SNB
 437. en nenjil - kalyANi - SE
 438. En paLLi koNDIrayyA - mOhanam - AK
 439. en tAy vAzhgavE - hamsadwani - SNB
 440. enai ALayyA - shankarAbharaNam - KI
 441. enakkum unakkum - rAgamAlika - RL
 442. EnATi nOmu phalamu - bhairavi - T
 443. enda vidamum - mukhAri - PS
 444. endaro mahAnubhavulu - shrI - T
 445. endu bAyarA - dhanyAsi - T
 446. endu dAginADO - tODi - T
 447. endu kowgalinturA - sudda dEsi - T
 448. endukI calamu - shankarAbharaNam - T
 449. endukO bAga teliyadu - mOhanam - T
 450. endukO nI manasu - kalyANi - T
 451. enduku dayarAdurA - tODi - T
 452. enduku nirdaya evarunnArurA - harikAmbhOji - T
 453. enduku peddala - shankarAbharaNam - T
 454. enduNDi veDalitivO - darbAr - T
 455. english Note - shankarAbharaNam - HB
 456. ennaDO rakshhincitE - sowrAshTram - T
 457. ennaDu jUtunO - kalAvati - T
 458. ennaDu nIkrupa - vAcaspati - PSA
 459. ennaga manasuku - nIlAmbari - T
 460. ennagAnu rAma bhajana - kAmavardhani - BR
 461. ennai kaiviDuvAyO - simhEndra madhyamam - SNB
 462. ennALLU - mandAri - HB
 463. ennALLu nI trOva - kApi - T
 464. ennALLu tirigEdi - mALavashrI - T
 465. ennALLu UrakE - shubhapantuvarALi - T
 466. ennannaiyE - kamAs - HB
 467. ennatavam sheydanE yeshOdA - kApi - PS
 468. ennEramum - dEvagAndhAri - GB
 469. enraikku shiva krpai - mukhAri - NS
 470. enta bhAgyamu - sAranga - T
 471. enta mAtramuna - rAgamAlika - AC
 472. enta nErccina - udhaya ravi candrikA - T
 473. enta pApinaiti - gowLipantu - T
 474. enta rAni - harikAmbhOji - T
 475. enta vEDukondu - saraswati manOhari - T
 476. entamuddO enta - bindumAlini - T
 477. entani nE - mukhAri - T
 478. entanucu sairintunu - yadukula kAmbhOji - T
 479. entanucu varnintunE - sowrAshTram - T
 480. entO mahAnubhAvuDavu - shankarAbharaNam - BR
 481. entO moraliDa lEdA - kannaDa - GNB
 482. entO prEmatO (varNam) - shuruTTi - TT
 483. eppaDi pADinarO - karnATaka dEvagAndhAri - SNB
 484. eppOdu varuvAyO - nATTai kurinji - SNB
 485. eppOdu viDudalaiyO - mukhAri - SNB
 486. eppOvaruvArO - shenjuruTTi, jOnpuri - GB
 487. EtAvuna nErcitivO - yadukula kAmbhOji - T
 488. ETi janmamidi - varALi - T
 489. eTi yOcanalu - kIraNAvaLi - T
 490. Etiki dayarAdurA - mukhAri - BR
 491. eTlA dorakitivO - vasantA - T
 492. eTlA kanugondunO - ghanTa - T
 493. ettanai inbangaL - varALi - SNB
 494. ettanai kOTi inbam - dhanyAsi - SMB
 495. ettanai sonnAlum - sAvEri - SRA
 496. eTula brOtuvO - cakravAkam - T
 497. eTula gApADuduvO - Ahiri - T
 498. eTulaina bhakti - shyAmA - T
 499. evarAdarinturayyA - punnAgavarALi - WVB
 500. evaraina lErA - siddhasEna - T
 501. evarani - dEvAmrutavarshini - T
 502. evariccirirA - madyamAvati - T
 503. evarikai avatAram - dEva manOhari - T
 504. evarimATa - kAmbhOji - T
 505. evaritO nE - mAnavati - T
 506. evaritO nE - vijayanAgari - TT
 507. evaru dUshincinanEmi - Ananda bhairavi - BR
 508. evaru manaku - dEvagAndhAri - T
 509. evaru teliyaka - tODi - T
 510. evaru teliyanu - punnAgavarALi - T
 511. evarunnAru - dhanyAsi - TT
 512. evarunnAru - mALavashrI - T
 513. evarUrA ninnu vinA - mOhanam - T
 514. Evidhamulanaina - shankarAbharaNam, kalyANi - T
 515. evvarE rAmayya - gangayabhUshhani - T
 516. evvari bOdhana - AbhOgi - PSA
 517. ezhiluDai - hamsanAdam - TS
 518. ezhundiru kalyANi - bhUpALam - SNB
 519. gajAnanam bhajE - kamalA manOhari - TSV
 520. gajAnanayutam - vEgavAhini - D
 521. gajarAja rakshaka - kannaDA - TT
 522. gajavadanA bEDuvE - hamsadwani - PD
 523. gajavadana karunA - shrI ranjani - PS
 524. galE bhujAnga (bhajan) - dEsh
 525. gam gaNapatE - hamsadwani - HB
 526. gAna mazhai - rAgamAlika - AMK
 527. gAnAmuda pAnam - jyOtiswarUpini - KI
 528. gAnAmudam - sAlagam - KI
 529. gAnamUrtE - gAnamUrti - T
 530. gaNanAtham - pancamam - HB
 531. gaNanAthanE - sAranga - PT
 532. gaNapatE suguNanidhE - janaranjani - HB
 533. gandhamu puyyarugA - punnAgavarALi - T
 534. gandhavahAtmaja - tODi - WVB
 535. gaNEsha kumAra pAhimAm - jhinjoTi - D
 536. ganEsha pancaratnam - rAgamAlika - AS
 537. gaNEsha skanda - nAgabhUshaNi - HB
 538. gaNEsha vandanam - mOhanam
 539. gangAdhara - shankarAbharaNam - HB
 540. gangaiyaNi - tODi - PS
 541. gAravimpa rAdA - ghanTa - T
 542. garuDa gamanA - hindOLam - AC
 543. garuDa gamana vAsudEva - gowri manOhari - T
 544. garuDa vAhana - garuDadhvani - HB
 545. garuDagamana rArA - shuruTTi, kAmavardhani - BR
 546. garuDagamana samayAmidE - nAgaswarAvaLi - PSA
 547. gata mOhA - shankarAbharaNam - T
 548. gati nIvani - tODi - T
 549. gati vErevarammA - bhairavi - GNB
 550. gaTTigAnu nanu - bEgaDa - T
 551. gAyati vanamAli - durga - SB
 552. ghananaya - rishhabhapriyA - KI
 553. ghuma ghuma ghumayani - sowrAshTram - T
 554. giri dhanvinam - kOkiladhwani - HB
 555. giri priyam - katanakutUhalam - HB
 556. girijAdEviya - vInAdhAri - HB
 557. giripai nelakonna - sahAnA - T
 558. girirAja sutA - bangALa - T
 559. girIsham mahEsham - kAnaDA - HB
 560. girivara putrIm - dvijAvanti - TSV
 561. gIta vAdya - nATakapriyA - TS
 562. gItAmudamE - madyamAvati - KI
 563. gItArthamu - shuruTTi - T
 564. gOkula nilaya - dEvagAndhAri, AbhEri - MV
 565. gOkulabAlA (varnam) - kalyANi - RN
 566. gOpAla gOkula (bhajan) - TD
 567. gOpAla nandana - katanakutUhalam - HB
 568. gOpAlaka pAhimAm - bUpAlam - ST
 569. gOpanandana valaripunuta - bhUshavaLi - ST
 570. gOvardhana giridhara gOvinda - darbAri kAnaDA - NT
 571. gOvindA ninna - jana sammOdhini - PD
 572. gOvinda rAja perumAn - bilahari - SNB
 573. gOvindamiha gOpikA - madyamAvati - NT
 574. gowri kalyANa vaibhOgamE - shankarAbharaNam -
 575. graha balam - rEvagupti - T
 576. gurucaraNam bhajarE - shankarAbharaNam - WVB
 577. guruguha pada (note) - shankarAbharaNam - D
 578. guruguha sarasija (note) - shankarAbharaNam - D
 579. gurulEka eTuvaNTi - gowri manOhari - T
 580. gurumUrtE bahukIrtE (note) - shankarAbharaNam - D
 581. gurunAthA - pushpalatikA - HB
 582. gurunAthan avanE - madyamAvati - SNB
 583. gurunAthapriyA - gurunAthapriya - KR
 584. guruvara mahimala - Ananda bhairavi - WVB
 585. guruvAyupurEsha - shyAmA - TSV
 586. guruvAyUr appanE - rIti gowLa - AMK
 587. hara hara shiva pAlaya - sahAnA - TSV
 588. hara hara shiva shiva - shankarAbharaNam - TSV
 589. hara mahEshwara - bEgaDa - HB
 590. hara mrtyunjaya - mAyamALava gowLa - HB
 591. harahara citikaNThA - pharaju - HB
 592. haraharA mahAdEva - shenjuruTTi - HB
 593. hari guN gAvat (bhajan) - M
 594. hari hara vinuta (gItam) - nATTai
 595. hari hari hariyani - saraswati - WVB
 596. hari hari rAma rAma - dhanyAsi - BR
 597. hari hari shrI - punnAgavarALi - WVB
 598. hari hariyanukOvE - kAmavardhani - T
 599. hari nArAyaNa - rEvati - PD
 600. hari shankara - rIti gowLa - TSV
 601. hari smaraNe mADO - yamunA kalyANi - PD
 602. hari tum harO (bhajan) - darbAri kAnaDA - M
 603. haridAsulu veDalu - yamunA kalyANi - T
 604. haridrA kumkuma - shuruTTi - HB
 605. harikAmbhOdi pADi - harikAmbhOji - SNB
 606. hariyanu vAni - tODi - T
 607. hayagrIva agastya - umAbharaNam - HB
 608. hE gOvinda - hindOLam - DS
 609. hE mAyE mAm (note) - shankarAbharaNam - D
 610. hecerika ga - yadukula kAmbhOji - T
 611. hEmagirisha manOnmaNi - IsamanOhari - HB
 612. himAdri sutE - kalyANi - S
 613. himagiri tanayE - sudda dhanyAsi - HB
 614. I mEnu galginanduku - varALi - T
 615. I puranamulu - bhAgEshri - AC
 616. I vasudha - sahAnA - T
 617. I vELa nannu - kamAs - BR
 618. idaya kadavai - kuntala varALi - SNB
 619. idE bhAgyamu - kannaDa - T
 620. idi manci samayamurA - Ananda bhairavi - HB
 621. idi nIku meragAdurA - punnAgavarALi - T
 622. idi samayamurA - cAyanATTai - T
 623. idi vELa - kOkilabhAshini - HB
 624. idiga dayAnandamu - sowrAshTram - WVB
 625. iha para sukham - suvarnAngi - KI
 626. ihamE sukham - gamanashramA - KI
 627. ihapara menumeru - simhEndra madhyamam - PS
 628. ihapara sukhadAyaka - vAcaspati - KI
 629. ika kAvalasinadEmi - bAlahamsa - T
 630. ikanainanA - pushpalatika - TN
 631. ikanE tALajAlanurA - guharanjani - HB
 632. ilalO praNatArti - aThANA - T
 633. illai enbAn yAraDA - mOhanam - SNB
 634. illai iddharaNiyil - hamsanAdam - AM
 635. illai illai ammA - mOhanam - OV
 636. inaiyar unakku uNDO - gowri manOhari - AM
 637. inba kanA onru kaNDEn - rAgamAlika - KSK
 638. inbamenbadilaiyE - kAnaDA - PS
 639. indu enage - bhairavi - RVS
 640. indukA I tanuvunu - punnAgavarALi - T
 641. indukA puTTincitivi - bhairavi - T
 642. indukEmi sEtu - varALi - T
 643. indumukhi - shankarAbharaNam - ST
 644. ini namakkoru - bilahari - KI
 645. inkA daya rAkuNTE - nArAyaNa gowLa - T
 646. inka yOcana - ghanTa - T
 647. innALLavale - dEshyatODi, tODi - T
 648. innALLu - nArAyaNa gowLa - T
 649. innALLu nannElli - ghanTa - T
 650. innam en manam (varNam) - cArukEshi - LJ
 651. innamum sandEhappaDalAmO - kIravANi - GB
 652. innum enna sOdanai - cArukEshi - SNB
 653. innum parAmukhamEnO - bEgaDa - DK
 654. innum vandArillaiyE - sAvEri - DVP
 655. inta bhAgyamani - punnAgavarALi - T
 656. inta kOpamElarA (varNam) - rAgamAlika - VK
 657. inta parAkElarA (varNam) - nATTai - TT
 658. inta parAku nIvE - bhairavi - GNB
 659. inta sowkhyamani nE - kApi - T
 660. intakanna delpa - sAvEri - T
 661. intakannAnandam - bilahari - T
 662. intakaNTE - kannaDa - PSA
 663. intamarmi vanucu - varALi - WVB
 664. intamODi sEya (varNam) - sAranga - TT
 665. intanucu varNimpa - gunDakriyA - T
 666. intanucu varNimpa - sAvEri - T
 667. ipuDaina nannu - Arabi - T
 668. irakkam varAmal - behAg - GB
 669. irangAdA sAminAthA - nATakapriyA - KI
 670. iravum pagalum - yadukula kAmbhOji - SNB
 671. IsanE inda - cakravAkam - PS
 672. Isha pAhimAm - kalyANi - T
 673. ishaiyin ellaiyai - shubhapantuvarALi - MMD
 674. Ishan kanaka sabhEshan - bEgaDa - KI
 675. Ishwari rAjEshwari - AbhEri - HB
 676. itara daivamula - cAyatArangini - T
 677. itaramu leruganayyA - shankarAbharaNam, nAdanAmakriyA - BR
 678. iTu parAku - nArAyaNa gowLa - RS
 679. iTu sAhasamula - saindhavi - ST
 680. ivan yArO - kAmbhOji - KK
 681. Ivaraku jUcinadi - shankarAbharaNam - T
 682. jagadAnanda kArakA - nATTai - T
 683. jagadgurO - aThANA - HB
 684. jagadgurO - gOpikavasantam - HB
 685. jagadIsha guruguha (note) - shankarAbharaNam - D
 686. jagadIshwari - mOhanam - TRP
 687. jagadOddhAraNA - dhanakApi, kApi - PD
 688. jagajjananI sukhapANi - ratipatipriya - GKA
 689. jagelara janakaja - AbhEri - AM
 690. jAgO bansIvAlE (bhajan) - M
 691. jAkE priya (bhajan) - TD
 692. jAlandhara - valaci - HB
 693. janaka manOharam - mAnD - MV
 694. janaka suta (gItam) - sAvEri - PD
 695. janakajA samEta - asAvEri - T
 696. jAnakI nAth (bhajan) - TD
 697. jAnakI nAyaka - dhanyAsi - T
 698. jAnaki ramaNa - kApi - VJS
 699. jAnakI ramaNA - sudda sImantini - T
 700. janani Ashrta - ratnAngi - HB
 701. jananI ninnuvinA - rIti gowLa - S
 702. janArdhana nandabAlA (bhajan)
 703. jap tE mOhin (bhajan) - M
 704. jApA kusuma - dhanyAsi - HB
 705. japata japata harinAma - tODi - IT
 706. jaTAdhara shankara - tODi - OV
 707. jayA dEvi - gowDamalhAr - HB
 708. jaya jaya bhasmO - sudda sImantini - HB
 709. jaya jaya dEvi - yamunA kalyANi - ST
 710. jaya jaya dEvi (bhajan) - darbAri kAnada
 711. jaya jaya gOkulabAla - rAgamAlika - NT
 712. jaya jaya jaya - kalyANi - HB
 713. jaya jaya jaya jAnakikAntA - nATTai - PD
 714. jaya jaya padmanAbhAnujEsha - maNirangu - ST
 715. jaya jaya rAmA (bhajan) - subapantuvarALi
 716. jaya jaya shrI raghurAmA - gowri - T
 717. jaya karuNAsindhO (gItam) - dhanyAsi - PGS
 718. jaya mahishAsura - hamsadwani - HB
 719. jaya nArAyaNa - AbhOgi - HB
 720. jayamangaLam - punnAgavarALi - NT
 721. jayamangaLam - vasantA - HB
 722. jayamangaLam nitya shubhamangaLam - ghanTa - T
 723. jayamangaLam nitya shubhamangaLam - mOhanam - T
 724. jayamangaLam nitya shubhamangaLam - nAdanAmakriyA - T
 725. jayati jayati - kamAs - MVS
 726. jayati jayati jaya shankara - nirOshTa - AM
 727. jE jE sItArAm - sAvEri - T
 728. jhankAra shruti - pUrvi kalyANi - SNB
 729. jhUlaT rAdhA (bhajan) - sAvEri - M
 730. jIva muraLiyilE - cakravAkam - SNB
 731. jnAna mosaga - pUrvi kalyANi, shhadvidamArgini - T
 732. jnAna swarUpamu - shuruTTi - WVB
 733. jnAnappAl aruLvAy - sAramati - SNB
 734. jO accutAnanda (lAli) - navrOj - AC
 735. jO jO rAma - rIti gowLa - T
 736. jO tum tODO (bhajan) - M
 737. jutA murArE - Arabi - T
 738. jwalajjihvE - darbAr - HB
 739. kA guhA - koshalam - KI
 740. kA murugayyA - kAmavardhini - KI
 741. kA vA vA - varALi - PS
 742. kaDaikkaN nOkki - tODi - PS
 743. kaDaikkaN pArvaiyadu - kamAs - PS
 744. kaDaikkaN vaittennai - bEgaDa - RSS
 745. kadalE vADu gAdE - nArAyaNa gowLa - T
 746. kadamba vanavAsini - bhUpALam - HB
 747. kaDatEra rAdA - tODi - T
 748. kaDavulai maravAdE - tANDavam - MMD
 749. kaddanuvAriki - tODi - T
 750. kaikkUDa - latAngi - KI
 751. kailAsavAsam - sindu rAmakriyA - HB
 752. kaiviDAdE duraiyE - shankarAbharaNam - SNB
 753. kAkutstha tilakuDu - asAvEri - BR
 754. kAl mAri ADiya - kuntala varALi - AP
 755. kAlaharaNa - sudda sAvEri - T
 756. kAlai tUkki ninru - yadukula kAmbhOji - MP
 757. kalaimagaLE - saraswati - MMD
 758. kalaimagaLum (bhajan) - darbAri kAnaDA
 759. kAlakAlam - gowLa - HB
 760. kaLala nErcina - dIpakam - T
 761. kAlam viparItam - mukhAri - HB
 762. kalangAdE manamE - rAgavardhani - KI
 763. kALarAtri - urmikA - HB
 764. kalashavArdhijAm - ratnAngi - T
 765. kAlAtItAya - sudda dhanyAsi - HB
 766. kalaya yashOdE - kEdAra gowLa - NT
 767. kALi mahEshwari (bhajan) - sindu bhairavi
 768. kali tIra - hanumatODi - KI
 769. kali tIrumO - tODi - PS
 770. kaligiyuNTEgadA - kIravANi - T
 771. kaliki ninnE (varNam) - sAvEri - TT
 772. kalilO hari - kApi - HB
 773. kalinarulaku - kuntala varALi - T
 774. kALinga nartthana tillAnA - nATTai, gambhIranATTai - OV
 775. kALinga nartthana tillAnA (tAm dhIm tarana, version 2) - nATTai, gambhIranATTai - OV
 776. kaliyuga varadan - brindAvana sAranga - TS
 777. kallAda EzhaiyallavO - sAvEri - PS
 778. kalugunA pada - pUrnalalitA - T
 779. kalyANarAma - hamsanAdam - OV
 780. kAmadhEnukA - dhEnuka - SNB
 781. kAmAkshI (swarajati) - bhairavi - S
 782. kAmAkshi ninnE (varNam) - yadukula kAmbhOji - TT
 783. kamala bhavuDu - kalyANi - T
 784. kamala caraNE - amrita behAg - GNB
 785. kamala daLAyata - bahudAri - BMK
 786. kamala jAdala (gItam) - kalyANi - PD
 787. kamala pada - harikAmbhOji - AC
 788. kamala sulOcana (gItam) - Ananda bhairavi - PD
 789. kamalanayana vAsudEva - shenjuruTTi - BR
 790. kamalApta kula - brindAvana sAranga - T
 791. kamalAsana vandita (note) - shankarAbharaNam - D
 792. kamalAsini sundari - kalyANi - GNB
 793. kAmArim bhaja - darbAr - HB
 794. kAmEsha baddha - budhamanOhari - HB
 795. kAmEshwari - kurinji - HB
 796. kamsAntaka - curnikavinOdhini - TT
 797. kaN pArayyA - kharaharapriyA - KI
 798. kANa kaN koDi - kAmbhOji - PS
 799. kANa kaN kOTi - cakravAkam - KI
 800. kANa vENum laksham kaNgaL - shuruTTi - AK
 801. kanaka mayUra - jalArnavam - KI
 802. kanaka na ruchira - varALi - T
 803. kanaka shaila - punnAgavarALi - S
 804. kanakAngakA - kanakAngi - KI
 805. kanakavEla - shrI - KI
 806. kAnarasamuDan - bEgaDa - PS
 807. kanavilAgiyum vandEn - nIlAmbari - SNB
 808. kanavilum kamala - shrI ranjani - GNB
 809. kANbadeppO - bilahari - AMK
 810. kancadalAyadAkshI - kamalAmanOhari - D
 811. kAnchIsham (note) - shankarAbharaNam - D
 812. kandA bhakta - dharmAvati - KI
 813. kandA karpaka - shyAmaLAngi - KI
 814. kandan karuNai - bhimpalAs - G
 815. kandanai ninaindu - hamsanAdam - NSR
 816. kaNDanAL mudalAy - madhuvanti - SC
 817. kaNDavar maravArE - kamAs - SNB
 818. kaNDavuDan uLLam - rIti gowLa - PV
 819. kaNDEn kaNDEn - vasantA - AK
 820. kaNDEnA gOvindanA - candrakowns - PD
 821. kaNDu kaNDEn - rAgamAlika - PDM
 822. kanindaruL purindAl - kalyANi - PS
 823. kanjam konjam - sUryakAntam - KI
 824. kanmana murugacceyya - shuruTTi - PS
 825. kanna talli nIvu - sAvEri - T
 826. kanna taNDri nApai - dEva manOhari - T
 827. kaNNA vA - rAgamAlika - AMK
 828. kaNNaLavO swAmi - shuruTTi - OV
 829. kaNNAlE unnai nAn - cakravAkam - SNB
 830. kaNNan madhura idhazhai - bhimpalAs - PS
 831. kaNNan maNivaNNan - kharaharapriyA - HB
 832. kaNNan pirandAn - sAranga tArangini - SMB
 833. kaNNan varuginra nEram - mAnji - OV
 834. kaNNanai kANbadeppO - rAgamAlika
 835. kaNNAra kaNDu - madyamAvati - SNB
 836. kaNNE en (kaNNi) - nIlAmbari - SNB
 837. kaNNeDuttAgilum - simhEndra madhyamam - SNB
 838. kannulAra kaNTinipuDu - dhanyAsi - WVB
 839. kaNTa jUDumi - latAngi, vAcaspati - T
 840. kaNTakulanu - sAvEri - T
 841. kanugoNTini - bilahari - T
 842. kanugonu sowkhyamu - nAyaki - T
 843. kanulu tAkani - kalyANa vasantam - T
 844. kApADu gaNanAtha - dhanyAsi - TT
 845. kapAlinam - hindustAni kApi - HB
 846. kAraNam kETTu vADi - pUrvi kalyANi - GB
 847. kAraNamEmi kAnanE - AndoLikA - GNB
 848. karAnguLina - harikAmbhOji - HB
 849. karimukha varadA - nATTai - GNB
 850. karmamE balavanta - sAvEri - T
 851. karpagAmbikE - bilahari - PS
 852. karpagamE - madyamAvati - PS
 853. karpagavalli nin - rAgamAlika
 854. karpakavalliyun porpadam - bhairavi - LD
 855. kArtikEya gAngEya - tODi - PS
 856. kAru vElpulu - kalyANi - T
 857. kArubAru sEyuvAru - mukhAri - T
 858. karuNa ElAgaNTE - varALi - T
 859. karuna ennadu - bEgaDa - AM
 860. karuNA jaladE - nAdanAmakriyA - T
 861. karuNA jaladhI - kEdAra gowLa - T
 862. karuNa jUDa rAdA - sahAnA - GNB
 863. karuNa jUDavamma - tODi - T
 864. karuNa jUDavayya - sAranga - T
 865. karuNa jUDu - shrI - S
 866. karuNA samudra - dEvagAndhAri - T
 867. karuNai dEvamE - sindu bhairavi - MS
 868. karuNai kaDalE - dhEnukA - KI
 869. karuNAkaram shrIkaram - kAmavardhani - TSV
 870. karuNAlaya nidhiyE - hindOLam, bilahari - VP
 871. karuNAnidhivani - kEdAra gowLa - WVB
 872. karuNAnidhiyE - hamsadwani - SNB
 873. karuNatO nannu - mEgharanjani - RS
 874. karuNimpa idi (varNam) - sahAnA - TT
 875. karuNinca rAdA - dhanyAsi - WVB
 876. kAruNya kanda - dhavalAmbari - KI
 877. kAshI vishAlAkshhIm bhajEham - gamanashramA - D
 878. kAsiccedE - gowLipantu - T
 879. kathaya kathaya - Ahiri, kalyANi - NT
 880. kAttirukkinrEn en ayyA - shyAmA - SNB
 881. kaTTu jEsinAvu - aThANA - T
 882. kAtyAyani - dEvamanOhari - HB
 883. kavalaippaDAdE manamE - bhairavi - SNB
 884. kAyA harikA (bhajan) - M
 885. kErala bhUtala - dEvagAndhAri - TSV
 886. kereya nIranu (gItam) - malahari - PD
 887. khaNDa parashavE - yadukula kAmbhOji - HB
 888. khElati mama hridayE - aThANA - SB
 889. khElati piNDANDE - sudda dhanyAsi - SB
 890. kOdaNDa dIkshA - kalyANi - WVB
 891. koDu bEga divyamati - saraswati, vasantA - PD
 892. koil ulagellAm - aThANA - SNB
 893. kolani dOpariki goppiLLO - yadukula kAmbhOji - AC
 894. koluvaiyunnADE - bhairavi - T
 895. koluvaiyunnADE - dEvagAndhAri - T
 896. koluvamare gada - tODi - T
 897. koluvuDi bhati - kEdAra gowLa - AC
 898. koNDalalO nelakonna - hindOLam - AC
 899. koniyADEDu - kOkiladhwani - T
 900. koniyAdina nApai - kAmbhOji - VK
 901. kOri bhajincidi - pUsha kalyANi - TT
 902. kOri sEvimparArE - kharaharapriyA - T
 903. kOri vaccitinayya - bilahari - T
 904. kOri vaccitinayya - shrI - TT
 905. kOTi manmata - ranjani - PV
 906. kOTi nA dalu - tODi - T
 907. koTTam aDangi - sAvEri - SNB
 908. kowsalyA nandana - kEdAra gowLa - HB
 909. kowsumbhavasanOpEtE - karnATaka kApi - HB
 910. krIDati vanamAli - sindu bhairavi - SB
 911. krishhNanA koLalinA - RSA
 912. kriShNa kahO (bhajan) - M
 913. krishNA mAkEmi - punnAgavarALi - T
 914. krishnA nI bEganE - yamunA kalyANi - VY
 915. krishNa pAhi - madyamAvati - SB
 916. krishNA yanucu - shuruTTi - WVB
 917. krishnam kalaya saki - mukhAri - NT
 918. krpa jUcuTaku - cAyatArangini - T
 919. krpa jUDavamma - Ananda bhairavi
 920. krpai pArayyA - dhanyAsi - KI
 921. krpAnidhE - hamsanAdam - HB
 922. krpAsAgaram - mAdhavamanOhari - HB
 923. krti vAsasE - pUrvi kalyANi - HB
 924. kshINamai tiruga - mukhAri - T
 925. kshIrAbdi kannige - rAgamAlika - PD
 926. kshIrAbdi kanyakaku - kurinji - AC
 927. kshIrasAgara shayana - dEvagAndhAri - T
 928. kshIrasAgara shayana - mAyamALava gowLa - JW
 929. kshIrasAgara vihAra - Ananda bhairavi - T
 930. kucEla paripAla - shankarAbharaNam - WVB
 931. kula birudunu - dEva manOhari - T
 932. kumaran tAL - yadukula kAmbhOji - PS
 933. kunRan kuDi - tODi - PS
 934. kurai onrum illai - R
 935. kuvalayadaLa - nATTai kurinji - T
 936. kuvalayAkshirO (padam) - gowLipantu - K
 937. kUvi azhaittAl - valaci - V
 938. kuzhalUdi manamellAm - kAmbhOji - OV
 939. kuzhandai kaDavulai - kalyANi - SNB
 940. lakshaNamulu - sudda sAvEri - T
 941. laksmi sahasranAmam (slOka) - rAgamAlika
 942. lAlAgAnu jUcu - divyAmaNi, dundubi - T
 943. lalATAkshha - nATTai - HB
 944. lAli guNashAli - kEdAra gowLa - T
 945. lAli lAlayya - kEdAra gowLa - T
 946. lAli lAliyani - harikAmbhOji - T
 947. lAli yugavayyA - kEdAra gowLa - T
 948. lAli yugavE - nIlAmbari - T
 949. lalitA sahasranAm stOtra
 950. lalitAmbE - bhuvanagAndhAri - HB
 951. lalitE shrI - bhairavi - T
 952. lambOdara - navarasa kannaDa - HB
 953. lambOdara (gItam) - malahari - PD
 954. lambOdara sOdarA - kalyANi - HB
 955. lAvaNya rAma - pUrnashadjam - T
 956. lEkanA ninnu - asAvEri - T
 957. lEmidelpa pedda - navanItam, pAvani - T
 958. lOkavana catura - bEgaDa - T
 959. mA jAnaki - kAmbhOji - T
 960. mA kulamuna - shuruTTi - T
 961. mA madhura - gAnamUrti - KI
 962. mA mahApArata - tODi - NT
 963. mA rAmacandruniki - kEdAra gowLa - T
 964. mA ramaNan - hindOLam - PS
 965. madanAnga mOhana - kamAs - OV
 966. mAdhava harE - tODi - TSV
 967. mAdhava hridi (version 1) - kalyANi - OV
 968. mAdhava hridi (version 2) - kalyANi - OV
 969. mAdhava mAmava - nIlAmbari
 970. madhubana murali (bhajan) - hamir
 971. madhukaiTabha - Arabi - HB
 972. madhura madhura - bhAgEshri - DS
 973. madhurApura nAyikE - cakravAkam - HB
 974. madhurAshhTakam - mishra kamAj - VBC
 975. madilOna yOcanA - kOlAhalam - T
 976. mahA gaNapatE - kAnaDA - KI
 977. mahA gaNapatE - tilang - DS
 978. mahA gaNapatE namOstutE (bhajan) - mOhanam
 979. mahA gaNapati - nATTai - TS
 980. mahA gaNapatim - nATTai - D
 981. mahA tripurasundari - pUrnacandrikA - HB
 982. mahAbala girIsham - sAranga - HB
 983. mahAbalAdi - rAmapriya - HB
 984. mahAbalEshwara - sAranga - HB
 985. mahAdEva shiva - rEvati - TS
 986. mahAdEva shiva shambhO - rEvati - KD
 987. mahAdEvam - nArAyaNi - HB
 988. mahAkALi - bilahari - HB
 989. mahAlakshmi jaganmAta (bhajan) - shivaranjani
 990. mahAprabO shrI - Arabi - PS
 991. mahAragjni - gowLipantu - HB
 992. mahima dakkincukOvayya - rishhabhapriyA - T
 993. mAhita pravrddha - kAmbhOji - T
 994. main shyAm divAnI (bhajan) - M
 995. maitrim bhajata (bhajan) - rAgamAlika - HCS
 996. mAkElarA vicAramu - ravi candrikA - T
 997. mAl marugA - vasantA - PS
 998. mAl marugan (varNam) - hindOLam - TS
 999. mAlAginEn vElavA - mAraranjani - KI
 1000. malaiyAdE manamE - sarasAngi - KI
 1001. malariNai tuNaiyE - rIti gowLa - PS
 1002. mAmava mahEshwari - bhairavi - TSV
 1003. mAmava paTTAbhirAma - maNirangu - D
 1004. mAmava raghurAma - sAranga - T
 1005. mAmava satatam - jaganmOhini - T
 1006. mAmava vidyAdhirAja - AbhOgi - TSV
 1007. mAmavasadA janani - kAnaDA - ST
 1008. mAmavatu shrI - hindOLam - MV
 1009. mAmayUramIdilEri - bilahari - MCB
 1010. mamtA tU na gayI (bhajan) - TD
 1011. man mOhana giridharadhArI (bhajan) - M
 1012. mana malar (jAvaLi) - shuruTTi - TS
 1013. manadE maravAdE - hEmAvati - KI
 1014. manadirkkishainda - shankarAbharaNam - HB
 1015. manadirkkugandadu - sindu bhairavi - TS
 1016. manamaDanguvadE - tODi - HB
 1017. manamE kanamum - PS
 1018. manamE nI - kuntala varALi - VP
 1019. manamE unakkhitamAi - Ananda bharavi - GB
 1020. manamOhanA (tAna varNam) - mOhanam - HB
 1021. mAnamu kAvalenu - sahAnA - HB
 1022. mAnamu lEdA - hamIr kalyANi - T
 1023. manasA eTulOrtunE - malayamArutam - T
 1024. mAnasa guruguha - Ananda bhairavi - D
 1025. manasA mana - vardhani - T
 1026. manasA rAmuni - kamAs - WVB
 1027. mAnasa sancararE - shyAma - SB
 1028. mAnasa sancararE rAmE - punnAgavarALi - T
 1029. mAnasa shAshvata - shhanmugapriyA - HB
 1030. manasA shrI rAmacandruni - IsamanOhari - T
 1031. manasA shrI rAmuni - mAraranjani - T
 1032. manasAramati - sAramati - TS
 1033. manasu karagi - mEgharanjani - HB
 1034. manasu nilpa - AbhOgi - T
 1035. manasu swAdhInamaina - shankarAbharaNam - T
 1036. manasu vishhaya - nATTai kurinji - T
 1037. manasulOnimarmamulu - hindOLam - T
 1038. manasuna nera - bEgaDa - PSA
 1039. manavAdiru manamE - kEdAram - KI
 1040. manavini vinumA - jayanArAyaNi - T
 1041. mAnavyAlagincarA - naLinakAnti - T
 1042. manci paNadirA (tAna varNam) - hindOLam - HB
 1043. mandara (kundagowra) (gItam) - malahari - PD?
 1044. mandara dhararE (gItam) - kAmbhOji - PGS
 1045. manE cAkar rAkhO (bhajan) - M
 1046. mAnE mOham (varNam) - sAvEri - KI
 1047. mangala guNArNava - kalyANi - TSV
 1048. mangala nAma sankIrtanam - sudda dhanyAsi
 1049. mangaLa rUpiNiyE - jOnpuri - HB
 1050. mangaLa yAzhisai - mAyamALava gowLa - SNB
 1051. mangaLadAyini - rAgamAlika - HB
 1052. maNgaLAlaya mAmava - kEdAra gowLa - NT
 1053. mangaLam bhavatu - kAmavardhini - HB
 1054. mangaLam pongiDum (kiLi kaNNi) - mAnD - HB
 1055. mangaLamAy vAzhga - shuruTTi - SNB
 1056. maNi nUpura dhAri - nIlAmbari - OV
 1057. mAniDa janmam - shuruTTi - SNB
 1058. manOnmaNi mandahAsini - shubhapantuvarALi - HB
 1059. mantriNi - hEmavati - HB
 1060. manujuDai puTTi - AbhOgi - AC
 1061. mApAla velasi ika - asAvEri - T
 1062. mApati nAmamu - kApi jingaLa - TT
 1063. mAra vairi ramaNi - nAsikabhUshani - T
 1064. maracE vADana - kEdAram - T
 1065. maragata maNimaya - Arabi - OV
 1066. maragatavallIm - kAmbhOji - D
 1067. marakata maNi - varALi - T
 1068. marakatamaNi - saindhavi - HB
 1069. maranda bhAshiNi - cakravAkam - TSV
 1070. maravakarA nava - dEvagAndhAri - T
 1071. maravakavE O manasA - shyAmA - PSA
 1072. mareya bEDa manavE - kamAs - PD
 1073. mArgam kAttiDuvAi - hindOLam - AMK
 1074. mArgamu telupavE - kAmbhOji - T
 1075. mari mari ninnE - kAmbhOji - T
 1076. marivERE dikkevarayya - shhanmugapriyA - PSA
 1077. mariyAda gAdayya - bhairavam - T
 1078. mariyAda gAdurA - shankarAbharaNam - T
 1079. mariyAdai tAnO - dhanyAsi - PS
 1080. mAru balka - shrI ranjani - T
 1081. marugElarA - jayantashrI - T
 1082. marulu konnadirA (jAvaLi) - kamAs - RS
 1083. marundaLittaruL - gowLa - PS
 1084. maruvakadaya mOhanAnga - mOhanam - GP
 1085. mAtADa bAradEnO - kamAs - ND or BNA
 1086. mATADavEmi nAtO - nIlAmbari - T
 1087. mAtanga vadana - kamAs - HB
 1088. mAtE malayadwaja (daruvarnam) - khamAs - HB
 1089. mathurA nagarilO - Ananda bhairavi - CSP
 1090. mATi mATiki - kuntalam - TT
 1091. mATi mATiki - mOhanam - T
 1092. matirAkshi nIpai (varNam) - mukhAri - TT
 1093. mAvUr vaLam - sindu bhairavi - HB
 1094. mAvUr vaLar - jOnpuri - HB
 1095. mAyA atIta - mAyamALava gowLa - PP
 1096. mAyA mAnusha - mukhAri - TSV
 1097. mAyanai mannu - shrI - AT
 1098. mAyE citkalE (note) - shankarAbharaNam - D
 1099. mAyE tvam - tArangini - D
 1100. mAyI mainE gOvind (bhajan) - M
 1101. mElu mElu - sowrAshTram - T
 1102. melukO dayAnidhi - sowrAshTram - T
 1103. melukOvayya - bowLi - T
 1104. mEnu jUci - sarasAngi - T
 1105. mErE janam maran ke sAthi (bhajan) - yaman - M
 1106. mErE tO giridhara gOpAla (bhajan) - behAg - M
 1107. mEru samAna - mAyamALava gowLa - T
 1108. mI valla guNadOsha - kApi - T
 1109. mIna lOcana brOva - dhanyAsi - S
 1110. mInAkshi jayakAmAkshi (gItam) - shrI rAgam - PGS
 1111. mInalOcani ambA - tODi - HB
 1112. minnal koDiyO - rAgamAlika - AMK
 1113. mithilEsha tanaya - kAmbhOji - BR
 1114. mitri bhAgyamE - kharaharapriyA - T
 1115. mODi jEsEvElrA - kamAs - PR
 1116. mOhana rAma - mOhanam - T
 1117. mOhana valai vIshinAn - behAg - SNB
 1118. mOhanakara mutukumara - nItimati - KI
 1119. mOkshamu galada - sAramati - T
 1120. mOna jnAna - gowLa - KI
 1121. mOna nishiyinilE - nIlAmbari - SNB
 1122. mOrE angan mE (bhajan) - M
 1123. mOrI lAgI laTak (bhajan) - M
 1124. mOsabOku vinavE - gowLipantu - T
 1125. mowlow ganga (slOkam) - APD
 1126. mrdu bhAshaNa - maruvadhanyAsi - T
 1127. mrgapANE - bhairavi - HB
 1128. mrtyunjaya krpAkara - dEva manOhari - T
 1129. mrtyunjayam - rAmapriyA - HB
 1130. mucakunda varada (note) - shankarAbharaNam - D
 1131. muccaTa brahmAdulaku - madyamAvati - T
 1132. muccaTaina nADavEmirA - husEni, nAdanAmakriyA - BR
 1133. muddugArE yashOda - kurinji - AC
 1134. muddumOmu ElAgu - sUryakAntam - T
 1135. mUkAmbikAm - dhanyAsi - TSV
 1136. mukhattai kaTTiyE - bhairavi - PM
 1137. mulA dhAra murthI - hamsadwani - PS
 1138. mUla prakrti - sAvEri - HB
 1139. mummUrtulu gumigUDi - aThANA - T
 1140. mundu vEnuka - darbAr - T
 1141. munnu rAvaNa - tODi - T
 1142. munupE teliyaka - bangALa - T
 1143. muralIdhara gOpAla - mAnD - PT
 1144. muripEmu galigegadA - mukhAri - T
 1145. murugA murugA - sAvEri - PT
 1146. murugA murugA enru - dwijAvanti - AM
 1147. murugA tirumAl - harikAmbhOji - TS
 1148. murugan kavuttuvam - gowLa - PP, VD
 1149. muruganukkoru - kalyANi - HB
 1150. mutyAla cavikelO - hamIr kalyANi - T
 1151. mUvAsai koNDa - kharaharapriyA - HB
 1152. nA morAlakimpa - dEvagAndhAri - T
 1153. nA morAlakimpa - vasantA - BR
 1154. nA moralanu - Arabi - T
 1155. nA puNyamu - kIravANi - HB
 1156. nA tappulanu - kAmbhOji - WVB
 1157. nAda harE (ashhTapadi) - shankarAbharaNam, sindu bhairavi - JD
 1158. nAda nilai - gAyakapriyA - KI
 1159. nAda tanumanisham - citta ranjani - T
 1160. nAda tatva - bEgaDa - KI
 1161. nAda vindu kalAdi - shenjuruTTi - AGT
 1162. naDaci naDaci - kharaharapriyA - T
 1163. nADADina mATa - janaranjani - T
 1164. nAdalOluDai - kalyANa vasantam - T
 1165. nAdAnu santAna - vAgadIshwari - KI
 1166. nAdasudhA rasambilanu - Arabi - T
 1167. nAdasukham - kAntAmaNi - KI
 1168. nAdhru dhImdhIm (tillAnA) - shankarAbharaNam - RS
 1169. nAdhrudhru dhIm (tillAnA) - sindu bhairavi - RS
 1170. nAdOpAsanace - bEgaDa - T
 1171. nAdupai balikEru - madyamAvati - T
 1172. nAgalingam - mOhanam - D
 1173. nagumOmu galavAni - madyamAvati - T
 1174. nagumOmu ganalEni - AbhEri - T
 1175. nahirE nahi - mOhanam - SB
 1176. nainAn mE sIyArAm (bhajan) - TD
 1177. nAjIvadhAra - bilahari - T
 1178. nAkabhaya varamosagi - nATTai kurinji - GNB
 1179. nALAgudE - rUpavati - KI
 1180. naLina lOcana - madyamAvati - T
 1181. naLiNakAntimatim - rAgamAlika - MTK
 1182. nallani mEni - pUrvi kalyANi - AC
 1183. nAma kusumamulacE - shrI - T
 1184. namAmi vighna vinAyaka - hamsadwani - KSA
 1185. namAmi vijayAm - cArukEsi - TSV
 1186. nAmamulanu sEyare - bhairavi - WVB
 1187. nAmamuravu - darbAr - PS
 1188. nambi keTTavar - hindOLam - PS
 1189. nambi keTTavar illavO - kalyANi - PD
 1190. nambinEn ayyA - shiva ranjani - SNB
 1191. nambinEn ayyA - vakulAbharaNam - KI
 1192. nambittAn irukkirEn - mALavi - SNB
 1193. nammaka nE - asAvEri - T
 1194. nammammA shAradE - mOhanam - KD
 1195. nammi vaccina - kalyANi - T
 1196. nammina vArini - bhairavi - T
 1197. nammina vArini - dhanyAsi - BR
 1198. namO hiraNya - mangaLakaishiki - HB
 1199. namO namO rAghavAya - dEshikatODi - T
 1200. namO namO raghukula - nATTai - AC
 1201. nAn en seivEn - mAyamALava gowLa - KI
 1202. nAn oru viLayATTu bommaiyA - navarasa kannaDa - PS
 1203. nAnATi baTuku - rEvati - AC
 1204. nandanandana vENunAda - bhaTiyAr - AC
 1205. nandikEshwaram - punnAgavarALi - HB
 1206. nannu brOva - AbhOgi - T
 1207. nannu brOva - maruvadhanyAsi - TT
 1208. nannu brOva nI - shenjukAmbhOji - GNB
 1209. nannu brOvumani - kalyANi - BR
 1210. nannu viDici - rIti gowLa - T
 1211. nannubrOva rAdA - bhairavam - PSA
 1212. nannukanna talli - kEsari - T
 1213. nanu brOvakanu - shankarAbharaNam - T
 1214. nanu pAlimpa - mOhanam - T
 1215. napAli shrI rAma - shankarAbharaNam - T
 1216. nArada gAna - kalyANi - WVB
 1217. nArada gAnalOla - aThANA - T
 1218. nArada guruswAmi - darbAr - T
 1219. nAradamuni veDalina - kAmavardhani pantuvarALi - T
 1220. narahari dEvA - yaman kalyANi - BR
 1221. narasimhA - bilahari - T
 1222. nArAyaNA - kIravANi - HB
 1223. nArAyaNA - sudda dhanyAsi - PD
 1224. nArAyaNa divya nAmam - mOhanam - PS
 1225. nArAyaNa hari - yamunA kalyANi - T
 1226. nArAyaNa nArAyaNa - shankarAbharaNam - BR
 1227. nArAyaNa tE namO namO - behAg - AC
 1228. nArAyaNamurA naraka - dhanyAsi - WVB
 1229. nArAyaNAya namO - Ananda bhairavi - NT
 1230. narulAra cEDi - shankarAbharaNam - BR
 1231. natajana paripAla - simhEndra madhyamam - T
 1232. natajanapAlini - naLinakAnti - TS
 1233. nATakapriyA inda - nATakapriyA - SNB
 1234. naTanam ADinAr - vasantA - GB
 1235. naTanam sheyyum pAdanAr - kEdAra gowLa - RSS
 1236. naTarAjA sharaNam - tODi - SNB
 1237. nAtha brOvavE - bhairavi - T
 1238. nATi mATa - dEvakriyA - T
 1239. nava lAvaNya - hindOLam - HB
 1240. navAksharamanustutE - navaratna vilAsam - HB
 1241. navanIta cOra - shenjuruTTi - T
 1242. navarAtrOtsava - alankAri - HB
 1243. navasiddhi peTrAlum - kharaharapriyA - NS
 1244. navAvaraNa sampUjyE - guharanjani - HB
 1245. nAvukkarashanai - hEmAvati - MMD
 1246. nAyeDa vancana - navanItam - T
 1247. nAyEn unaiyE - nAganandini - KI
 1248. nE morabeTTitE - rUpavati, tODi - T
 1249. nE pogaDakuNTE - shubhapantuvarALi, dEshyatODi - T
 1250. nekk-urugi - AbhOgi - PS
 1251. nenaru mIraganu - cakravAkam - TT
 1252. nenaruncarA nApaini - simhavAhini - T
 1253. nenarunci brOva (varNam) - cakravAkam - WVB
 1254. nenarunci nannElukOra (varNam) - dhanyAsi - TT
 1255. nenaruncinAnu anniTiki - mALavi - T
 1256. nEnendu vEtukudurA - harikAmbhOji, karnATaka behAg - T
 1257. nenjamellAm - ranjani - PV
 1258. nEnu cEsina - kharaharapriyA - HB
 1259. nEramA rAma - sowrAshTram - T
 1260. neramellanu - nAyaki - TT
 1261. nEramu lennaka - cakravAkam - WVB
 1262. neranammiti (varNa) - kAnaDA - RS
 1263. neranammiti nayya (varNam) - kAnaDA - RS
 1264. nEtrandi nErattilE - husEni - SRA
 1265. nI allAl ini - kAnaDA - GNB
 1266. nI aruL puriya vENDum - kIravANi - PS
 1267. nI balamA - Ananda bhairavi - T
 1268. nI bhajana - kAmbhOji - HB
 1269. nI bhajana - nAyaki - T
 1270. nI bhakti bhAgya - jayamanOhari - T
 1271. nI caraNambujamunu - kIravANi - GNB
 1272. nI cEyu - nIlAmbari - T
 1273. nI cittamu nA - vijayavasantam - T
 1274. nI cittamu nishcalamu - dhanyAsi - T
 1275. nI dAn meccikoLLavEnDum - shrI ranjani - OV
 1276. nI dAsAnudAsuDa - hamIr kalyANi - T
 1277. nI daya galgunO - shanmugapriyA - GNB
 1278. nI daya galguTE - rIti gowLa - T
 1279. nI daya rAdA - vasantabhairavi - T
 1280. nI daya rAvalegAka - tODi - T
 1281. nI dayacE - yadukula kAmbhOji - T
 1282. nI dayarAdA (varNam) - AndOLikA - GNB
 1283. nI divya - shuruTTI - TT
 1284. nI gadiyaladu - bhairavi - PS
 1285. nI mATalu mAyanurA (jAvali) - pUrvi kalyANi - PR
 1286. nI muddu mOmu - kamalA manOhari - T
 1287. nI nAma (pavamAna) - sowrAshTram - T
 1288. nI pada pankajamula - bEgaDa - T
 1289. nI pAdamE - bhairavi - HB
 1290. nI pAdamE - naLinakAnti - GNB
 1291. nI pAdamulanu - naTabhairavi - HB
 1292. nI pAdamulE - bhairavi - PSA
 1293. nI pAdamulE - navarasa kannaDa - RS
 1294. nI parAkramamu - shanmugapriyA - T
 1295. nI samAnamevaru - shubhapantuvarALi - GNB
 1296. nI sAti evaru - hEmavati - T
 1297. nI tAn appA - cArukEshi - KI
 1298. nI vara solla - shrI ranjani - AM
 1299. nidhicAla sukhamA - kalyANi - T
 1300. nIdu caraNamulE - simhEndra madhyamam - T
 1301. nIdu mahima - hamsAnandi - HB
 1302. nija bhakti - mAnavati - KI
 1303. nija marmamulanu - umAbharaNam - T
 1304. nijadAsa varadA - kalyANi - PSA
 1305. nijamaitE mundara - bhairavi - T
 1306. nijamuga nI - sahAna - T
 1307. nijamuga rAma - kIravANi - RS
 1308. nIkE daya rAvalerA - Ananda bhairavi - WVB
 1309. nIkE dayarAka - nIlAmbari - T
 1310. nIkE teliyakapOtE - Ananda bhairavi - T
 1311. nIkEla nAyeDa - dEva manOhari - RS
 1312. nIkevari bOdhana - sudda sAvEri - T
 1313. nIku sari evarUrA - maNirangu - T
 1314. nIku tanaku - bEgaDa - T
 1315. nIla kanDam bhajEham - kEdAra gowLa - D
 1316. nIla vaNNa kaNNA - hamIr kalyANi - PV
 1317. nIlakaNTha niranjana - AbhOgi - T
 1318. nIlalOhitA kAlakAla - mALavi - HB
 1319. nIlAmbara sOdara - shuruTTi - TSV
 1320. nIlAyatAkshi - vijayashrI - HB
 1321. nimishamaina - shyAmA - MV
 1322. ninai manamE - Ananda bhairavi - PS
 1323. ninai manamE - gangayabhUshhani - KI
 1324. ninaippadeppOdu nenjE - nAdanAmakriyA - VP
 1325. nindati candanam - sowrAshTram, kAnaDA - JD
 1326. ninnADa nEla - kannaDa - T
 1327. ninnana valasina - kalyANi - T
 1328. ninnane nambi - bhairavi - PD
 1329. ninnE bhajana - nATTai - T
 1330. ninnE entO (varNam) - dEva manOhari - RS
 1331. ninnE kOriyunnadi (varNam) - kAnaDA - TT
 1332. ninnE nera - kAmavardhani - T
 1333. ninnE nera namminnu - Arabi - T
 1334. ninne nOdi - tODi - PD
 1335. ninne veDu - mukhAri - AM
 1336. ninnentO (padavarNam) - dEva manOhari - WVB
 1337. ninnu bAsi - balahamsa - T
 1338. ninnu cAla (varNam) - kEdAram - TT
 1339. ninnu jeppa - mandAri - PSA
 1340. ninnu kolici - kharaharapriyA - RS
 1341. ninnu kOriyunnAnurA (varNam) - mOhanam - RS
 1342. ninnu namminAnu - AbhOgi - HB
 1343. ninnu nEra nammi - dEva manOhari - HB
 1344. ninnu pogaDa - kuntala varALi - GNB
 1345. ninnu vinA vErevaru - mALavi - GNB
 1346. ninnuvinA nAmadi - navarasa kannaDa - T
 1347. ninnuvinA sukhamugAna - tODi - T
 1348. ninnuvinAgadevvarO - kEdAra gowLa - WVB
 1349. nInyAkO ninna - rAgamAlika - PD
 1350. nIrada sama nIla - jayantashrI - OV
 1351. nIraiyA - pilU
 1352. nirAmayE niranjanE - kuntala varALi - HB
 1353. niratamugA ninnE - udaya ravi candrikA - GNB
 1354. niravadhi sukha dAyaki - malayamArutam - GNB
 1355. niravati sukada - ravi candrikA - T
 1356. nirupama sundarAkarA - pantuvarALi - OV
 1357. nirupamAna (jAvali) - behAg - RS
 1358. nitya rUpa - darbAr, kApi - T
 1359. nityakalyANi - rAgamAlika - SI
 1360. nityaklinnE - nATTai kurinji - HB
 1361. nIvADa nE gAna - sAranga - T
 1362. nIvaNTi deivamu - bhairavi - T
 1363. nIvaNTi deivamunu - tODi - T
 1364. nIvE itu - kharaharapriyA - HB
 1365. nIvE mA dhanamu - mandAri - AM
 1366. nIvE nanneDa - sowrAshTram - T
 1367. nIvE nannu - darbAr - WVB
 1368. nIvEgAni nannevaru - bilahari - T
 1369. nIvEra kuladhanamu - bEgaDa - T
 1370. nIvu brOvavalenamma - sAvEri - T
 1371. nIyallavO - pantuvarALi - PS
 1372. nIyE gati en tAyE - harikAmbhOji - KI
 1373. nOremi shrI rAma - varALi - T
 1374. nrpAlavAla kalAdhara - nAdavarangiNi - T
 1375. O dhavanEshavara - nATTai kurinji - T
 1376. O jagannAtha - kEdAra gowLa - T
 1377. O raghunandanA - madyamAvati - BR
 1378. O raghuvIra - kEdAra gowLa - BR
 1379. O rAjIvAkSa - Arabi - T
 1380. O rAma nI - yamunA kalyANi - BR
 1381. O rAma O rAma - Arabi - T
 1382. O rAma rAma - nAgagAndhAri - T
 1383. O ramAramaNa - kEdAram - T
 1384. O rangashAyi - kAmbhOji - T
 1385. ODanu jaripE - sAranga - T
 1386. Odi bArayya - bhairavi - PD
 1387. ODODi vandEn kaNNA - dharmAvati - AMK
 1388. OhO DEm DEm - kApi - AC
 1389. oka mATa - harikAmbhOji - T
 1390. Okapari jUDaga - kalAvati - T
 1391. okapari kokapari - kharaharapriyA - AC
 1392. Om gaNapati - sudda sAvEri - SNB
 1393. Om namashivAya - hindOLam - SVD
 1394. Om namO nArAyaNA - karnaranjani - AMK
 1395. Om siva sankara (bhajan) - tilang
 1396. OmkAra praNava (varNam) - shhanmugapriyA - BK
 1397. OmkArEshwara - rAgamAlika - HB
 1398. orajUpu chUceDi nyAyamA - kannaDagowLa - T
 1399. OriDam tArAyO - gowri manOhari - SNB
 1400. orula nAdukO - sudda sAvEri - T
 1401. oyyAra nadiyuDan - dEsh - PV
 1402. paccaiyAna - tODi - HB
 1403. pAda bhajana - kamAs - GNB
 1404. pada malariNaiyE - bEgaDa - GNB
 1405. pada sarOjamula - asAvEri - TS
 1406. pADa vEnDumE - hamsanAdam - MMD
 1407. padamalarE gaiyena - mAyamALava gowLa - PS
 1408. pAdamalarE taNYcam - kEdAram - PS
 1409. padavi nI - sALagabhairavi - T
 1410. padumAbhan marugA - nAgaswarAvaLi - PS
 1411. padumanAbha (gItam) - malahari - PD
 1412. paga ghungaru rE (bhajan) - M
 1413. pagasEya tagunA - nAmanArAyaNi - WVB
 1414. pagavAnivale - aThANA - TT
 1415. pAhi durgE (note) - shankarAbharaNam - D
 1416. pAhi jagajjanani - hamsAnandi - ST
 1417. pAhi jagajjanani - vAcaspati - ST
 1418. pAhi kalyANa rAma - kApi - T
 1419. pAhi kalyANasundara - punnAgavarALi - T
 1420. pAhi mAm harE - sowrAshTram - T
 1421. pAhi mAm rAmAyaNTE - yadukula kAmbhOji - BR
 1422. pAhi mAm shrI - Ananda bhairavi - TSV
 1423. pAhi mAm shrI - kApi - T
 1424. pAhi pAhi - sowrAshTram - T
 1425. pAhi parama dayALO - kApi - T
 1426. pAhi paramAtma - varALi - T
 1427. pAhi parvatanandini - Arabi - ST
 1428. pAhi rAma dUta - vasantavarALi, shhadvidamArgini - T
 1429. pAhi rAma prabhO - madyamAvati - BR
 1430. pAhi rAma rAma - kharaharapriyA - T
 1431. pAhi rAmacandra pAlita - shankarAbharaNam - T
 1432. pAhi rAmacandra rAghava - yadukula kAmbhOji - T
 1433. pAhi ramAramaNa - varALi - T
 1434. pAhi shrIpatE - hamsadwani - ST
 1435. pAhimAm jAnakIvallabha (note) - shankarAbharaNam - D
 1436. pAhimAm shrI - janaranjani - MVA
 1437. pAhimAm shrI - kalyANi - ST
 1438. pakkala nilabaDi - kharaharapriyA - T
 1439. pAlaya shrI - dEvagAndhAri - T
 1440. pAlayamAm paramEshwara - kEdAra gowLa - MV
 1441. pAlayamAm shrI - madyamAvati - BR
 1442. pAlayamAn shrI gOpAla - shrI ranjani - WVB
 1443. pAlayamAn shrI paTTAbhirAma - suvarNAngi - WVB
 1444. pAlimpa ravEdElarA - Arabi - PSI
 1445. pAlincu kAmAkshi - madyamAvati - S
 1446. pAlintuvO pAlinca - kAntAmaNi - T
 1447. palukavatEla - bAlahamsa - TT
 1448. palukavEmi nA - pUrnacandrikA - T
 1449. palukavEmi patita - Arabi - T
 1450. palukE bangAra mAyenA - Ananda bhairavi - BR
 1451. paluku kaNDa - navarasa kannaDa - T
 1452. palukutE nelatalli - karnATaka dEvagAndhAri - AC
 1453. palumAru ninnu - vAcaspati - TT
 1454. palumAru vuTla paNduganu - mukhAri - AC
 1455. panca vaktaram - hamsadIpika - HB
 1456. pancAshatpita rUpini - kanATaka dEvagAndhAri - D
 1457. pancAsyayAnE - kAnaDA - HB
 1458. pankaja lOcanirA (pada varNam) - Ananda bhairavi - HB
 1459. pankajadala nayanE - kAnaDA - TSV
 1460. pankajAksha tava - tODi - ST
 1461. pankajamukha (note) - shankarAbharaNam - D
 1462. pankajanAbham - kalyANi - HB
 1463. pannagIndra sayana - rAgamAlika - VD
 1464. paNNuDan paNiyuDan - dhanyAsi - SNB
 1465. pApanAshanam - nAdanAmakriyA - HB
 1466. parabrahmanunE - kharaharapriyA - T
 1467. paradEvatE bhava (note) - shankarAbharaNam - D
 1468. pArAi aruL - gowri manOhari - KI
 1469. parAkEla jEsEvu - gowri manOhari - TT
 1470. parAkEla nannu - kEdAragowLa - S
 1471. parAku jEsina - jujahuli - T
 1472. parAku nI - kIraNAvaLi - T
 1473. paralOka bhayamu - mandAri - T
 1474. paralOka sAdhanamE - pUrvi kalyANi - T
 1475. parama dayALu - bEgaDa - TT
 1476. parama mangaLadE - dvijAvanti - HB
 1477. parama pAvana - kAmavardhani - T
 1478. parama pAvana rAmA - pUrvi kalyANi - RS
 1479. parama pAvanE - mEgharanjani - HB
 1480. parama pAvani - aThANA - ANS
 1481. parama purusha - bowLi, shhanmughapriyA - AC
 1482. parama purusha - kEdAram - WVB
 1483. parama purusham bhO - pahADi - HB
 1484. paramakrupA sAgari - yadukula kAmbhOji - GNB
 1485. paramanai cintai seyvOm - kalyANi - SNB
 1486. paramAnanda - vishvAmbari - KI
 1487. paramAtmanE - hamsabhramari - HB
 1488. paramAtmuDu velugu - vAgadIshwari - T
 1489. paramEsanai pArvati - udhaya ravi candrikA - SNB
 1490. paramEshwara pAhi - kEdAram - TSV
 1491. parAmukham adEnO - shUlini - KI
 1492. parAmukham ElarA - shuruTTi - T
 1493. parAmukham EnaiyA - kharaharapriyA - PS
 1494. parAmukhamEla namma - kAnaDA - GNB
 1495. parAsakti manuparAdA - sAvEri - T
 1496. parAshakti jananI - hamsadwani - PS
 1497. parashu hastAya - navarasa kannaDa - HB
 1498. parAtpara - vAcaspati - PS
 1499. parAtparE - shyAmA - HB
 1500. paravasha mAyanurA - nAdanAmakriyA - WVB
 1501. pArengum pArttAlum (padam) - kalyANi - GKA
 1502. pAri pOvalerA - bilahari - PR
 1503. paridAnamiccitE - bilahari - PSA
 1504. paripAhi dayAkara - nATTai kurinji - TSV
 1505. paripAhi dayAkara - simhEndra madhyamam - TSV
 1506. paripAhi mAmayi - kalyANi - ST
 1507. paripAlaya dAsharathE - shankarAbharaNam - T
 1508. paripAlaya mAm - darbAr - T
 1509. paripAlaya mAm - rIti gowLa - ST
 1510. paripAlaya paripAlaya - rIti gowLa - T
 1511. paripAlayamAm - harikAmbhOji - RS
 1512. paripUraNanandamE - sAvEri - SNB
 1513. paripUrNA - kuntala varALi - HB
 1514. paripUrNa candra - pUrnacandrikA - TS
 1515. paripUrNa kAma bhAvamuna - pUrvi kalyANi - T
 1516. paripUrNa kAma sarilEni - hamsabhramari - T
 1517. paripUrNa sutantira - kamAs - SNB
 1518. paritApamu gani - manOhari - T
 1519. paritApamula dIrcci - kannaDa - RS
 1520. paritApamulEka - shanmugapriyA - GNB
 1521. pariyAcakamA mATa - vanaspati - T
 1522. paRpala poRpaNi (kaNNi) - kamAs - PS
 1523. pArthasArathi nannu - madyamAvati - RS
 1524. parulanu vEDanu - bAlahamsa - T
 1525. parulasEva - naTabhairavi - RS
 1526. pArvati nAyakanE - shhanmugapriyA - PS
 1527. pArvati ninnu nE - kalkaDa - S
 1528. pArvatikumAram - nATTai kurinji - D
 1529. pArvatIpatE (note) - shankarAbharaNam - D
 1530. pashupatE namOstutE - saindhavi - HB
 1531. pashupati pAdasEvanamE - kalyANi - HB
 1532. pashupati priyasati - pashupatipriyA - HB
 1533. pashupatim ugram - Arabi - HB
 1534. patiki hAratIrE - shuruTTi - T
 1535. patiki mangaLa - Arabi - T
 1536. patita pAvana rAma - tODi - PS
 1537. paTTi viDuva - manjari - T
 1538. pavamAna (nI nAma) - sowrAshTram - T
 1539. pAvana rAma - dhanyAsi - BR
 1540. pAvanaguru - hamsAnandi - LD
 1541. pAyOji main nE (bhajan) - M
 1542. pazhani appan - mOhanam - SNB
 1543. pazhani muruga (bhajan)
 1544. pazhani ninDra - kApi - PT
 1545. pEriDi ninu - kharaharapriyA - T
 1546. periya purANa kIrtanai - pharaju - OV
 1547. perugu pAlu - ghanTa - T
 1548. pEsAdE pOngaLaDi - madyamAvati - OV
 1549. phAla lOcanam - sowrAshTram - HB
 1550. phaNipati sAyI - jhankAradhwani - T
 1551. pibarE rAmarasam - yamunA kalyANi - SB
 1552. pinAkinE mahA - brindAvana sAranga - HB
 1553. piravA varam - latAngi - PS
 1554. piRaviyadanAR - sahAnA - PS
 1555. pItavarNa bhajE (note) - shankarAbharaNam - D
 1556. poDangatimaiyA - mOhanam - AC
 1557. pOdum pOdum - kEdAram - SNB
 1558. porumaiyai izhaindEn - simhEndra madhyamam - GNB
 1559. poruttaruLvAyE - sahAnA - TS
 1560. pramathAdi - cakravAkam - HB
 1561. praNamAmyaham shrI - gowLa - MV
 1562. prANanAtha birAna - shUlini - T
 1563. praNatArtihara prabhO - 72 mEla rAgamAlika - MVA
 1564. praNavAkAram - Arabi - OV
 1565. prArabdha miTTuNDaga - swarAvaLi - T
 1566. prativAram vAram - tilang - SB
 1567. pratyakshamugA rArA - bhairavi - WVB
 1568. produ poyenu - tODi - T
 1569. pudu yugam varavENDum - aThANA - SNB
 1570. pUla pAnpu - Ahiri - T
 1571. pullAy piravi taravENDum - shenjuruTTi - OV
 1572. punnagai onrE - hamsAnandi - AMK
 1573. pUraNa jnAni - dEvagAndhAri - SNB
 1574. purandara vinutE - pUrvi kalyANi - HB
 1575. purArAtayE - hindOLam - HB
 1576. puraya mama kAmam - bilahari - NT
 1577. pUrNam bOdhO-aham - kalyANi - SB
 1578. purushham pUshhadanta - dEva manOhari - HB
 1579. purushhAya - Ananda bhairavi - HB
 1580. purushOttama ninnu - dEvagAndhAri - TT
 1581. pushpapura nivAsa - vasantA - T
 1582. pyArI main aisE (bhajan) - M
 1583. rA rA rAjIva lOcana - mOhanam - MV
 1584. rAdhA mukhakamala - hindustAni kApi - PS
 1585. rAdhA pyArE (bhajan) - M
 1586. rAdhA ramaNa - mOhanam - WVB
 1587. rAdhA samEta krishNa (bhajan) - mishra yaman
 1588. rAdhE krishNa tOtI (bhajan) - M
 1589. rAdhikA krishNA - JD
 1590. rAga ratnamAlikace - rIti gowLa - T
 1591. rAga sudhArasa - AndOLikA - T
 1592. rAgattil shiranda - rAgamAlika - KS
 1593. raghu vamsa - katanakutUhalam - PSA
 1594. raghunandana raghunandana - kEdAra gowLa - T
 1595. raghunandana rAjamOhana - sudda dEsi - T
 1596. raghunAtha nannu - suraranjani - RS
 1597. raghunAyaka - hamsadwani - T
 1598. raghupatE rAma - sahAnA - T
 1599. raghuvar tum kO - Ahir bhairav - TD
 1600. raghuvara na - kAmavardhani - T
 1601. raghuvIra raNadhIra - husEni - T
 1602. rAjagOpAla dEvAdi dEvanE - tODi - PS
 1603. rAjarAja rAdhitE - nirOshTa - HB
 1604. rAjarAjEshwari - garuDadhvani - HB
 1605. rAjEshwari (bhajan) - yaman kalyANi
 1606. rAjIvAksha bArO - shankarAbharaNam - ST
 1607. rAjIvalOcanam (note) - shankarAbharaNam - D
 1608. rAju veDale - dEshyatODi - T
 1609. rAkA shashi vadana - takka - T
 1610. raksha bettarE - bhairavi - T
 1611. raksha mAm chAya ranjani - cAyaranjani - AM
 1612. rAkshasa kula - shankarAbharaNam - WVB
 1613. rakshimpavE shrI - mAyamALava gowLa - T
 1614. rakshincamanu mrokkeda - sahAnA - BR
 1615. rakta gaNapatim - mOhanam - D
 1616. rAm ratan dhan pAyO (bhajan) - M
 1617. rAma bANa - sAvEri - T
 1618. rAma bhakti cEsina - bEgaDa - WVB
 1619. rAma daivashikhAmaNI - tODi - BR
 1620. rAmA dayajUDavE - dhanyAsi - BR
 1621. rAma deivamA - shuruTTi - T
 1622. rAma Eva deivatam - bAlahamsa - T
 1623. rAmA ika - sahAnA - PSA
 1624. rAma janArdana (note) - shankarAbharaNam - D
 1625. rAma kathA - madyamAvati - T
 1626. rAma kOdaNDarAma pAh - kharaharapriyA - T
 1627. rAma kOdaNDarAma rAma - bhairavi - T
 1628. rAma lObhamEla - darbAr - T
 1629. rAmA manavini (swarajati) - kAmbhOji - WVB
 1630. rAma mantrava - jonpuri - PD
 1631. rAmA nA manavi - Ananda bhairavi, asAvEri - BR
 1632. rAma nAmam - madyamAvati - T
 1633. rAma nAmamE - dEsh - TS
 1634. rAma nAmamu - aThANA - T
 1635. rAma nAmorAlincarA - harikAmbhOji - WVB
 1636. rAma nannu brOvarA - harikAmbhOji - T
 1637. rAmA nI samAnamevaru - kharaharapriyA - T
 1638. rAma nI vAdukonduvO - kalyANi - T
 1639. rAmA ninnE - husEni - T
 1640. rAma ninnE nammitini - sAranga - RS
 1641. rAma ninnu vinA - shankarAbharaNam - T
 1642. rAma ninu nammina - mOhanam - T
 1643. rAma nIpai tanaku - kEdAram - T
 1644. rAma nIvEgAni - nArAyaNi - T
 1645. rAmA nIyeDa - kharaharapriyA - T
 1646. rAma pAhi - kApi - T
 1647. rAma raghukula - kApi - T
 1648. rAmA raghukula (swarajati) - kEdAra gowLa - WVB
 1649. rAma rAma bhadrAcala - nIlAmbari, Ahiri - BR
 1650. rAma rAma gOvinda - sowrAshTram - T
 1651. rAma rAma guNasImA - simhEndra madhyamam - ST
 1652. rAma rAma nIvAramu - Ananda bhairavi - T
 1653. rAma rAma rAma - mukhAri - BR
 1654. rAma rAma rAma - sahAnA - T
 1655. rAma rAma rAma mAm - yadukula kAmbhOji - T
 1656. rAma rAma rAma nApai - kalyANi - T
 1657. rAma rAma rAma rAma - mOhanam - T
 1658. rAma rAma rAma rAma - rAgamAlika - PD
 1659. rAma rAma rAma rArA - shenjuruTTi - T
 1660. rAma rAma rAma sItA - husEni - T
 1661. rAma rAma rAmacandra - ghanTa - T
 1662. rAma rAma shrIrAma - dhanyAsi - BR
 1663. rAma rAma sItArAma - Ananda bhairavi - BR
 1664. rAma rAmakrishNa - gowLipantu - T
 1665. rAmA ravikulasOmA - bhairavi - KI
 1666. rAma samayamu - madyamAvati - T
 1667. rAma shrI rAma jita - varALi - T
 1668. rAma shrI rAma lAli (lAli) - shankarAbharaNam - T
 1669. rAma sItArAma - shankarAbharaNam - T
 1670. rAma sItArAma rAma raja - bAlahamsa - T
 1671. rAma sudhAmbudi - sAvEri, madyamAvati - BR
 1672. rAmabhadra rArA - shankarAbharaNam - BR
 1673. rAmabhakti - sudda bangALa - T
 1674. rAmAbhirAma manasu - dhanyAsi - T
 1675. rAmAbhirAma raghurAma - sAvEri - T
 1676. rAmAbhirAma ramaNIya - darbAr - T
 1677. rAmacandra nannu - Ananda bhairavi - WVB
 1678. rAmacandra nI daya - shuruTTi - T
 1679. rAmacandram rAjIvAksham (note) - shankarAbharaNam - D
 1680. rAmacandrAya namastE - tODi - D
 1681. rAmajOgi mandu - vasantA, kamAs - BR
 1682. rAmakrshNa gOvinda - dhanyAsi - BR
 1683. rAmam bhajata - shrI - PS
 1684. rAmam bhajE - durga - DS
 1685. rAmam bhajEham - sAvEri - T
 1686. rAmanukku mannan muDi - hindOLam - AK
 1687. ramAramaNa bhAramA - vasantabhairavi - T
 1688. ramAramaNa rArA - shankarAbharaNam - T
 1689. ramincuva - supOshini - T
 1690. rAmuni maravakavE - kEdAra gowLa - T
 1691. ranganAthuDE - sowrAshTram - PP
 1692. ranganAyaka rakshimpumayya - shankarAbharaNam - T
 1693. ranganAyakam bhAvayEham - nAyaki - D
 1694. raNgapura vihAra (bhajan) - brindAvana sAranga - D
 1695. rAnidhi rAdu - maNirangu - T
 1696. ranjani mridu - rAgamAlika - TS
 1697. ranjani niranjani - ranjani - GNB
 1698. ranjita kavi - sudda sAvEri - KI
 1699. rArA dasharatha - bhairavi - WVB
 1700. rArA mAyiNTi dAka - asAvEri - T
 1701. rArA nannElukOrA - sowrAshTram - T
 1702. rArA nAvenna - kAmbhOji - BR
 1703. rArA phaNishayana - harikAmbhOji - T
 1704. rArA raghuvIra - aThANA - T
 1705. rArA raghuvIrA - bilahari - WVB
 1706. rArA sAmi (varNam) - Ananda bhairavi - RS
 1707. rArA sItA - hindOLavasantA - T
 1708. rArA vAsudEva - tODi - WVB
 1709. rAravENu (swarajati) - bilahari
 1710. ratna kancuka dhAriNi - kAmbhOji - HB
 1711. ratnabhUshani - yadukula kAmbhOji - HB
 1712. rAvEmE maguva (svarajati) - Ananda bhairavi - VBA
 1713. rE mAnasa bhajarE - nATTai - CC
 1714. rE mAnasa cintayE - tODi - T
 1715. rE rE shrI rAmacandra (gItam) - Arabi - PGS
 1716. rOhinEyAm - shuruTTi - HB
 1717. rudram mahEsham - saraswati - HB
 1718. rUkalu padivElunna - dEshyatODi - T
 1719. ruNDa mAlAla - bhUshAvaLi - HB
 1720. sA sapA nabOnipA - hamsadwani - PS
 1721. sabA patikku - AbhOgi - GB
 1722. sacAmara - hamsAnandi - HB
 1723. saccidAnanda - dEvagAndhAri - HB
 1724. sadA bhajimpavE - tODi - T
 1725. sadA enna hrdayadalli - kAnaDA, behAg - VVD
 1726. sadA madin - gambhIravani - T
 1727. sadA namOstutE - mOhanam - TSV
 1728. sadA pAlaya - mOhanam - GNB
 1729. sadA sAranga nayanE - ranjani - HY
 1730. sadAcalEshwaram - bUpAlam - D
 1731. sAdanam seyya - Ananda bhairavi - SNB
 1732. sadAnanda bhakti - raghupriyA - KI
 1733. sadAnanda tAnDavam - bahudAri - AD
 1734. sadAnandamE - kalyANi - KI
 1735. sadAshivajAyE (note) - shankarAbharaNam - D
 1736. sadAshivam - hamsagamini - HB
 1737. sadbhaktiyu galga - Ananda bhairavi - RS
 1738. sadguru swAmiki - rIti gowLa - RS
 1739. sadguru swAmiki - rIti gowLa - T
 1740. sAdhaka kalpalatE - mAyamALava gowLa - TSV
 1741. sAdhu sangam - hanumatODi - SNB
 1742. sAdincane - Arabi - T
 1743. sAgaruNDu veDale - yamunA kalyANi - T
 1744. sahajaguNa - shankarAbharaNam - HB
 1745. sahasra pAdam - kEdAram - HB
 1746. sahasrakaramaNDitE - vAcaspati - HB
 1747. sahasrAkshham - nAyaki - HB
 1748. sahasrashIrsha - sudda lalita - HB
 1749. sakala graha bala - aThANA - PD
 1750. sakala kalA vANiyE - kEdAram - SNB
 1751. sakala sampatpradE - rIti gowLa - HB
 1752. sakala suravinuta (note) - shankarAbharaNam - D
 1753. sAkEta bhUpatE - mukhAri - HB
 1754. sAkEta nagara nAtha - harikAmbhOji - MSR
 1755. sAkEta nikEtana - kannaDa - T
 1756. sAkshi lEdanucu - bangALa - T
 1757. sAma priya - shyAmA - HB
 1758. sAmagAna lOlanE - hindOLam - PS
 1759. sAmagAna lOlE - hindOLam - GNB
 1760. sAmagAna priyE (note) - shankarAbharaNam - D
 1761. sAmagAnalOla - citrAmbari - KI
 1762. sAmagAnapriyE (note) - shankarAbharaNam - D
 1763. sAmaja vara gamana - madyamAvati - PS
 1764. sAmaja varadA - sudda sAvEri - RS
 1765. sAmajavaragamanA - hindOLam - T
 1766. sAmajEndra bhItiharaNa - bhUpALam, rEvagupti - ST
 1767. samAna rahitE - sAranga tArangini - GNB
 1768. samayamidE - budhamanOhari - HB
 1769. samayamidE nannu brOva - kEdAram - PSA
 1770. samayamidEyani - dEva manOhari - RS
 1771. samayamidi gAdurA (jAvaLi) - kApi - RS
 1772. samayamu delisi - asAvEri - T
 1773. samayamu EmarakE - kalkaDa - T
 1774. sAmba shivAyanavE (swarajati) - kamAs - CD
 1775. sAmi daya jUDa (varNam) - kEdAra gowLa - TT
 1776. sAmI dIkshitA - dEva manOhari - KI
 1777. sAmi idE - kEdAra gowLa - KI
 1778. sAmi idE - navanItam - KI
 1779. sAmi nenaruna (swarajati) - bhairavi - WVB
 1780. sAmi nI (pada varNam) - kEdAram - TT
 1781. sAmi nI pAdamula (varNam) - kEdAram - WVB
 1782. sAmi ninnE kOri (varNam) - nArAyaNi - RS
 1783. sAmi ninnE kOri (varNam) - shankarAbharaNam - VK
 1784. sAmi ninnE kOri yunnAnu (varNam) - hindOLam - RS
 1785. sAmi nIpai - rAgamAlika - RS
 1786. sAmi nIpai (varNam) - Ananda bhairavi - TT
 1787. sAmi nIyE gati (varNam) - kEdAra gowLa - KI
 1788. sAmI sadA - rAmapriyA - KI
 1789. sAmiki sari - bEgaDa - T
 1790. sampatpradE - kalyANi - HB
 1791. samsAramulaitE - sAvEri - T
 1792. samukhAna nilva - kOkila varALi - T
 1793. sAnarO I mOhamu (jAvaLi) - kamAs - RS
 1794. sanAtana - phalamanjari - T
 1795. sandEhamu ElarA - kalyANi - T
 1796. sandEhamunu - rAmapriyA - T
 1797. sangIta gnAnamu - dhanyAsi - T
 1798. sangIta shAstra - sAlagabhairavi - T
 1799. sanna hejegaliTTu - valaci - PD
 1800. sannutAngi (daru varNam) - vasantA - HB
 1801. santAna sowbhAgya (note) - shankarAbharaNam - D
 1802. santatam gOvindarAjam (note) - shankarAbharaNam - D
 1803. santatam pAhimAm (note) - shankarAbharaNam - D
 1804. santatamu ninnE - valaci - GNB
 1805. sAnti nilava vENDum - tilang - SMR
 1806. sapta swarangaL un caraNa - kAmbhOji - PV
 1807. sAragu meragAdanE (jAvaLi) - shenjuruTTi - RS
 1808. saraguna nannEla (varNam) - madyamAvati - TT
 1809. saraguna pAlimpa - kEdAra gowLa - RS
 1810. sAramaina - behAg, nIlAmbari - ST
 1811. sAramE gAni - kAmavardhani - T
 1812. sArasa daLa - bilahari - TT
 1813. sArasa nEtra - shankarAbharaNam - T
 1814. sarasa sAmadAna - kApi narAyaNi - T
 1815. sArasadaLa nayanE - sAramati - HB
 1816. sArasAkshi (tAna varNam) - kalyANi - HB
 1817. sArasamukhi - gowDamalhAr - HB
 1818. sarasijAkshA (tAna varNam) - kEdAra gowLa - HB
 1819. sarasijAksha (varNam) - maNirangu - TT
 1820. sarasijAksha (varNam) - mOhanam - TT
 1821. sarasijAkshulu - kAmbhOji - VD
 1822. sarasijanAbha shOdari - nAgagAndhAri - D
 1823. sarasIruha nayana - bilahari - T
 1824. sarasIruha nayanE - amritavarshini - T
 1825. sarasIruhAkshi - saraswati - HB
 1826. sarasIruhAnana rAma - mukhAri - T
 1827. sarasIruhAsana - nATTai - PSD
 1828. sarasUDA ninnEkOri (varNam) - sAvEri - KVA
 1829. saraswati dEvi - saraswati manOhari - HB
 1830. saraswati namOstutE - saraswati - GNB
 1831. saraswati nanna (gItam) - bEgaDa - PD
 1832. saraswati nannepuDu - kalyANi - TT
 1833. sari evvarE - shrI ranjani - T
 1834. sAri veDalina - asAvEri - T
 1835. sarijEsi vEDuka - tIvravAhini - T
 1836. sarivArilOna cowka - bhinnashaDjam - T
 1837. sarOjadaLa nEtri - shankarAbharaNam - S
 1838. sarOjAksha rAma (varNam) - kalyANi - WVB
 1839. sarva jagad - manOrama - HB
 1840. sarva mangaLa - pharaju - HB
 1841. sarva swarUpam - karnATaka kApi - HB
 1842. sArvabhowma sAkETa - rAgapanjaramu - T
 1843. sarvagjnA - ravi candrikA - HB
 1844. sarvalOka dayAnidhE - husEni - T
 1845. sarvam brahmamayam - jhinjoTi - SB
 1846. sarvAntaryAmi nI - bhairavi - T
 1847. satatamu brOvumayya - tODi - RS
 1848. sati dEviya - shanmugapriyA - HB
 1849. satru vilahi - pUvi kalyANi - GB
 1850. sattalEni dinamulu - nAganandini - T
 1851. sAtvika shankaram - amritavarshini - HB
 1852. sen tiru vElan - bhAvapriyA - KI
 1853. senru vA nI - rAgamAlika - OV
 1854. shabarIshwaram - kharaharapriyA - TSV
 1855. shakti gaNapatim - nATTai - HB
 1856. shakti sahita gaNapatim (note) - shankarAbharaNam - D
 1857. shakti sahita gaNapatim (nOTTUswara) - shankarAbharaNam - D
 1858. shakti vinAyaka - shrI ranjani - HB
 1859. shakti vinAyakam bhajEham - gambhIranATTai - KS
 1860. shaktiyai vaNangiDuvOm - punnAgavarALi - SNB
 1861. shambhO mahAdEva - bowLi - NS
 1862. shambhO mahAdEva - kAmavardhani - T
 1863. shambhO sadAshiva - yAgapriyA - KI
 1864. shambhO shankara - kalyANi - KI
 1865. shambhO shiva - shankarAbharaNam - T
 1866. shambum kaToram - bhUshAvaLi - HB
 1867. shankara gangAdhara - sudda sAvEri - HB
 1868. shankara guruvarula - shankarAbharaNam - T
 1869. shankara mahAdEva - dEvamanOhari - GNB
 1870. shankaram sUkshhma - hindOLavasantA - HB
 1871. shankaravara pankajakara (note) - shankarAbharaNam - D
 1872. shAnkarI - gowLa - HB
 1873. shankari nIvani - bEgaDa - SS
 1874. shAntamAga un - bhairavi - SNB
 1875. shAntamAna mati - cakravAkam - SNB
 1876. shAntamu lEka - shyAmA - T
 1877. shara shara samaraika - kuntala varALi - T
 1878. shAradA dEviyE - tODi - SNB
 1879. shArada pAhimAm - yadukula kAmbhOji - MV
 1880. sharaNAgata vatsala - kharaharapriyA - HB
 1881. sharaNAgata vidhEyE - tODi - TSV
 1882. sharaNam ayyappA - mukhAri - PS
 1883. sharaNam sharaNam enrAnE - sowrAshTram - AK
 1884. sharaNam vijaya - vijayaswaraswati - HB
 1885. sharaNanu koNTinayyA - vijayanAgari - WVB
 1886. sharaNu sakalOddhAra - nATTai - PD
 1887. sharaNu sharaNu - madyamAvati - T
 1888. sharanu siddhi vinAyaka - sowrAshTram - PD
 1889. sharavaNa bhava guhanE - madyamAvati - PS
 1890. sharavaNa bhava yanum - shhanmugapriyA - PS
 1891. sharavaNabhavA - pashupatipriyA - HB
 1892. sharavaNabhava guha - sahAnA - TS
 1893. sharavaNabhavAnanda - kAmavardhani - HB
 1894. sharvam samAshrayEham - sudda dhanyAsi - TSV
 1895. shashi vadana - candrajyOti - T
 1896. shashishEkharA - pUrnacandrikA - HB
 1897. shata ravi shObha - kalyANi - TSV
 1898. shikhi vAhanA - hamsadIpika - HB
 1899. shinamaDaiyAdE - bahudAri - MMD
 1900. shipivishhTam - bilahari - HB
 1901. shiva kAminIm - mukhAri - TSV
 1902. shiva mahAsEna - vasantA - HB
 1903. shiva paDagai OTTum - Ananda bhairavi - SNB
 1904. shiva pancAkshara stOtra - AS
 1905. shiva rAma krishna (bhajan) - rAgamAlika
 1906. shiva shankara pAhi - shyAmA - TSV
 1907. shiva shiva shambhO - kalyANi - HB
 1908. shiva shiva shiva bhO - nAdanAmakriyA - JW
 1909. shiva shiva shiva enarAdA - kAmavardhani - T
 1910. shivagangA nagara - punnAgavarALi - PS
 1911. shivakAma sundari - jaganmOhini - PS
 1912. shivakAma sundarI jagadamba - mukhAri - PS
 1913. shivam harim - kAmbhOji - HB
 1914. shivam vrshabhArUDham - mOhana kalyANi - HB
 1915. shivAnanda kAmavardhani - kAmavardhani - GNB
 1916. shivanUr manam kuLira - sindu bhairavi - AGT
 1917. shivaparAdhamu - shyAmA - T
 1918. shivApriyA - shrI ranjani - HB
 1919. shivE pAhimAmbikE - kalyANi - T
 1920. shObAnE - kAmavardhani - T
 1921. showri vidhinutE (note) - shankarAbharaNam - D
 1922. shrI AnjanEya - shenjuruTTi - HB
 1923. shrI bhArgavam - shrI - HB
 1924. shrI bhavam - garuDadhvani - HB
 1925. shrI cakra varadA - janaranjani - HB
 1926. shrI cakrapura vAsini - gamanashrama - HB
 1927. shrI cakrarAja - rAgamAlika - A
 1928. shrI cakrarAja nilayE - shivashakti - GNB
 1929. shrI cAmuNDEshwari - bilahari - MV
 1930. shrI gaNanAtha (gItam) - malahari - PD
 1931. shrI gaNanAtham - IsamanOhari - D
 1932. shrI gaNanAtham - kanakAngi - T
 1933. shrI gaNapatini - sowrAshTram - T
 1934. shrI gaNapatiyE - dEva manOhari - PS
 1935. shrI gaNEsha caraNam - tilang
 1936. shrI gAyatrI dEvi - valaci - KVS
 1937. shrI harE - dEva manOhari - TSV
 1938. shrI jAlandharam - gambhIra nATTai - JW
 1939. shrI janaka tanayE - kalAkAnti - T
 1940. shrI jAnaki manOhara - IsamanOhari - T
 1941. shrI jaTAdharA - sindu mandAri - HB
 1942. shrI kAmakOTi pITasthitE - sAvEri - MSR
 1943. shrI kAntimatIm - hEmAvati - D
 1944. shrI lakshmi varAham - AbhOgi - D
 1945. shrI lalitE - nAdanAmakriyA - HB
 1946. shrI mAdhavA - behAg - PS
 1947. shrI mahA gaNapatE (tAna varNam) - kAmbhOji - HB
 1948. shrI mahAbala - sAranga mallAr - HB
 1949. shrI mahAbala (tAna varNam) - sudda sAvEri - HB
 1950. shrI mahAgaNapatE - AbhOgi - NSR
 1951. shrI mahAgaNapatE - malahari - HB
 1952. shrI mahAgaNapatE surapatE - nATTai - MVS
 1953. shrI mahAgaNapatim bhajEham - aThANA - JW
 1954. shrI mahishAsura - hamsagamini - HB
 1955. shrI mangaLavANi - asAvEri - HB
 1956. shrI mAnini - pUrnashadjam - T
 1957. shrI nArada gururAya - bhairavi - T
 1958. shrI nArada nAda - kAnaDA - T
 1959. shrI narasimha - phalamanjari - T
 1960. shrI narAyaNa vAhana - mukhAri - NT
 1961. shrI nAtha - ratnakAnti - TT
 1962. shrI padmanAbha harE - husEni - TSV
 1963. shrI paramEshvara - madyamAvati - HB
 1964. shrI paramEshwari - kamAs - HB
 1965. shrI raghukula nidhim - husEni - RS
 1966. shrI raghukulamandu - hamsadwani - T
 1967. shrI raghurAmam - shrI ranjani - WVB
 1968. shrI raghuvara - kAmbhOji - T
 1969. shrI raghuvara - nAyaki - HB
 1970. shrI raghuvara dAsharathE - shankarAbharaNam - T
 1971. shrI raghuvara karuNAkara - dEvagAndhAri - T
 1972. shrI raghuvara suguNAlaya - bhairavi - T
 1973. shrI rAjagOpAla (padavarNam) - AbhOgi - WVB
 1974. shrI rAjamAtangi (tAna varNam) - sudda dhanyAsi - HB
 1975. shrI rAjarAja varadE - sowrAshTram - HB
 1976. shrI rAjarAjEshwari (daru varNam) - kApi - HB
 1977. shrI rAmA - bhairavi - HB
 1978. shrI rAma dAsa - dhanyAsi - T
 1979. shrI rAma jaya - madyamAvati - HB
 1980. shrI rAma jayarAma shritajana - varALi - T
 1981. shrI rAma jayarAma shrngAra - madyamAvati - T
 1982. shrI rAma nAma samkIrtana
 1983. shrI rAma nAmamu - nAdanAmakriyA - BR
 1984. shrI rAma nannubrOva - bilahari - RS
 1985. shrI rAma pAdamA - amritavAhini - T
 1986. shrI rAma raghurAma - yadukula kAmbhOji - T
 1987. shrI rAma rAma jagadAtma - pUrnacandrikA - T
 1988. shrI rAma rAma jitarAma - varALi - T
 1989. shrI rAma rAma rAma - gOpikavasantam - T
 1990. shrI rAma rAma shritulamu - sAvEri - T
 1991. shrI rAma rAma sItA - sAvEri - T
 1992. shrI ramA ramaNi - mOhanam - PGA
 1993. shrI rAma shrI rAma shrI - sahAnA - T
 1994. shrI rAmabrahmamu - bEgaDa - WVB
 1995. shrI rAmacandra - sAvEri - T
 1996. shrI rAmacandra (gItam) - gowLa - PGS
 1997. shrI rAmacandra (varNam) - kamalA manOhari - WVB
 1998. shrI rAmacandra krpAlu (bhajan) - yaman kalyAN - TD
 1999. shrI rAmacandra shrita (gItam) - bhairavi - PD
 2000. shrI rAmacandranukku - madyamAvati - AK
 2001. shrI rAmam ravi kulApti - nArAyaNa gowLa - D
 2002. shrI ramaNa - rAgamAlika - TT
 2003. shrI rAmula - sAvEri - BR
 2004. shrI ramya cittAlankAra - jayamanOhari - T
 2005. shrI ranganAtam upAsmahE - pUrnacandrikA
 2006. shrI rangashAyinam - dhanyAsi - MSA
 2007. shrI sAmbashiva - gurupriya - HB
 2008. shrI sAmbashiva - sUryakAntam - HB
 2009. shrI saraswatI namostutE - Arabi - D
 2010. shrI satyanArAyaNam upAsmahE - shivapantuvarALi - D
 2011. shrI shaila - kamalA manOhari - HB
 2012. shrI sharavaNa - sumanapriyA - HB
 2013. shrI shhanmukam - bhairavi - PS
 2014. shrI shiva jaya - AbhOgi - HB
 2015. shrI shuba hamsa (tAna varNam) - tODi - HB
 2016. shrI shubhAdEvi - jaganmOhini - HB
 2017. shrI shukra bhagavAntam - pharaju - D
 2018. shrI trayImurtE - jayanArAyaNi - HB
 2019. shrI trilOkEsham - sAvEri - HB
 2020. shrI tulasammma - dEvagAndhAri - T
 2021. shrI vallabham - darbAr - TSV
 2022. shrI varalakshmi namastubhyam - shrI - D
 2023. shrI vAtApi gaNapatiyE - sahAnA - PS
 2024. shrI venkaTa - shuruTTi - D
 2025. shrI venkaTEsham - tODi - RS
 2026. shrI vENugOpAla - darbAr - KI
 2027. shrI vidyA vEdya - mAyamALava gowLa - HB
 2028. shrI vigna rAjam bhajE - gambhIranATTai - OV
 2029. shrI vIrabhadram - kannaDa - HB
 2030. shrI virUpAksha - gowri - HB
 2031. shrI vishvEshwara - harikAmbhOji - HB
 2032. shrI vishwanAtam (varnam) - rAgamAlika - D
 2033. shrIdhara vaikuNThAdhipa - bEgaDa - WVB
 2034. shrIkAnta nIyeDa - bhAvapriyA - T
 2035. shrIkaNTha dayAnidhE - sAlagabhairavi - HB
 2036. shrIkanThadAyitE - mALavi - HB
 2037. shrIkara mAmava - pUrNacandrikA - TSV
 2038. shrIkari jayakakAra - shrI - HB
 2039. shrIman narAyaNa - bowLi - AC
 2040. shrImat simhAsanEshwari - sudda sAvEri - HB
 2041. shrImat tripurasundari - madyamAvati - HB
 2042. shringAra mUritivi - kamAs - AC
 2043. shringArincukoni - shuruTTi - T
 2044. shrInivAsa nInE - Ananda bhairavi - PD
 2045. shrInivAsa tava - kharaharapriyA - PS
 2046. shrInivAsa tiruvenkaTa - hamsAnandi - PS
 2047. shrIpapriya - aThANA - T
 2048. shrIpatE - nAgaswarAvaLi - T
 2049. shrIrAman ravikulasOman - nArAyaNa gowLa - PS
 2050. shrishTi sthityantakArini - kAmavardhani - HB
 2051. shrngAra kumAra - varuNapriyA - KI
 2052. shrngAra lahari - nIlAmbari - LU
 2053. shyAma kalEbara - behAg - TSV
 2054. shyAma kalEbaram - hindOLam - TSV
 2055. shyAmaLE mInAkshi (note) - shankarAbharaNam - D
 2056. shyAmasundarAnga - dhanyAsi - T
 2057. siddhi vinAyakam - mOhana kalyANi - HB
 2058. siddhi vinAyakam - tODi - HB
 2059. siggu mAli - kEdAra gowLa - T
 2060. sikkal mEviya - kAmbhOji - PS
 2061. simharUpanAda - kEdAra gowLa - PD
 2062. simhavAhanE - simhavAhini - HB
 2063. lalitA sahasranAm stOtra
 2064. singAravElavan vandAn - Ananda bhairavi - PS
 2065. sItA kalyANa vaibhOgamE - shankarAbharaNam - T
 2066. sItA manOhara - ramAmanOhari - T
 2067. sItA nAyaka - rIti gowLa - T
 2068. sItamma mAyamma - vasantA - T
 2069. sItApati kAvavayya - shankarAbharaNam - T
 2070. sItApati nA - kamAs - T
 2071. sItArAma sItArAma - husEni - BR
 2072. sItAvara sangIta - dEvagAndhAri - T
 2073. skanda pushpa - malayamArutam - HB
 2074. smaraNE sukhamu - janaranjani - T
 2075. smaravAram vAram - kApi - SB
 2076. sobhillu saptaswara - jaganmOhini - T
 2077. sOdana sEyakavE - bilahari - HB
 2078. sogasugA mridanga - shrI ranjani - T
 2079. sogasujUDa - kannaDa gowLa - T
 2080. sollu pApA (pApA kaNNi) - mukhAri - PS
 2081. sOma sUryAgni - hamsanAdam - HB
 2082. sOmAskandam (note) - shankarAbharaNam - D
 2083. sOmasundara - sarasAngi - HB
 2084. sonnadai kEL - mandAri - OV
 2085. sthANum bhajAmyaham - karnaranjani - HB
 2086. subrahmaNyam surasEvyAbjapadam (note) - shankarAbharaNam - D
 2087. sudhA mAdhurya - sindu rAmakriyA - T
 2088. sudhAmayi sudhAnidhi - amrutavarshini - HB
 2089. suguNamulE jeppukoNTi - cakravAkam - T
 2090. sujana jIvana - kamAs - T
 2091. sukha vAzhvaDaindu - kOkilapriyA - KI
 2092. sukhakara - dhAtuvardhani - KI
 2093. sukhamE sukham - shhanmugapriyA - KI
 2094. sukhi evarO - kAnaDA - T
 2095. sumacara janaka (tAna tillAnA) - kAmavardhani - RS
 2096. sumanasa vandita (slOka)
 2097. sundara dasharatha - kApi - T
 2098. sundara nandakumAra - madyamAvati
 2099. sundaran shEr - yadukula kAmbhOji - HB
 2100. sundaratara dEham - kAmavardhani - T
 2101. sundarEshwaruni - shankarAbharaNam - T
 2102. sundari nannandarilO - bEgaDa - T
 2103. sundari nI divya - kalyANi - T
 2104. sundari ninu - Arabi - T
 2105. sundari sadA - sudda dhanyAsi - KVS
 2106. surapAla sannuta - dharmavati - HB
 2107. sUrya candrAgni - shrI ranjani - HB
 2108. sUryamUrttE namOstutE - sowrAshTram - D
 2109. svaramayA sugNAlayA - kIravANi - HB
 2110. swAgatam krishNA - mOhanam - OV
 2111. swAmi nanu - shuruTTi - BR
 2112. swAmi unRan caraNam - bilahari - PS
 2113. swAminAta - nATTai - D
 2114. swAmy sharaNam - Ananda bhairavi - PS
 2115. swara rAga sudhA - shankarAbharaNam - T
 2116. swarNAkarshana - rAgamAlika - HB
 2117. tA tA nin pAdam - aThANA - KI
 2118. tagadurA rAmacandrA - sAvEri - WVB
 2119. tagunayya dasharatha - shankarAbharaNam - BR
 2120. talaci nantanE - mukhAri - T
 2121. tali taNDrulu - bAlahamsa - T
 2122. talli ninnu nera - kalyANi - S
 2123. tAm dhIm tarana - nATTai, gambhIranATTai - OV
 2124. tAmadam enduku - cArukEshi - AM
 2125. tAmara sAkshi (varNam) - varALi - TT
 2126. tAmasam En swAmy - tODi - PS
 2127. tAmasamika tALanu - AbhOgi - GNB
 2128. tAmasamu sEya - nATTai - TT
 2129. tAmbUlava koLLu - rIti gowLa - PD
 2130. tambUri mITTidava - sindu bhairavi - PD
 2131. tAmra lOcani - latAngi - BK
 2132. tanalOnE dhyAninci - dEvagAndhAri - T
 2133. tanamIda nE - bhUshAvaLi - T
 2134. tanavAri tanamu - bEgaDa - T
 2135. tanayantE prEma - bhairavi - T
 2136. tanayuni brOva - bhairavi - T
 2137. tandai tAy - shhanmugapriyA - GB
 2138. tandanAnA ahi - bowLi - AC
 2139. tandaruL ayyA - nAsikabhUshhaNi - KI
 2140. tanigai vaLar - tODi - PS
 2141. tappa mannisau - mAyapradIpta - HB
 2142. tappaganE vaccunA - sudda bangALa - T
 2143. tappi bratiki - tODi - T
 2144. tappulanniyu - bowLi - HB
 2145. tAradhipAnana (tAna tillAnA) - kApi - RS
 2146. tAraka bindigE - sowrAshTram, tilang - PD
 2147. tAraka mantramu - dhanyAsi - BR
 2148. tAraka nAma - mAyamALava gowLa - HB
 2149. tArakam shivam - shrI rAgam - HB
 2150. taramA nI mahima - kalyANi - T
 2151. taruNam IdammA - gowLipantu - S
 2152. tarunam idE dayAnidhE - ratnAngi - KI
 2153. taruNamidE nannu - gunDakriya - TT
 2154. taruvE ninnaruL - varALi - KI
 2155. tattvamariya taramA - rIti gowLa - PS
 2156. tatva jIvatvam - kIravANi - SB
 2157. tatvameruga taramA - garuDadhvani - T
 2158. tatvamu teliyaka - kAmbhOji - WVB
 2159. tava dAsOham - punnAgavarALi - T
 2160. tAyE bhavAni - mukhAri - HB
 2161. tAyE EzhaipAl - bhairavi - PS
 2162. tAyE idu daruNam - pantuvarALi - KK
 2163. tAyE sharaNam - bhairavi - SNB
 2164. tAyE shivakAmi - nAdanAmakriyA - SNB
 2165. tAyE tripurasundari - sudda sAvEri - PT
 2166. tAyE yashOdA - tODi - OV
 2167. tAyiDattil - jOnpuri - HB
 2168. telisi rAma - pUrnacandrikA - T
 2169. teliyaka nEjEsina - husEni - HB
 2170. teliyalEru rAma - dhEnukA - T
 2171. temmAngu - yadukula kAmbhOji - HB
 2172. tEn ena inikkum - shanmugapriyA - RL
 2173. tEra tIyaga rAdA - gowLipantu - T
 2174. teruvil vArAnO (padam) - sowrAshTram - MT
 2175. tillai naTarAjanE - bhairavi - SNB
 2176. tillAnA - Ananda bhairavi - TS
 2177. tillAnA - bAgEshri - TKR
 2178. tillAnA - behAg - MVG
 2179. tillAnA - bilahari - AR
 2180. tillAnA - dhanashrI - ST
 2181. tillAnA - dhanyAsi - PSI
 2182. tillAnA - jOnpuri - SKA
 2183. tillAnA - kamAs - PSA
 2184. tillAnA - lalitA - ASP
 2185. tillAnA - naLinakAnti - TC
 2186. tillAnA - pahADi - SK
 2187. tillAnA - pUrnacandrika - RS
 2188. tillAnA - tODi - SV
 2189. tillAnA (dhIm dhIm dhIm) - hamIr kalyANi - VVI
 2190. tillAnA (dhIm dhIm tanana) - nATTai kurinji - RS
 2191. tillAnA (dhIm dhIm tanana) - tODi - RS
 2192. tillAnA (dhIm dhIm tanana) - yadukula kAmbhOji - RS
 2193. tillAnA (dhIm tatdhIm) - hindOLam - RS
 2194. tillAnA (kALinga narttana) - nATTai, gambhIranATTai - OV
 2195. tillAnA (nAdhru tadhIm dhiranA) - sindu bhairavi - SK
 2196. tillAnA (nAdrutadIm) - sindu bhairavi - SK
 2197. tillAnA (tadhara dAni) - kApi - RS
 2198. tillAnA (tAm tanA dhirana) - kEdAra gowLa - WVB
 2199. tillAnA (tanOm tanata) - pharaju - RS
 2200. tillAnA (tillAna nadhru dhIm) - kuntala varALi - BMK
 2201. tillAnA (tOm taddAra) - kAnaDA - RS
 2202. tillAnA (udana tatana tara dhIm) - hamIr kalyANi - HB
 2203. tinamIdE naTrinamE - bhUpALam - PS
 2204. tingaL mAvadanam - shuruTTi - KI
 2205. tIrAda viLaiyATTu piLLai - rAgamAlika
 2206. tirukkumaranA yavadarittAr - shankarAbharaNam - PS
 2207. tIrunA lOni - sAvEri - T
 2208. tirupati malai vAsA - AbhOgi - LK
 2209. tirupati vEnkaTaramaNa - kharaharapriyA - PD
 2210. tirupati vEnkaTaramaNa - mukhAri - WVB
 2211. tiruvaDi sharaNam - kAmbhOji - GB
 2212. tiruvaLar mayilaiyun (kaNNi) - kamAs - PS
 2213. tiruvazhundUr vAzh - dhanyAsi - PS
 2214. tiruvoTriyUr tyAgarAjan - aThANA - GKA
 2215. tODu nIDa nIvE - punnAgavarALi - HB
 2216. tOli janmamuna - bilahari - T
 2217. toli nE jEsina - sudda bangALa - T
 2218. toli nEnu jEsina - kOkiladhwani - T
 2219. tom dhrudhru (tillAnA) - shiva ranjani - MRS
 2220. tripurAntakA - behAg - HB
 2221. tudikkaikuriya - pUrnacandrikA - HB
 2222. tUkkiya tiruvaDi - shankarAbharaNam - SNB
 2223. tulasi - mAya mALava gowLa - T
 2224. tuLasi bilva - kEdAra gowLa - T
 2225. tulasi jagajjanani - sAvEri - T
 2226. tum bin mErE (bhajan) - hindustAni kApi - M
 2227. tumrE kAraN (bhajan) - M
 2228. tunai purindaruL - sudda hindOLam - PS
 2229. tungA tIravirAjam - yamunA kalyANi - KVD
 2230. tUngadarangE - kuntala varALi - SB
 2231. twamEva sharaNam - pahADi - AC
 2232. tyAgarAja sadguru - hindOLam - HB
 2233. tyAgarAja yOga vaibhavam - Ananda bhairavi - D
 2234. tyAgarAjaswAmi (varNam) - kharaharapriyA - TT
 2235. ugrAya avyakrAya - dharmavati - HB
 2236. uLam ariyAdA - shrI ranjani - KI
 2237. umE ninagE - shrI - HB
 2238. un pAdamE - punnAgavarALi - PS
 2239. un tiruvaDiyE aDaindEn - gowDamalhAr - AM
 2240. unadu dayai enai - pantuvarALi - PS
 2241. unakku samAnamAy - maNirangu - SNB
 2242. unDEdi rAmuDu - harikAmbOji - T
 2243. unDenRu uRudi - harikAmbhOji - PS
 2244. uNDi Emi - yadukula kAmbhOji - T
 2245. uNDu kuladeivarAman - tODi - PS
 2246. unmai pEshuvOm - AbhOgi - MMD
 2247. unna tAvuna - ghanTa - T
 2248. unnaDiyE gati - bahudAri - GNB
 2249. unnai allAl - simhEndra madhyamam - KK
 2250. unnai nambinEn ayyA - kIravANi - MT
 2251. unnai ninaindu - rAgamAlika - HB
 2252. unnai teLindiDuvAy uLamE - navrOj - SNB
 2253. unnaittudikka - kuntala varALi - PS
 2254. unnaiyanri - bhavAni - MMD
 2255. unnaiyE kAdalittEn - pharaju - SNB
 2256. upacAramu cEsE - bhairavi - T
 2257. upacAramulanu - bhairavi - T
 2258. uragarAja maNi - pashupatipriyA - HB
 2259. uragEndra bhUshaNam - shankarAbharaNam - TSV
 2260. UrakE galguna - sahAnA - T
 2261. urugAda uLLam - brindAvani - PV
 2262. urugAda uLLam undo - sudda saveri - PV
 2263. uyir irukkaiyil - shrI ranjani - LD
 2264. uyyAlalUga vaiya - nIlAmbari - T
 2265. vA murugA vA - bEgaDa - SV
 2266. vA sharavaNabhavA - bilahari - KI
 2267. vA vElavA - tAnarUpi - KI
 2268. vAcAmagOcaramE - kaikavashi - T
 2269. vAcaspatim - sahAna - HB
 2270. vaccunu hari - kalyANi - T
 2271. vadarasa nE - pUrvi kalyANi - WVB
 2272. vadarEramma nI pAda - sAvEri - GNB
 2273. vadavaraiyai - IA
 2274. vaddanE vAru - shanmugapriyA - T
 2275. vaddani - kApi - RS
 2276. vaddanuNDunadE - varALi - T
 2277. vADEra deivamu - kAmavardhani - T
 2278. vAgdEvi mAmava (note) - shankarAbharaNam - D
 2279. vAgIshwari - saraswati - HB
 2280. vaishnav jan tO - rAgamAlika - N
 2281. vajrEshi mAtE - AndOLikA - HB
 2282. valaci yunna (varNam) - valaci - KS
 2283. vAlai manOnmaNi - naTabhairavi - HB
 2284. vallabhA nAyakasya - bEgaDa - D
 2285. vallagAdAnaka - harikAmbhOji, shankarAbharaNam - T
 2286. vaLLi kaNavan (kAvaDi cindu) - shenjuruTTi
 2287. vallI nAyakA - shanmugapriyA - HB
 2288. vaLLiyin kalyANam adai (kAvaDi cindu) - Ananda bhairavi - RS
 2289. vAmadEvA - mOhanam - HB
 2290. vana durgE - vanaspati - HB
 2291. vanaja nayanuDani - kEdAra gowLa - T
 2292. vanajAkSa nIvEga (varNam) - varALi - RS
 2293. vanajAksha (varNam) - mandAri - MV
 2294. vAncatOnu - karnaranjani - HB
 2295. vandadellAm varaTTum - husEni - PS
 2296. vandAn vandAn - madyamAvati - AK
 2297. vandana shrI dEva - mOhanam
 2298. vandanamu raghunandana - sahAnA - T
 2299. vandannai aruL tA - sudda sAvEri - AM
 2300. vandaruL nI tA - sEnAvati - KI
 2301. vandaruLvAy - kuntala varALi - PV
 2302. vandE anisham - hamsadwani - MV
 2303. vandE mAdhavamma (gItam) - varALi - PGS
 2304. vandE mAtaram - behAg - SNB
 2305. vandE mAtaram - rAgamAlika - SMB
 2306. vandE mInAkshi (note) - shankarAbharaNam - D
 2307. vandE sadA padmanAbham - navarasa kannaDa - ST
 2308. vandE vAsudEvam - shrI - AC
 2309. vandEham jagat - hamsadwani - AC
 2310. vandEham shAradAm - yadukula kAmbhOji - DS
 2311. vandEham vandEham - shanmugapriyA - AM
 2312. vanga kaDal - shuruTTi - AT
 2313. vanhivAsini - kEdAram - HB
 2314. vANi nityakalyANi - saraswati manOhari - HB
 2315. vANi varam aruL - kIravANi - KS
 2316. vaNNa vaNNa malar - rAgamAlika - KS
 2317. vAnOr vaNangu - Ananda bhairavi - PS
 2318. vara nArada - vijayashrI - T
 2319. vara raga - shenjukAmbhOji - T
 2320. vara vallabha - hamsadwani - GNB
 2321. vara vINA (gItam) - mOhanam - APD
 2322. varada navanIta - rAgapanjaramu - T
 2323. varada nipuNa - pUrNacandrikA - GNB
 2324. varadA varam tA - mOhanam - PV
 2325. varadarAja mupAsmahE - sAranga - D
 2326. varadarAja ninnu - swarabhUshani - T
 2327. varadarAja pAhi vibhO (note) - shankarAbharaNam - D
 2328. varAlandu kommani - gurjari - T
 2329. varalIla gAnalOla - shankarAbharaNam - T
 2330. varam onru tandaruLvAy - shhanmugapriyA - OV
 2331. varam tArum - jhankAradhwani - KI
 2332. varamaina nEtrOtsavamunu - pharaju - T
 2333. varamaruLum - candrakowns - PV
 2334. varamulosagi - kIravANi - PSA
 2335. vAraNa mukhavA - hamsadwani - KI
 2336. vAraNam Ayiram (nacciyAr tirumozhi) - AT
 2337. varashikhi vAhana - supradIpam - T
 2338. varashiva bAlam (note) - shankarAbharaNam - D
 2339. varasiddhi vinAyaka - kAnaDA - HB
 2340. varava koDu - ranjani - KD
 2341. varavENum - shankarAbharaNam - KI
 2342. varavENum (varNam) - dhanyAsi - KI
 2343. vAridhi nIku - tODi - T
 2344. vArija nayana - kEdAra gowLa - T
 2345. vArija nayana (version 2) - kEdAra gowLa - T
 2346. varmamA enmIdil - sAvEri - A
 2347. varuga varugavE - mOhanam - AMK
 2348. varugalAmO - mAnji - GB
 2349. varumai agaTri - AbhOgi - MK
 2350. varuvAnO vana kuyilE - sahAnA - SNB
 2351. varuvArO varam taruvArO - shyAmA - GB
 2352. vAsudEva varaguNa - bilahari - T
 2353. vAsudEvayAni (Daruvu) - kalyANi - T
 2354. vAtApi - hamsadwani - D
 2355. vAvA shikhivAhana - nATTai - KI
 2356. vazhi kATTi - gowLipantu - SNB
 2357. vEda mAtE - nATTai - HB
 2358. veDalenu kOdaNDapANi - tODi - T
 2359. vEdapurIsha shOdana - pUrvi kalyANi - T
 2360. vEdattin ucciyil (virutam) - rAgamAlika - HB
 2361. vEdavAkyamani - kEdAra gowLa - T
 2362. vEdavAkyamani - mOhanam - T
 2363. vEga nIvu (jAvaLi) - shuruTTi - RS
 2364. vELai pozhudu - kAnaDA - PV
 2365. vElan varuvAraDi - rAgamAlika - DVP
 2366. vElanai nI - AndOLikA - MMD
 2367. vElanE vErE - shubhapantuvarALi - KI
 2368. vElavA vAvA - Arabi - KI
 2369. vElavA vinai - kIravANi - KI
 2370. vElavarE umai tEDi - bhairavi - GKA
 2371. vElayyA - sAvEri - KI
 2372. vElu mayilumE - sucaritra - KI
 2373. venekEdo mundarErO - husEni - AC
 2374. venkaTa shaila - hamIr kalyANi - SS
 2375. venkaTAcalanilayam - sindu bhairavi - PD
 2376. vEnkaTaramaNane bArO - shankarAbharaNam - PD
 2377. venkaTEsha ninnu - madyamAvati - T
 2378. vErevvarE gati - shuruTTi - T
 2379. viDajAladurA - janaranjani - T
 2380. viDamu sEyavE - kharaharapriyA - T
 2381. viDavanurA nAvyatalu - kamalA manOhari - WVB
 2382. vidhi shakrAdulaku - yamunA kalyANi - T
 2383. vidhiyEmi jEyudurA - kAmavardhani - T
 2384. vidulaku mrokkEda - mAyamALava gowLa - T
 2385. viduruni vinda vijayIbhava - sudda sAvEri - AC
 2386. vihAra mAnasa - kApi - ST
 2387. vijayAmbikE - vijayanAgari - HB
 2388. viLaiyADa idu nEramA kaNNA - shhanmugapriyA - RPI
 2389. viLaiyADa idu nEramA murugA - shhanmugapriyA - TNB
 2390. vina nAshakoni - pratApavarALi - T
 2391. vina rAdA - dEvagAndhAri - T
 2392. vINAbhEri - AbhEri - D
 2393. vinarAdu gadarA - shenjuruTTi - WVB
 2394. vinatA suta rArA - husEni - T
 2395. vinatA suta vAhana - jayantasEna - T
 2396. vinatA suta vAhanuDai - harikAmbhOji - T
 2397. vinavE O manasA - vivardhani - T
 2398. vinAyakA - hamsadwani - ERB
 2399. vinAyakayunnadEla sadA - dharmAvati - LJ
 2400. vinAyakuni valEnu - madyamAvati - T
 2401. vinayamu kowshikuni - sowrAshTram - T
 2402. vindhyAcala - nArAyaNa gowLa - HB
 2403. vIra hanumatE - kAnaDA - D
 2404. vIra maruti (bhajan)
 2405. vIra urudi - kAnaDA - SNB
 2406. viraivAgavE - ghavAmbhodi - KI
 2407. virAja turaga - bAlahamsa - T
 2408. vishNu vAhanuNDidigO - shankarAbharaNam - T
 2409. vishNu vallabha - tODi - HB
 2410. vishvEshvara darshana - dhanashrI - ST
 2411. vrshAngam bhajarE - kEdAra gowLa - HB
 2412. yAdava nI bA - karnATaka dEvagAndhAri - PD
 2413. yAdavarAya - Arabi - KD
 2414. yajnAdulu sukhamanu - jayamanOhari - T
 2415. yajnamayam - bhAvapriyA - HB
 2416. yamunA tIra (ashtapadi) - JD
 2417. yamuni bAdhalaku - tODi - WVB
 2418. yAre rangana - hindOLam - PD
 2419. yArO ivar yArO - bhairavi - AK
 2420. yeppaDittAn yen uLLam - nIlAmbari - OV
 2421. yOcanA kamala - darbAr - T
 2422. yOga nidrE - nIlAmbari - HB
 2423. yOginI gaNasEvitE - bowLi - HB
 2424. yuktamu gAdu - shrI - T

Note: Please click on the title to display the lyrics of a composition. Composers are listed with biographies here.

Want to download this list of songs for reference? Makes a useful guide at concerts or at home! Download as a PDF (You need Adobe Acrobat Reader)by clicking here. (Last updated 7/14/07, old version with tala and song type here, updated 1/16/04)

Thanks for many lyrics to: and Ravi Srinivasan. Please email the address below for questions, to send in lyrics, or for corrections. Apologies for any mistakes.


Contact us

updated on 01/09/2013