Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhO cintayAmi


bhO cintayAmi
raagam: bhairavi

Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: jhampa
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

bhO cintayAmi tE padanIraruham nirjita dEvAnOkaha pallavam

anupallavi

antakAri kamalAsana sEvita harE ramAnAyaka jagadIshvara

caraNam 1

kAma janaka carAcara lOka karuNAkAya tamAla
shyAma shObha jitEndriya tamavara sAtvatagEya surArti
virAma dEvAnanya sharaNa janarAji sahAya jagannuta
ramaNIyaka vAsa vara sujana stOma vidhEya dharEsha
bhUmi ghana bhAra nivAraNa pUta carita paripAlita vAraNa
bhIma gAdha bhavAmbudhi tAraNa bhIshaNa paTu vimataugha vidaraNa

caraNam 2

shAradAmbuja nEtra bhujangama vairisuvAha nitAnta
dhIra vrndAvana paripOSita dhEnu samUha pavitra
shUrakula vara candana rUpita sundara dEha mukunda
hiramukha maNi bhUSaNa nirupama cArima bAha yaduttama
hOramarSita bhauma krtAvaha bhUri krpA rasa puRNa tarArNava
harAlankrta durita vanIdava hATakA bhavAsanAvrta mAdhava

caraNam 3

rIna sukrtajanAti durApa surEshvara dhrtida manOhara pANi
virAjita cakra gAdAdhara pankaja varada su-madhura vENugAna
parAyaNa sita kuruvinda nibha rada japAsuma shONimAdhara kEshavi
nindita surucira vanada manOjnya vANi jita vara madhura sudhArasa vAsudEva sama mOhana darahAsa bANa surabhuja khaNDana shubharasa padmanAbha mukhavi hasita sArasa


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016