Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: ab mai (bhajan)


ab main
raagam:

taaLam:
Composer: Surdas
Language: Hindi (Braj Basha)

ab mai nAcyO bahut gOpAl
kAm krOdh kO pAhiri cOlnA kaNTh viSai kI mAl
mahA mOh kE nUpurbAjat bharam bhayO man bhayO pakhvAj
calat kusangati cAl trSnA nAd karat ghat bhItar
nAnA vidhi dai tAl
mAyA kO kaTi phETA bAndhyO lObh tilak dai bhAl
kOTik kalA kAchi dikhrAyI jal-thal sudhi nahi kAl
sUrdAs kI sabai avidyA dUr karO nandlAl


Meaning:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 06/07/2006