Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: janani mAmavamEye


janani mAmavamEye
raagam: bhairavi

Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: cApu
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

janani mAmavamEye bhArati jaya sarasijAsana jAyE

anupallavi

anupamita kamalA vAsE cARu hasita krta kunda nirAsE dEvi munivarEDita vimala caritE mOhanIya guNaukha bharitE

caraNam 1

taruNa vArida nibha vENi dEvataru kisalayOpama pANi
kalita varadA bhItimudarE kalyANi pUrNa sharadindu sama kAntE vANi
surucira nayana jitaiNi parama karuNArasa shishira vENi
carana gata jana bharaNa nipuNE paramAmrta su-madhura bhASiNI

caraNam 2

ghana sAra tilakAnkita phAlE ati kamanIya vishadadukUlE vinata
jana vidyA vitaraNa lOlE sAdhu smaraNIyatama pAda mUlE
kanaka bhUSaNE shubha shIlE sarvAgamamayi sujanAnukUlE
nAnA muni manOmaya vanaja nilayE vinihatAshrtavividha shamalE

caraNam 3

parihrta ghanAgjnAna khEdE krta padmanAbha sEvakamOdE
satata paricita vINA ninAdE mama kuru matimayi tava pAdE
suragaNa mahita vinOdE sItakara pOtadharE gatabhEdE
sadA sarasIruhamukhi sapadi vadanE sarasamiha vasa sakala varadE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016