Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: Ananda vAzhkkaiyai


Ananda vAzhkkaiyai
raagam: nIlAmbari

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa:S R2 G3 M1 P D2 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R2 G3 S

taaLam: cApu
Composer: Suddhaananda Bhaarati
Language: Tamil

caraNam 1

Ananda vAzhkkaiyai nADuvOm vArIr amara Utrai uLLE tEDuvOm
mAniDar dEvarAi mAruvOm sAgA marundai anubhavittuk-kUruvOm

caraNam 2

tunbattait-thU-venat-taLLuvOm Atma sutantara sAdhanattaik-koLLuvOm
anbE kaDavuLena nADuvOm nAm akhila samarasattirk-kUDuvOm

caraNam 3

mUlak-kanalai uccikk-EtruvOm angE mUccuDar nilayattaik-
kATTuvOmpAlotta veNNilavil ADuvOm angE para nAda
kIrtanaigaL pADuvOm nAm paravasha shaktiyuDan ADuvOm


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/08/2016