Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kathaya kathaya


kataya kataya
raagam: aahiri

14 vakulaabharaNam janya
Aa: S R1 S G3 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G3 R1 S

(now sung in kalyaaNi)

65 mEcakalyaaNi mEla
Aa: S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: tripuTa
Composer: NaaraayaNa Teertar
Language: Sanskrit

pallavi

kathaya kathaya mAdhavam hE rAdhE kathaya kathaya mAdhavam
(kathaya)

anupallavi

ata sakhi kathaya shrI madhusUdanam ashEkSa vidhinA varNita vIryam aparimita vipatam (kathaya)

caraNam 1

vana bhuvi rahasi samArAditO bhagavAn anavatya sundarAngI hE rAdhE
ghana jaganayA tvayA khala nIla kuntaLashrI vanamAli pItavAsA vasati kvavAjaya gati
(kathaya)

caraNam 2

mrgamada tilaka lalita bAlasundaram agaNita suguNamaNi ratnAkaram
vikata mOham akhila vEdabhAgaviditam shrI bhagavantam Ashrita bhAvuka vidAdhAram
(kathaya)

caraNam 3

sarasa hAsa parihAsa sarasakala muralI miLita gOpa vadUjanam
aravinda lOcana arivarga niSudanam vara nArAyaNa tIrtha vAncitapala nidAnam
(kathaya)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005