Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: innu mama


innu mama
raagam: kAmbhOji

Aa:S R2 G3 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: jhampa
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

innu mama bhAgyataru vullasiccu phaliccu para menu manyE bata sAmbratam

anupallavi

pannagEndra shayana shrI padmanAbha bhavAningu

caraNam 1

sarasa bAlyam tuDarannu mama shravaNa kupa yugaLam
tava catura guNa sudhayatinAl bharita mAka kAraNam
mamata bhavAnil mama paricinODu vannudiccu
smara sundara rUpa tava vadana sarasijam kaNDu
samayam atil adhikam adhunA taruNa munna mudicca rAgam
dviguNa mayi viLangunnu taruNi mukhAmbhOja taraNE jIvEsha

caraNam 2

urasidhiriDha mande kuca kalasha yugam cErttu bata
viravil puNaruka nikAmam aruNa tara mAyiDu madhara bimbam
tannu mama kAdhi bhAram kaLaka kAnta sarasIruha bANa neyyum
sara samudAyangaL koNDu paravashayAyidu memme parama
karuNa nilaya kimapi tamsiyAtE pAlaya bhAsura shIla jIvEsha


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016