Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhAvayE sArasanAbham


bhAvayE sArasanAbham
raagam: kIravANi

Aa:S R2 G2 M1 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

bhAvayE sArasanAbham bhAsura mUrtim

anupallavi

bhUmi ramA karayuga sEvyamAna pAda sarOjam

caraNam 1

durita samUha virAmam nijatanu ruci nindita kAmam
paripUrita natajana kAmam brgu nArada hrdayAbhirAmam
surucira shObha lalAmam khala sAhasika samudaya bhImam
hata nirupama khalatara bhaumam suvadana ruci nindita shArada sOmam

caraNam 2

sarasa ghanOpama nIlam dhrta manOhara cElam
shishu himakara madahara phAlam mahi mAdhavam amala sushIlam
cAru karANcita shailam khaladanu suta samudaya kAlam
pada viracita tribhuvana hElam muni nikara hrdaya sarOja marAlam

caraNam 3

bhUri krpArasa vAsam phaNI pari vrUDha dalpa nivAsam
nava nIrada mEcaka kEsham nija padayuga natagata rOSam
sura bhItiharam rutuhAsam cArutila suma sadrsha su-nAsham
divya madhuvana viracita rAsam valaripu makuTa lasita pAdasudEsham


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016