Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: Aval adhikamAghudE


Aval adhikamAghudE
raagam: tODi

8 hanumatODi janya
Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: rUpaka
Composer: Kovai Subri
Language: Tamil

pallavi

Aval adhikamAgudE aDiyEn idayamadilE sEval koDiyOnai sEvittu uyyumOr

anupallavi

kOvalANDi pOlavE kOlam pUNDa vElanai pAvam yAvum pOghavE pADik-koNDADum

caraNam

mOham adhikamAghum pOdu bhOgattait-tEDum vEgam adhikamAghum pOdu dAham menmEl kUDum
shOkam adhikamAgum pOdu sOrvinAl adu vADum shAgum varai veghum anda sankaTam pOga nADum


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016