Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: illi namma


illi namma
raagam: pUrvi

Aa:S R1 G3 M1 D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: aTa
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

illi namma shAstra mAruvudilla summaniddare dAru kELuvarilla

caraNam 1

Edi kaDagaviTTu phalavEnilla bEDa tA muttina bEle Enu balla
kADhaLLigauDa tAnarasAgavilla vEda shAstrake mUDha tale tUgalilla

caraNam 2

mUka tA mAtina saviyEnu balla laukika bEne sanyAsEnu balla
kAkumAnava puNya pApEnu balla shrI krSNana neneyatava mAnavanalla

caraNam 3

kattege huNarada ruci tiLiyalilla tottige pati vrate guNa baralilla
muttina hAra kapige hAka salla kuttige koivage karuNave illa

caraNam 4

acca heNNina sanga SaNDEnu balla mucci mAthELidare nyAyEnu illa
svaccha dIpada beLagu kuraDEnu balla moccegAra sakalAtyEnu balla

caraNam 5

heNNige jAratva guNa taravalla taNNIru bEsigge guNa tOritalla
ghanna purandara viTTalana bhaktarE anyAyavoreyade bhava nIgvarella


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016