Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhAvayAmi nandakumAram


bhAvayAmi nandakumAram
raagam: shrI

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S

taaLam: jhampa
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

bhAvayAmi nandakumAram

anupallavi

bhAvukadAna nipuNa sarOruhamakhila dEva munijana vinuta divya suguNa nivAsam

caraNam 1

muraLIgAna rasikam ati nIlam vraja vanitAmOhaka mahata shishupAlam
taraNi kOTi mada shamana vara kirITa dharamakhila sharaNam Atma vadana pArima vijitasOmam

caraNam 2

adharajita bimba phala shObham gaLa vidhrta hAramiha shrI padmanAbham
madhu kaiTabha mukha danuja madana caturam anaghama dharI krta mauktikhAsa mutabhAsam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016