Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: naTanam sheyyum paadanaar


naTanam seyyum paadhanaar
raagam: kEdaara gowLa

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: roopakam
Composer: Raamaswaamy Shivan
Language: Tamil

pallavi

naTanam sheyyum pAdanAr-nammaiyALum nAthanAr
(naTanam)

anupallavi

tiDamkoL kALimunbu-ninru dhimitA tadhingiNattOm enru
shempor shadangaiyai olikka-dEvar kanankUdu kalikka
anbargaL kai aru shalikka-annavareNNam palikka
(naTanam)

caraNam 1

shUzhavElai tigazhum nilattil-tUya mUvAyiravar nalattil
vAzha viLangum tillai sthaLattil-mannum perumai ponnambalattil
mAluyar maddaLam koTTa-malarvIdi tAlam taTTa
shAla magizhndumai kitta-tAraNiyOr gatiyeTTa
(naTanam)

caraNam 2

veyya piravi vanmai karuga-meyyammaiyALa nanmai peruga
tuyya Ananda amudait-tulangu munivaruLLa muruga
tudittinbavAri kuLikka-tunbangaLODi Olikka
mudumarai yAvum kaLikka-muyalagan mudugu neLikka
(naTanam)

caraNam 3

kaNNilAnanda veLLam pozhiya-karuttilirukkum kaLLam ozhiya
eNNilanbu perugi vazhiya-ishaittudi guhadAsan mozhiya
yAvarum vashivenattonikka-evvulagangaLum inikka
mEvum kALi talai kunikka viLagiDuminbam janikka
(naTanam)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 03/23/2009