Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: neneyirO bhakta


neneyirO bhakta
raagam: dvIjavanti

Aa:S R2 M1 G3 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G2 R2 S N2 D2 N2 S

taaLam: Adi
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

neneyirO bhakta janarugaLu anudina

anupallavi

ghana mahimana sEveya mADidare manadalli nenedantha abhISTavanIva hanumanta

caraNam 1

ondu yugadalli hanumAvatAranAgi bandu nerdayOdhyA purakAgi banda dhIrana nOD sujanarellA nandadindali pADi

caraNam 2

vAyu kumAraka dvAparadalli bhIma rAyanendenisida kaurava baladi nAyakanAgi banda dishyAsana kAyavanaLisi nindu

caraNam 3

kAyaja pitana munde kaurava taridu rAjasUya yAgavanu mADida balavanta rAya rAyara dhIra hanumanta priya jana mandAra

caraNam 4

guru madhva muniyAgi harigati priyanAgi karuNAkaranAgi sharaNara poreva mereva shrI hanumantana I dEvana smarisirO guNavantana

caraNam 5

lankA paTTana samIpa samudrava dATi pankajanAbha shrI purandara viTTalana lenka rAvaNana kedda I hanumanta pankaja mukhiya kaNDa


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016