Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhajasva shrI tripura (second AvavaraNam)


bhajasva shrI tripura (second AvavaraNam)
raagam: nAdanAmakriyA

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa:S R1 G3 M1 P D1 N3
Av: N3 D1 P M1 G3 R1 S N3

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

bhajasva shrI tripura sundarIm pAhi SODashadaLa sarvAshA paripUraka cakrEshvari mAmpAhi

anupallavi

nija sudhA lahari pravAhini nitya kAmEshvari
(madhyamakAlam)
gajamukha janani shashadhara vadani shishirita bhuvani shivamanO ramaNi (bhajasva)

caraNam

ati sundara savyakaratala pAshAnkusha dharaNE shashikiraNE vidhi hari haranuta caraNE
hAra kEyUra kirITa kanakAbharaNE shrti nigamAgama ramaNE vEda vEdAnta vitaraNE
(madhyamakAlam)
atyadbhuta tapanIya phalaiva kuca maNDala maNDita hArE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016