Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: gajamukha anujam nitya kalyANa


gajamukha anujam nitya kalyANa
raagam: kEdAra

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa:S M1 G3 M1 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

gajamukha anujam nitya kalyANa subrahmanyam nityam bhaja bhaja manasA nityam

anupallavi

vraja rAja tanaya bhAginEyam vidhinuta caraNam bahulEyam vEda nAda praNavAkarabOdham
vishvarUpam akhila stithi nAdam jAta rUpa gEyUra makuTadhaara shaktyAyuda dhAram pratItam

caraNam

ArAdhita sajana samAgama Ananda bhASpamEva dhArA sampAda smititha padAmbujam
abhijAtam kSIra varNa bhasmAnkita pAlam madhyAdyuti kumkuma dharam ati shObham nIrada
sama nava nIla yauvana rOkiSajA vallI samEtam nirantara naTana mayUra vAham nuta sura
munigaNa sujana samUham sura ripu hara nava vIra vyUham sundarEsha vAmAnag rOham


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016