Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kAyArOhaNEsham


kAyArOhaNEsham
raagam: dEvagAndhAra

Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

kAyArOhaNEsham bhajarE rE mAnasa kali kalmaSApaham shiva rAjadhAni kSEtra sthitam

anupallavi

bhayApaham digpAlakAdi vinuta mahEshvaram mAyAmaya jagadAdhAram guruguhOpacAram

caraNam

nIlAyatAkSI manOllAsa karaNam nitya shuddha satva guNam bhuktimukti prada nipuNam pAlita
bhaktam pancAnanam praNata gajAnanam bAla candrashEkharam bhavapAsha mOcanam tri-nayanam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016