Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mEnik-karuttAlum


mEnik-karuttAlum
raagam: unknown

taaLam: unknown
Composer: Suddhaananda Bhaarati
Language: Tamil

caraNam 1

mEnik-karuttAlum vEDam siruttAlum jnAnam karukkumODi kuyilE vIram sirukkumODi

caraNam 2

pArkka karuppAga pAngAi irundAlum kAkkai unnaip-pOlumO kuyilE gAnatt-iNaiyAgumO

caraNam 3

pacciLam paNNODu pArinil OmkAram iccaiyuDan kUvuvAi kuyilE ellArum inburavE

caraNam 4

jAti matham uNDO caccaravuNDO un vEdap-perukkinukkum kuyilE engum samarasamE

caraNam 5

kAsinikkellAm nI kATTum ara vazhikkE dEshamum bhASaiyum uNDO kuyilE deivamum vevvEruNDO

caraNam 6

annaiyin nAmattai ArvamuDan Odum unnODu pADavaruL kuyilE oTrumai AghiviDuvOm

caraNam 7

Ashai minikkilE Azhndu kiDappOrai dEshap-peruvasa shAnta oLiyE tEvai ughappAi nanrE

caraNam 8

kAma krOdhattil kAlam kazhippOril kANbAr unnai yAraDi kuyilE kANbAr unnai yAraDi

caraNam 9

tannalam pENi dharumattai viTTOrkku nanmai pOl innal sheiguvAi kuyilE naTpum paghaiyAgumO

caraNam 10

nittiyamAi inda nenjattu shOlaiyilE sondam samattuvam enrE kuyilE sutantaramAi pADuvOm
1caraNam 1

engum niraindavanE EvalAl vandennuL tangum jIva paKSiyai kuyilE dAsanAik-koLvAyaDi
1
caraNam 2

innal perukkAda inba vaLamAna anbal unnaik-kANbavar kuyilE ANDavanaik-kANbavar
1
caraNam 3

mAriyak-kANAda vADiya payirena manam sOrndu tavikkinranan kuyilE shOlai sukham taruvAi


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/08/2016