Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhaktavatsalam abhiSEka


bhaktavatsalam abhiSEka
raagam: vamshavati

Aa:S R1 G3 M2 P D3 N3 S
Av: S N3 D3 P M2 G3 R1 S

taaLam: Adi
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

bhaktavatsalam abhiSEka vallIyutam bhajEham nityam

anupallavi

bhaktimatAm citta pratyakSam pAkashAsanAdi surAdhyakSam bhukti mukti pradAyaka dakSam bhUsurAdyakhila jana samrakSam

caraNam

dashAkrtim krSNa mangaLa kSEtra patim lakSmI vivAhOtsavam
vishAala vEda sAgara maNTapam virAjasya mahA vibhava pradam
vishiStAdvaita pratipAdyam virUpAkSa guruguha samvEdyam
vishESa phalapradam vidhi durita nivrttikaram munijana priyakaram
shashAnka gurutalpa dOSa hara darsha puSkariNI taTa pashcima bhAgam
sushObhitOtpalAvataka sthitam suramaya madhumakSi kArAdhitam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016