Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kaiyai shakthi thanakke


kaiyai shakti tanakkE
raagam: bhoopaaLam

taaLam: Eka
Composer: Subramanya Bhaaratiyaar
Language: Tamil

kaiyai shakti tanakke karuviyAkku adu sAdanaigaL vAvinaiyum kUDum kaiyai
shakti tanakkE karuviyAkku adu shaktiyuTruk-kallainaiyunjADum

kaNNai shakti tanakkE karuviyAkku adu shakti vazhiyinai adu kANum kaNNai
shakti tanakkE karuviyAkku adu sattyamu nallaruLum pUNum

shevi shakti tanakkE karuviyAkku shiva shakti sholu mozhiyadu kETkum shevi
shakti tanakkE karuviyAkku adu shakti tiruppADalinai vETkum

vAi shakti tanakkE karuviyAkku shiva shakti pugazhinai adu muzhangum vAi
shakti tanakkE karuviyAkku adu shakti neri yAvinaiyum vazhangum

shiva shakti tanai nAshi nittamugarum adai shakti tanakkE karuviyAkku
shiva shakti shuvaiyinai nugharum shiva shakti tanakkE emadu nAkku

meiyyai shakti tanakkE karuviyAkku shiva shakti tarundiranadi vErum meiyyai
shakti tanakkE karuviyAkku adu sAdalaTra vazhiyinait-tErum

khaNdam shakti tanakkE karuviyAkku adu candanamu nallamudaip-pADum khaNDam
shakti tanakkE karuviyAkku adu shaktiyuDanenru muravADum

tOL shakti tanakkE karuviyAkku adu dAraNiyumEgu vaghuttAngum tOL
shakti tanakkE karuviyAkku adu shakti peTru mEruvenavOkkum

nenjam shakti tanakkE karuviyAkku adu shaktiyura nittam virivAghum nenjam
shakti tanakkE karuviyAkku adait-tUkka varum nAl odungip-pOghum

shiva shakti tanakkE emadu vayiru adu shAmbaraiyu nalla uNavAkkum shiva
shakti tanakkE emadu vayiru adu shakti pera uDalinai kAkkum

iDai shakti tanakkE karuviyAku nalla shaktiyuLLa santatigaL tOnrum iDai
shaktitanakkE karuviyAkku ninran jAti muTru nallarattilUnrum

kAl shakti tanakkE karuviyAkku adu shADiyezhu kaDalaiyum tAvum kAl
shakti tanakkE karuviyAkku adu sancalamilAmalengum Ongum

manam shakti tanakkE karuviyAkku adu sancalangaL tIrttorumai kUDum manam
shakti tanakkE karuviyAkku adu sAttuvIkat-tanmaiyinai shUDum

manam shakti tanakkE karuviyAkku adu shaktiyaTra cintanaigaL tIrum manam
shakti tanakkE karuviyAkku adil cArunalla urudiyum shIrum

manam shakti tanakkE karuviyAkku adu shakti nuTpam yAvinaiyu nADum manam
shakti tanakkE karuviyAkku adu shakti shaktiyenru kudittADum

manam shakti tanakkE karuviyAkku adu shaktiyinai eddishaiyum shErkkum manam
shakti tanakkE karuviyAkku adu tAn virumbil mAmalaiyaip-pErkkum

manam shakti tanakkE karuviyAkku adu santatamum shaktigaLai shUzhum manam
shakti tanakkE karuviyAkku adil shAvu perum tIvinaiyum Uzhum

manam shakti tanakkEyurimaiyAkku edait-tAn virumbinAlum vandu shErum manam
shakti tanakkE yurimaiyAkku uDal tanniluyar shakti vandu nErum

manam shakti tanakkE karuviyAkku indad-dAraNiyil nUru vayadAgum manam
shakti tanakkE karuviyAkku unnai shAravanda nOi izhandu pOghum

manam shakti tanakkE karuviyAkku tOL shakti peTRu nalla tozhil sheyyum manam
shakti tanakkE karuviyAkku engum shakti aruL mAri vandu peyyum

manam shakti tanakkE karuviyAkku shiva shakti naDai yAvu nangu pazhagum manam
shakti tanakkE karuviyAkku mukham shArndirukku nalruLu mazhagum

manam shakti tanakkE karuviyAkku uyar shAstirangaL yAvu nangu teriyum manam
shakti tanakkE karuviyAkku nalla sattiya viLakku nittameriyum

cittam shakti tanakkEyurimaiyAkku nalla tALa vaghai shantavaghai kATTum cittam
shakti tanakkEyurimaiyAkku adil shArunalla vArttaigaLum pATTum

cittam shakti tanakkEyurimaiyAkku adu shaktiyai elllOrkkum uNarvuttum adu
shakti tanakkEyurimaiyAkku adu shakti pugazh dikkanaittu niruttum

cittam shakti tanakkEyurimaiyAkku adu shakti shaktiyenru kuzhalUdum cittam
shakti tanakkEyurimaiyAkku adil shArvadillai accamuDan shUdum

cittam shakti tanakkEyurimaiyAkku adu shaktiyenru vINaitanil pEshum cittam
shakti tanakkEyurimaiyAkku adu shakti parimaLamingu vIshum

cittam shaktitanakkEyurimaiyAkku adu shaktiyenru tALamiTTu muzhakkum cittam
shaktitanakkEyurimaiyAkku adu sancalangaL yAvinaiyum azhikkum

cittam shakti tanakkEyurimaiyAkku adu shakti vandu kOTTai kaTTi vAzhum cittam
shakti tanakkEyurimaiyAkku adu shakti aruT cittirattil Azhum

mati shakti tanakkEyuDaimaiyAkku adu sankaTangaL yAvinaiyumuDaikkum mati
shakti tanakkEyuDaimaiyAkku angu sattiyamu nallamuram kiDaikkum

mati shakti tanakkEyuDaimaivAkku adu shAra varum tImaigaLai vilakkum mati
shaktitanakkEyuDaimiyAkku adu sancalap-pishAshugaLai k-kalakkum

mati shaktitanakkEyuDaimaiyAkku adu shakti sheyyum vindaigaLait-tEDum mati
shaktitannakEyuDaimaiyakku adu shaktiyuraiviDaigaLai nADum

mati shaktitanakkEyuDaimaiyAkku adu tarkkamenum kATTilaccu nIngum mati
shaktitanakkEyudaimaiyAkku adil taLLI viDum poindEriyum tIngum

mati shaktitanakkEyuDaimiyAkku adil sancalattin tIyaviruL vilagum mati
shaktitanakkEyuDaimaiyAkku adil shaktiyoLi nittamu ninrilagum

mati shaktitanakkEyuDaimayAkku adil shArvadillai aiyamenum pAmbu mati
shaktitanakkEyuDaimiyakku angu tAnmunaikku mukti vidaik-kAmbu

mati shaktitanakkEyaDaimiaiyAkku adu dAraNiyil anbunilai nATTum mati
shaktitanakkEyaDaimaiyAkku adu sarva shiva shaktiyinaik-kATTum

mati shaktitanakkEyaDaimaiyAkku adu shaktiruvaruLinai shErkkum mati
shaktitanakkEyuDaimiyAkku adu tAmadap-poit-tImaigaLaip-pErkkum

mati shaktitanakkEyaDaimiyAkku adu sattiyattin velkoDiyai nATTum mati
shaktitanakkEyuDaimaiyAkku adu tAkka varum poip-puliyaiyOTTum

mati shaktitanakkEyaDaimiyAkku adu sattiya nal viraviyaik-kATTum amti
shaktitanakkEyaDaimaiyAkku adil shAravarum puyalgaLai vATTum

mati shaktitanakkEyaDimaiyAkku adu shakti vira tattaiyenrum pUNum mati
shakti vira tattaiyenrum kAttAl shiva shaktitaruminbamu nalnUNum

mati shakatitanakkEyaDimaiyAkku teLi tandamudap=poigaiyena-voLirum mati
shaktitanakkEyaDimaiyAkku santatamum inbamuramiLirum

agham shaktianakkEyuDaimiyAkku adu tannaiyoru shaktiyenru tErum
agham shaktitanakkEyuDaimaiyAkku adu tAmadamum Anavamum tIrum

agham shaktitanakkEyuDaimaiyAkku adai tannaiyavaL kOyilenru kANum agham
shaktitanakkEyuDaimaiyAkku adu tannaiyeNNit-tunbamura nANum

agham shaktitanakkEyuDaimaiyAkku adu shaktiyenum kaDalilOr tivalai agham
shaktitanakkEyuDaimaiyAkku shiva shaktiyuNDu namakkillai kavalai

agham shakttanakkEyuDaimaiyAkku adil shivan Adaritta molikkum agham
shaktitanakkEyuDaimaiyAkku adu shakti tirumEniyoLi jvalikkum

shiva shaktiyenrum vAzhiyenru pADu shiva shakti shaktiyenru kudittADu shiva
shaktiyenrum vAzhiyenrum pADu shiva shakti shaktiyenru viLaiyADu


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 11/14/2005