Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mArakOTi kOTi lAvaNya


mArakOTi kOTi lAvaNya
raagam: Arabhi

Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: jhampa
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

mArakOTi kOTi lAvaNya mAm pAlaya dhIrAgragaNya vAsukI valaya

anupallavi

dArukAvana tapOdhana taruNI mOhAkAra bhikSATana vESadhara shankara

caraNam

viraktAnAm vidEha kaivalya dAna vicakSaNa bhaktAnAm abhaya pradAna
virincAdi sakala dEvOpAsyamAna vibhUti rudrAkSA bhimAna parashu mrgAgni
kapAla Damarukam dadhAna paramAdvaita tAtparya anusandhAna paravAma
dEvAdi sakala virAjamAna paramEshvara guruguha samAna bhAsamAna


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016