Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: vandadellAm


vandadellAm
raagam: husEni

Aa:S R2 G3 M1 P N3 D2 M1 P N3 S
Av: S N3 S P D2 M1 P G3 R2 S

taaLam: husEni.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

vandhadellAm varaTTum anda kandan krpai maTTum irukkaTTum

anupallavi

manda manadu bhava bandha vinaiyiluzhanru enda vELaiyilum varunda sheyya maTTum anRi

caraNam

ulagamellAm nammai pazhikkaTTum ghana uzhvinaiyAl tuyar shezhikkaTTum pala
kavalaigaLoDu shila nimiSam murugan parama krpaiyai ninaindurugi bhajanai seyvOm
vaNDAr kuzhal (viruttam).
vaNDAr kuzhal mAdumaiyAL pUngarattAl varuDum tiruppAdam
toNDar paNikkup-paravaimanai tUdu naDanda tirup-pAdam
viNDa aDiyArkkuLam kanindu parindu vIDu tarum pAdam
koNDa naTana tirup-pAdam koNDen manadil UyndEnE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016