Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: candram bhaja mAnasa


candram bhaja mAnasa
raagam: asaverI

Aa:S R1 M1 P D1 S
Av: S N2 S P D1 M1 P R1 G2 R1 S

taaLam: c/maTya
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

candram bhaja mAnasa sAdhu hrdayasadrsham

anupallavi

indrAdi lokapAleDita taresham indum SoDasha kalAdharam nishAkaram indirA sahodaram sudhAkaram anisham

caraNam

shankara mauli vibhUSaNam shIta kiraNam caturbhujam madanac-
chatram kSapAkaram venkaTesha nayanam virANmano jananam vidhum
kumuda mitram vidhi guruguha vaktram shashankam gISpati shApAnugraha
pAtram sharash-candrikA dhavaLa prakAsha gAtram kankaNa keyUra hAra
mukuTAdhi dharam pankaja ripum rohiNI priyakara caturam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016