Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: hA hanta vancitAham (pv)


hA hanta vancitAham (pv)
raagam: dhanyASi

Aa:S G2 M1 P N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

hA hanta vancitAham ananya caraNA

anupallavi

mOhanAmEya divya mUrtE shrI pankajanAbha (svara sAhityam) sAmOdam-upayAmija vAditi dEsha pathagi rAsa kAmA kalita rucira suna ghana mrgamadAra janIyAmAnA vasamIsha shruNu C: mAnyEdam-ucitam (svara sAhityams) 1: mAyA cAturI kAvAyOSiti 2: kAmuka rasapara parasudrushA virahitOvA tapasi 3: nIrajamukha tava rati sarasApara mukhA lOkamapi nakurva ihasam pratitEvamatitOti parihAsamapitE dadhati 4: sAdhu jana paribharaNE krpA bhUri shubha dhUriNa girisha pAlayO rasAku cauni pIThayAtharAmrta laharI mA shudi sharasAnA kalaya shAnta dhuta pApama muni sEvyamAna padayuga

caraNam

mAnyEtam-ucitam kim mAmavAdhika dInAm nAnyA gatirihamE naLina nAbha tOSaka


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016