Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kai varisai kATTAdIr kaNNapuram


kai varisai kATTAdIr kaNNapuram
raagam: husEni

22 kharaharapriya janya
Aa:S R2 G3 M1 P N3 D2 M1 P N3 S
Av: S N3 S P D2 M1 P G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

kai varisai kATTAdIr kaNNapuram aghalAda shrI shaurIrAja

anupallavi

mei varishai vanamAlai mighu tEnaiyuNDu viLi muralum paNNinru mAmaiyal koNDu
vaivenum vAzhttennum ariyAda vaNDu vandu shuTruvadu pOl endan munnE ninru

caraNam

nAL EzhAi vAnavarkOn malai tUkka vaittAn nAn mukhanO OrANDAi mADAkki vaittAn
kALingan unnai iccaippaDiyATTi vaittAn karuNaik-kEngum nAngaL en sheivOm unnaittAn
(madhyamakAlam)
gAnam taru kuzhalUdiyum taghunda kAlODu shilambu maNi golusum
tALam tara ADiyum cancalen-taraLamAna mAlaigaLADavum vizhi �
yODiya shevvari kUDavum kuru naghaiyADiyum kurumbu nirai kannam kuzhi
taDanda makara kuNDalamADiyum naDandu vanduLam kavarndu koLLavum


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016