Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: malaiyANDi mElENDi


malaiyANDi mElENDi
raagam: pUrvikalyANi

53 gamanashramaa janya
Aa:S R1 G3 M2 P D2 P S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R1 S

taaLam: Adi
Composer: Kovai Subri
Language: Tamil

pallavi

malaiyANDi mElENDi maiyal koNDAi taiyalE kula maghaLir kANa nAnum kOvaNANDik-kOlam pUNDa

caraNam 1

turatti vandu kai toTTizhutt-aNaittiDa kuravar adu marabinilE piranda vaLLik-kiNaiyO nI
sirappoDu pArengum sIrOngavE tigazhum tirupparankunram Evum dEvAnai AvAyO

caraNam 2

anna naDai pinnaDaiya azhagu naDai nangaiyarai tannuDaiya tuDai iraNDil tAngi iDai tazhuvuvOnai
mayil pOl oyil mighum mangaiyar iruvaraiyum uyir pOl uvandOnai mayakkiDa muDiyumODi

caraNam 3

kAlamellAm kanniyAga kazhikkum gati nErumaDi nIla mayil vElavanai nI maNakka ninaittAl
Ashaikk-aLavinaiyAl mOsam tAn pOvAi ini vIsu pugazh vElavan mEl nEsa pAsham vENDAmaDi


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016