Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: paarengum paarttaalum (padam)


paarengum paarthaalum (padham)
raagam: kalyaaNi

65 mEcakalyaaNi mEla
Aa: S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: aadi
Composer: Ghanam Krishna Aiyyar
Language: Tamil

pallavi

pArengum pArttAlum umaippOl parimaLamuLLa parama puruSan kiDaikkumO
(pArengum)

anupallavi

nIrangum nAningum irundAlum enadu manadu tiruvaDiyil tirukkuDandaiyil
vAzhum sArangapANiyE kacci kalyANa ranganai saukhyamAga kArttALum
(pArengum)

caraNam 1

perumaiyAna un darishanai nErndadu pErinbamAna tani mudalE
karimuraiyiDum pOdu shavarakSaNam sheida kaNNanE kaivalyanE caitanyame
turiya padamum sakala sAmrAjyamum tandu stUya sUkSmAkAraNamAi engum viLangum
harihari murahari accutAnandanE AnandamAga-vengum nirainda jyOtiyE
(pArengum)

caraNam 2

pArkka pArkka padinAyiram kaN vENumE patita pAvanam sheidu vaikkum
Arkkum svAmi krpai allAmal vErE uNDO accamuDan miccamAga arcanai sheidu
pArkkul umaikku ivaraippOlEyum parama bhakti sheibavargaL ulagattil yArumillai
(pArengum)

caraNam 3

kumbakONa kSEttiram tanilE vashikkum kOmaLavallikk-ughandavarE
emperumAnum kumbanAtharum nIrE Edum bhEdamillAmal vAzhndavarE
anbuDanE muttukkumaran mAmanE enda nALaikkum pUrNa candiran pOla
inbamuDanE kaccikkalyANa ranganai kAkkum ANDavanE vENDiya varangaLai tArum
(pArengum)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005