Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: pachai maNikkiLiyE


paccai maNikkiLiyE
raagam: rAgamAlikA
taaLam: aadi
Composer: Subramanya Bhaaratiyaar
Language: Tamil

1 rAgA: kAmbhOji

paccai maNikkiLiyE pAvi enakkE yOgap-piccai aruLiyadAi pEruraiyAi ijjagattil
pUraNamA jnAnap-pugazh viLakkai nATTuvitta bhAratamA dEviyenap-pADu

2 rAgA: vasantA

tEnAr mozhikkiLLAi dEvi enakkAnandamAnAL ponnATTai arivippAi vAnADu
bhErimaya vErpumudar-peN kumariyIrAgum ariya nAdenrE ari

3 rAgA: maNirangu

inmazhalaip-painkiLiyE engaL uyirAnAL nanmaiyura vAzhu nagaredu kol cinmayamE
nAnenrarindadani periyOrk-kinnamudu tAl enra kAsittalam

4 rAgA: shuruTTI

vannak-kiLi vandEmAtaram enrOduvarai innalarak-kAppALi yAruraiyAi tannarsheyat-
tAnbOm vazhiyellAm dhanmamODu pon viLaikkum vAnpOnda gangaiyena vAzhttu

5 rAgA: kAnaDA

shOlaip-pashum kiLiyE tonmarai nAnguDaiyAL vAlai vaLaru malai kUrAi jnAlattuL
verpponru-mIDiladAi viNNil muDi tAkkum porpponru veLLai poruppu

6 rAgA: dhanyAsi

shIrum shirappum uyar shellamumO-reNNAtrAL uRum puravi uraittAi tErir-
parimishaiyUr vALallaL pAranaittu-manjum arimishaiyE-yUrvALavaL

7 rAgA: mukhAri

karuNai uruvAnAL kAindezhungArk-kiLLAisherunarai vIzhttu paDaiyEn ceppAri porubavarmET-
raNNaNiyAL vizhAdu vizhiTraghaippari tAn tiNNamuru vAnkulisham tEru

8 rAgA: shenjuruTTi

Ashai marakatamE annai tiru munriliDai Oshai vaLar murasha m OduvAi pEshugavO
sattiyamE sheiga dharumamE enroli shei mutti tarum vEda murashu

9 rAgA: bilahari

vArAyiLancukamE vandip-pArkkenrumiDar tArAL punaiyumaNittAr kUrAi shErArai
muTrAk-kuru naghaiyAl muTruvittum tAnoLirvAL poTrAmaraittAr punaindu

10 rAgA: kEdAram

koDippavaLa vAikkiLLAi kuttiramum tIngum maDippavaLin vEl koDi tAn maTrEn aDippaNivAr
nanrArat-tIyAr naliyuravE vIshum oLi kunrA vayirak-koDi


Meaning:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 09/27/2007