Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: Om shakti Om shakti


Omshakti Omshakti
raagam: kAmbhOji

28 harikAmbhOji janya
Aa: S R2 G3 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3. P. D2. S

taaLam: caapu
Composer: Subramanya Bhaaratiyaar
Language: Tamil

pallavi

Om shakti Om shaki parAshakti Om shakti Om shati Om Om shakti Om shakti Om shakti Om shakti Om shakti Om shakti Om

caraNam 1

gaNapati rAyan avaniru kAlai piDittiDuvOm guNam uyarndiDavE viDudalai kUDi magizhndiDavE

caraNam 2

sholluk-kaDangAvE parAshakti shUrattanangaLellAm vallamai tandiDuvAL parAshakti vAzhiyenrE tudippOm

caraNam 3

vETri vaDivElan avanuDai vIrattinaip-pugazhvOm kaTri nillAdE pO paghaiyE tuLLi varugudu vEl

caraNam 4

tAmaraip-pUvinilE shrutiyai taniyirunduraippAL bhUmaNit-tALinaiyE kaNNIvoTrip-puNNiyam eidiDuvOm

caraNam 5

pAmbut-talaimElE naTam sheyyum pAdattinaip-pugazhvOm mAmpazha vAyinilE kuzhalishai vaNmai pugazhttiDuvOm

caraNam 6

shelat-tirumaghaLai dhiDam koNDu cintanai sheidiDuvOm shelvamellAm taruvAL namadoLi dikkanaittum paravum


Meaning:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 09/25/2007