Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: maadhava hridi (version 2)


mAdhava hridhi
raagam: kalyaaNi

65 mEcakalyaaNi mEla
Aa: S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: aadi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Sanskrit

pallavi

mAdhava hrdi gElini madhuripu samadana vadana madhupE jaya

anupallavi

vitOpamAna vENugAna nAda sulaya rasikE rasAlayE nAnAvidha puSpitAgra sugandha latA nikunja mandira sadanE

caraNam

rAdhE rasayuta rAsavilAsE

1

shrI hari prEma akhaNDa maNDala sAmrAjyA atapatE (rAdhE)

2

sapta vimshati muktA mAlika shObhita kandarE (rAdhE)

3

nindita sArasa ripu kiraNa dhavaLa radana vikasitOd-jvalayuta manasija

4

nagadhara gOpa vadhUjana naTanAdbhutakam prahAra samAna (rAdhE)
shAmIkara sarasija kara tala mrdu tALa khala khala ravamaNI valayE

5

karatala kamalE rati samayE jita mAdhava maNimaya kuNDala khElita
su-karNikE prabhIta tat su-bhASita shruti yugaLE sarasara sarasanE (rAdhE)

6

samadhika nava nava vrajata guNIjana kalA cala naTana kOlAhala samayE
krta rISita mAdhava sahitE muni manasAmapi kalita tannaTana
niravadhi sukhAnandata nimaghna hrdayE sadayE ati adbhutAnaka
kELI vilAsa caturE bhAvita tribhuvana madhurasa rasikE madhukara (rAdhE)

rAdhE rasayuta rASa vilAsE hari smaraNa sukhavara prasAdE manOmudita lIlA vinOdE
hariNA upa kUhita sanghrahItam api shastra jagana rucira kanakavasanE mrdu vacanE (mAdhava)


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde. Version 1 is here.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 10/29/2005