Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhAvayAmi raghurAmam


bhAvayAmi raghurAmam
raagam: rAgamAlikA

taaLam: rUpaka
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

(rAgA: sAvEri)

bhAvayAmi raghurAmam bhavya suguNA rAmam

anupallavi

bhAvuka vitaraNa parA pAngalIlA lasitam (rAga: nATakuranji)

caraNam 1

dinakarAnvaya tilakam divyagAdhi suta savanA vana racita subAhu mukha vadam ahalyA pAvanam
AnaghamIsha cApabhangam janakasutA prANEsham ghana kupita bhrgu rAma garva haramita sAkEtam

caraNam 2

(rAgA: dhanyAsi)

Aa:S G2 M1 P N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

vihatAbhiSEkamatha vipinagatamAryavAcA sahita sItA saumitrim shAnta tamasHilam
guha nilayagatam citrakUTA bharata dattamahita ratnamaya pAdukam madana sundarAngam

caraNam 3

(rAgA: mOhana)

Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

vidata daNDakAraNya gata gatavirAdadaLanam sucira ghataja dattAnupamita vaiSnavAsam
pataga vara jaTAyunutam pancavaTI vihitavAsam ati gHora sUrpaNakA vacanAgata kharAdiharam

caraNam 4

(rAgA: mukhAri)

Aa:S R2 M1 P N2 D2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

kanakamaya rUpadhara khala mArIca haramiha sujana vimata dashAsyahrta janakajAnvESaNam
anagham pampA tIra sangatAnjanEya nabhOmaNi tanuja sakhya varam vAlitanudalanamIsham

caraNam 5

(rAgA: pUrvikalyANi)

Aa:S R1 G3 M2 P D2 P S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R1 S

vAnarOttama mahita vAyusUna karArpita bhAnu shata bhAsvara bhavya ratnAngulIyam
tEna punarAni tAnyUna cUDAmaNI darshanam shrInidhi-mudadhitIrE shrta vibhISaNamiLitam

caraNam 6

(rAgA: madhyamAvati)

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

kalitavara sEtubandham khala nissImapisitAshana daLanamuru dashakaNTha vitAraNamati dhIram
jvalana pUta janaka sutA sahitam yAta sAkEtam vilasita paTTAbhiSEkam vishvapAlam padmanAbham


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016