Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: hariharaputram shAstAram


hariharaputram shAstAram
raagam: vasanta

Aa:S M1 G3 M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 M1 G3 R1 S

taaLam: Eka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

hariharaputram shAstAram sadA bhajEham mAyA kAryam tyajEham

anupallavi

muraharAdi mOhita shaurigiri vihAram muraLI bhErI vAdyAdi priyakaram prarthitaputrapradam vasantanata brndam dIrghAyuSprada dInajana sukhapradam

caraNam

phAlguna mAsa paurNimAvatAram pANDya kEraLAdi dEsha prabhAkaram puSpa
sharEkSu kArmuka dharam phulla kalhAra daNDadharakaram kaliyuga pratyakSam
garvita dakSa shikSam vara guruguhAntarangam ratha gaja turangam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016