Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: AshrayE shrI dEvIm (tv)


AshrayE shrI dEvIm (tv)
raagam: kEdAra

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa:S M1 G3 M1 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R2 S

taaLam: c/aTa
Composer: T.M.Thiagarajan
Language: Tamil

pallavi

AshrayE shrI dEvIm sutA Ashrita jana mana harSiNIm madhu bhASiNIm
pankajAsana jananIm bhramara lOcanIm padma sarOvarE pUjita EkAkSarIm
(ciTTasvara)
sa sa pa ma ga ri sa ma ga ri sa sa *ni ni pA sa ma ga ma sa pa ma pa sa sa ni pa ma ga mA
ga ma pa nI pa ma pa ni sa* ni pA sa* nI
sa* ma* ga* ma* ga* ri* sA* ni pa sa* nI ga* rI* sA* sA* ni pa nI nI pa ma ga ma pa ni
sa* ni pa ga* ri* sa* ni pa ma gA ri sa ma ga ma

caraNam

madana janaka mAdhava manamOhinIm
caraNam 1

nI , pA , mA , gA , rI sA *pA , nI , sA , gA mA pA sa ni pa ma ga ma ni pa ma ga ri sa ga ma pa ni

caraNam 2

pa ni pa ma ga ni pa ma ga ri sa pa ma ga ri sa ni pa ni sa ga ma pa ni pa ni sa ma ga ri sa* ni
sa* sa* ni ni pa pa ma ma ga ga ri sa ma ga ma pa

caraNam 3

sA* ; ; pa ni sa* ni sa* nI pa ma gA ma pA ; ; ma ga ri sA pa ma gA ma pa ni ma pa ga ma ga ri
sa *ni *pa *ni sa ma ga ma
pa ni sa* pa ni sa* rI* sa* ni sa* ma* ga* ri* sA* ma* ga* ri* sA* , ma ga ri sA , *ni *pa *ni sa
ga ma pa ni sa* sa ga ma pa ni


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 04/03/2016