Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kalayE pArvati


kalayE pArvati
raagam: shankarAbharaNa

Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: cApu
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

kalayE pArvatI nAtham karuNAvAsam

anupallavi

vala shAsanAdi vibudha vandyamAna pAda pAthOjam

caraNam 1

makuTa virAjita gangam pUrNa mahita krpAmrtA pAngam
nikara manO mOhanAngam kara nIraja shObhi kurangam
prakaTi tAmara vairi bhangam vara bAhu valayita bhujangam kAma
mangaLanka mangaLm rangam hara mati brdhu vrUSabha varENya turangam

caraNam 2

mallikA mukuLAbha radanam sOma manjima mada hara vadanam shashva
dulla sada calEndra sadanam krpA dUrita sEvaka kadanam
mallAkSi mAnasa madanam bahu mAnya carita pAriSada nandanam
kalya nayana vilasadanam kusha kanadu daya danala shalabhita madanam

caraNam 3

shashadhara shObhi jaTAntam sarva shamala hrdi paTu pAdAntam pAda
vishacita ghOra krtAntam muni vimala hrdayAmbuja bhAntam
visharaNa bhava sankaTAngam guha vighnEsha vilasadu pAntam ati
vishada sitOpala kAntam lOka vidita shucIndra purAkhya nishAntam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016