Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mama kulEshwaram


mama kulEsvaram
raagam: tODi

8 hanumatODi mEla
Aa: S R1 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: tishra Eka
Composer: G.N. Baalasubramaniam
Language:

pallavi

mama kulEshvaram shAstAram santatam cintayEham Ananda tANDava puravihAram

anupallavi

shamitanata jana duritam nIlAmbara shObhitam amita sukha shrIpradam atulita divya guNAnvitam

caraNam

kamala rucira karadhrta kashAyudha vibhUSitam amara munIshvara bhUta vaTuka nAyaka sEvitam
kamanIya nava yauvana sundarAmbA sahitam sumashara guhAgrajam shrI rAjam harihara sutam

madhyama kaalam

rAkA shashinibha vadanam ravi sOmAnasa nayanam
rayagati turanga gamanam rakSita samasta bhuvanam


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 10/29/2005