Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mAlai shUTTuvEn


mAlai shUTTuvEn
raagam: rAgamAlika

taaLam: rAgamAlika.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

rAgA: keeravaaNi

mAlai shUTTuvEn vElavA varam taruvAi 1: mAlai shuTTuvEn vElavA vandaruL kanda malar 2: mAlai shUTTuvEn vElavA karuNaiyuDan aNishol malar 3: mAlai shUTTuvEn vElavA anudinamum anurAga 4: mAlai shUTTuvEn vElavA unak-kughandap-pA 5: mAlai shUTTuvEn vElavA malaraDi tanil aDimaiyin tudi

anupallavi

shOlai shUzhum svAmimalai mEl karuNai shurandu ezhundaruL svAmi nin tiru nAma

caraNam

engum niraindaruL ainkaranuk-kiLaiya iraivanE arumukhanE muruganE
shankaranuk-kupadEsham sheidha guruparA krpAkara kumarA susvara
pAdAmbujam oru kaNamum maravAda ennaiyun tiruvuLLam
ariyAdhA vaLLi deivAnaikku nAthA innum vAtA anurAga
pAril unaip-pirindEzhai paDAdaa pADu paTTadu pOdAdO gati yAraiyA
kaDaikkaN pAraiyA irangik-kAraiyA enragham karaindurugi maNa
tA tai tiru sheviyil praNavap poruLuraitta
svAmi tArakan mudal koDiya asurargaLin
vAtai tIra sharavaNap-poighai tanil vanda
varadA bAla subramaNyA enrum-vADAda
tuLLum ahankAra shUra samhAra jyOti svarUpa mayil vAhananE
kaLLamillA anbaruLLak-kOyilil kATSi aLikkum jagan mOhananE maNa


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016