Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nIlakaNTham bhajEham


nIlakaNTham bhajEham
raagam: kEdAragauLa

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

nIlakaNTham bhajEham satatam nIrajAsanAdinutam

anupallavi

bAlakucAmbA sahitam bAlacandra sEvitam shIla guruguha pUjitam shrIkadambavana nAtham

caraNam

akSaya rUpAkhaNDa kAvErI tIrOttarAbhi mukham pancamukham rakSita bhakta pramukham
nakSatrEsha shEkharam nAmarUpa vicitratara dakSataram Ishvaram kEdAragauLa priyakaram
dakSiNa kAshIpuram daNDita kAma tripuram dakSadhvaraharam haram dayAkaram kamalakaram


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016