Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: Ekadanta vinAyakam bhajAmi


Ekadanta vinAyakam bhajAmi
raagam: nATa

36 calanaaTTai janya
Aa:S R3 G3 M1 P D3 N3 S
Av: S N3 P M1 R3 S

taaLam: tripuTa
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

Ekadanta vinAyakam bhajAmi mAnasa Isha priyakara tanujam guruguha vinutam anisham

anupallavi

nAgaratna maNi kuNDalAnkrtam nava vyAkaraNa paNDitAdi pUjitam yAga yOga japatapa dhyAnAdi
kArya vara prasiddham sakala lOka pAlakam sangIta shAstra rAga tALa bhAvapradam sadAnanda sahitam

caraNam

mAtanga mukha candrabimba vadanam mahA tripurasundarI nandanam ATankamukha bhakta manOratha abhISTa vara prdAyakam sundaram nAda lOlam nirAmaya kOsham naLina vilOcana ravikOTi prakAsham vEda nigama sakalAgama sannuta vitaraNa guNashIlam bAlam vEda vEdAnta bOdhaka caturam vyAsa vinuta mahanIyam vAram vAram vAram


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016