Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: elli virATa (hrdaya kamala mAnasa pUje)


elli virATa (hrdaya kamala mAnasa pUje)
raagam: bhairavi

Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: jhampe
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

elli virATa pUje hrdaya kamala aSTadaLa hrSIkEsha nArAyaNA hamsa gamana

anupallavi

tundi tudiyalli kEsaradalli dhumuki karNikAnALadali kamala mUla

caraNam 1

nAbhige hrtkamalakkella hattu anguSTa kamala kOmalanALa kamala adhOmukha kamala
kadaLi puSpadante kamala candrakAntiyante kamala vishAlada dikku kamala svarNadantihudu

caraNam 2

aSTadaLa hrtkamala adakke mUvatteraDu kEsara aSTaralli karNikAnALa arasi shrI bhUdEviyu
aSTabAhu aSTAyudhA anguSTa mAtra viSNu aSTa digpAlakaru iralu alli brahmAdigaLinda

caraNam 3

shvEta varNa krtayugadi trEtAyugadi rakta varNa pIta varNa dvAparadi prati krSNa varNa kaliyugadi
dAta dhanurguNa bANadhara cakra gade padma Aturya musala khaDga aSTa bAhugaLali

caraNam 4

pUrva daLadi puNyamadi jIvaniruva AroDhAgnEya daLadi Alasya AgaLige nidre
tOrutippa yama dikkinalli tumbida krOdha mige haridaDe nair-rudyati pApa krtya

caraNam 5

varuNa dikkinalli vinOda vAyavyadi manasu guru kubErana dikkinalliDuvanU ati buddhiya
teraLi bandu IshAnyadi dravya dAna mADisuvanadu digpAlakarugaLinda nintu nintu baruva

caraNam 6

jIvakke vairAgyava jagadIshanu madhya iddu mUvatteraDu kEsaradi mukunda baralu jAgrate
bhAvavittu karNikeyalli bandu svapnagaLa tOri huvvinali kangaLa hondi sUsili ivanu

caraNam 7

madhya kamaladali sUrya madhya sUryanali candra madhya candranali agni madhya tEru shrngAra
madhya jagali kalpavrkSa madhya maNTapa svarNadindA prabhe pITha sAsira phaNi madhya shRi bU nArAyaNa

caraNam 8

havaLa spaTika kamba nUru hATaka navaratnadalEru havaNe nAlku mUla jagali halavu ratnadalihAdu
vividha muttina konjalu vicitra dhvajapatAkegaLu ravikOTi prakAshadali ratha hoLevutiralu

caraNam 9

mallige kunda mandAra maruga kEtaki sampigeyali maNTapa shrngAra anEka pUvili mandirAsaluva
kalpa vrkSada keLage svarNapaTa simhAsanA prabheyalli kOTi sUrya prakAsha iruva viSNu caturbhujadi

caraNam 10

anEka kOTi sUrya prakASha alli mukuTATOpa mastaka vanajanAbhage kaDaga kankaNa varadAbhaya hastadi
kanakAnga kastUri prEma karuNi prasanna vadana shubha manOhara dayAmUrti mandahAsa mukhAmbujadi

caraNam 11

aDimADi aSTaishvarya adu mUrtisi ArAdhisalu aNuvAgi brahma rudrAdyaru anArAranjali mADalu
kaNiyAgi nAradAdyaru kai mugidu gAyana mADalu kuNiva Urvashi rambhA mEnak tilOttameyaru
1
caraNam 2

sanakAdi yOgigaLu stOtragaLa mADalu manujEshvaru vandisuta mAgadharu hOgaLalu anEka divyAbharaNadi
alli kai kankaNavubahya pArshvadi kanaka kAmini chatra cAmarava kAnteyaribbaru DhALisalu
1
caraNam 3

dur-vigjnEya durArAdhya duSTgamya janArdanA nirvighnadi adhO mukhadi rAjAdi nElalaSTagippana
pUrvadali mAnasa pUje upAsti arjuna kELalu sarvAntaryAmi krSNa svAmi upAyava pELida
1
caraNam 4

bhAva prANa vyAhrdi vAyu baddhadali hrtkamala nOvillade adhO mukhadi dinadinaku unnatadi araLuvudu
avAhanavu Asanavu andaradi vAdyavu dEvagarghya AcamanAdigaLu upacArise
1
caraNam 5

ataLadali pAdavihudu A pAdArtha vitaLadali sutaLadippudu janghegaLu sOghrajAnu rasAdaLadi
tatili koDe mahAdaLadi daLAdaLadi guhyavippudu pratiyilladA kapaTadili pAtALavippudu
1
caraNam 6

bhUlOkadali madhyama pUrvalOkadali kukSi mEle suvarlOkdali mrdu hrdaya shrIvatsa
shrI lOlara kukSigaLu sErippudu maharlOkadi mEle kaustubha janOlOkadi matte koraLippudu
1
caraNam 7

tapOlOkadi lalATa tale satya lOkadali viparIta virATa rUpa vishva taijasa prAgjnya turya upEndra
eppatteraDu ssira upa nADiyalippa pArshvanAgi kapaTa nATka sUtradhAri kANu purandara viTTala


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016