Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: AsIdvipravaraha kascit shyAmA


AsIdvipravaraha kascit shyAmA
raagam: rAgamAlikA

taaLam: Adi
Composer: Mysore VaasudEvaacaarya
Language:

pallavi

(rAgA: sAvEri)

anupallavi

AsIdvipravaraha kascit shyAmA. rAgamAlikA. Adi tALA.
1: AsIdvipravaraha kascit shyAmA shAstrIti vishrutaha vEdAdyayana sampannO gAna vidyA vishAradaha

caraNam 2

(rAgA: Anandabhairavi)

Aa:S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

tava dEvAlayE ramyE mahA mahima shAlinIm kAmAkSIm varadAm bhaktyA pUjayAmAsa santatam

caraNam 3

(rAgA: tODi)

Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

kAmakOTi mahA pITha madhyAsINA mahEshvari tadbhakti vashagA dEvI prAdAttasmai shubhAmmatim

caraNam 4

(rAgA: kalyANi)

Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

tat prasAdAt-kIrtanAni shyAmakrSNAnkitAni ca rakti bhakti supuSTAni cakrE bhaktyA vishuddhayA

caraNam 5

(rAgA: paraju)

Aa:S G3 M1 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

dEvI dhyAnasamarcAdi sadA cAraratajm sadA sarvatrA api sv-vikhyAtam smarAmastam nirantaram

caraNam 6

(rAgA: madhyamAvati)

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

shrI shyAmA shAstri caritam sadA sarva jana priyam vAsudEvasya krpayA vAsudEvEna varNitam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/10/2016