Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: hEmOpayangi


hEmOpayangi
raagam: sAvEri

Aa:S R1 M1 P D1 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: tripuT
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

hEmOpayangi yuvatishu bhAgya vIhina hamEva kimu

anupallavi

yA mAnya guNamabjanA bhAma nishamavam kAmayE viraha vivashA garhita dashA

caraNam 1

shItabAnu vadanE cAtakIva jaladam cuta bANa samAkAram cEtasi vi-
cintyAham jIva vallabhamahO vItanidra tapAmi kinnu karOmi

caraNam 2

dina parigananayaA divasAni bahunIha vanajAkSi vrthA krtAni
stanayugamapi mama taruNi bAshpa dhArayaA ghana shOka jayAkalitam hAra rahitam

caraNam 3

kAmini bahuna kim kAntamELanAdEva mamakAdhim apOhitam
mA mA kuru vilambam mAtanga gamanE tamAnaya tarasA kAntam kAnti nishAntam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016