Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: karpaka vallI


karpaka vallI
raagam: ragamAlikA

taaLam: ragamAlikA.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

karpaka vallI vAma kapAlin karuNayA pAlaya shambhO

caraNam

aja surapati murahara mukha sakala surAsura pUjita caraNa vibhO
Agama vEda purANasu kIrttita nAga bhUSaNa shankara bhO
rAgA : kEdAra
indu kalA bhujagEndra surAbahAlankrta sundara shIrsha vibhO
Isha lalATa vilOcana basita virAjita dhavaLa kaLEbara bhO
rAgA : bilahari
udupati huta bhuktina maNi nayana krpAkara shankara sAmba vibhO
Urdhva naTana kOlAhala hrdaya vinOda svayambhO sadAshivA
rAgam : dEvagAndhAri
riSivara sankAdika samshaya hara cinmudrAnkita kara kamalA
rig praprti shruti varNita vaibhava vrSaba dvaja vyOmakEsha shambhO
rAgA - asAvEri
EnAnka manOhara susmita vadanAra vinda parashiva shambhO
jala pila sakha kailAsAlaya shaila sudhA ramaNa shiva shambhO


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016