Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mahAsuram ketum aham - Click to listen (Kalpaka Kamakshi)!


mahAsuram ketum aham
raagam: shanmukhapriyA

Aa:S R2 G2 M2 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M2 G2 R2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

mahAsuram ketum aham bhajAmi chAya graha varam

anupallavi

mahA vicitra makuTa dharam mangaLa vastrAdi dharam nara pITha sthitam sukham navagrahayuta sakham

caraNam

ketum krNvan mantriNam krodha nidhi jaiminam kuLutthAdi bhakSaNam koNa dhvaja patAkinam
guruguha cAmara bharaNam guNa doSa jitAbharaNam grahaNAdi kArya kAraNam grahA pasavya sancAriNam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.

Song performed for karnATik by Kalpaka Kamakshi.


first | previous | next

Contact us

updated on 08/03/2016