Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: jAgO jAgO uThO


jAgO jAgO uThO
raagam: unknown

taaLam: unknown
Composer: Suddhaananda Bhaarati
Language: Tamil

caraNam 1

jAgO jAgO uThO uThOji jai bhagvAn bOlO

caraNam 2

uSA kalyANI AyI bhAI udAr man khOlO

caraNam 3

triguNAnvita mAyA cakramE bas kar sOnA mat

caraNam 4

nInd khulAkar shAnt guNAkar nAm bhajanA sat

caraNam 5

yAd karOji antarang saccidAnandAtmA tum

caraNam 6

advaitAmrta sara jis vihasita hamsas-sOham param

caraNam 7

sOha mOhamaya viSaya nidramE Dub gayE hO bhAi

caraNam 8

AnandAmrta shrOt mE dhairkar Atma rAm hO jAi

caraNam 9

duhkkAtmaka viSayAdi bhO sE cuTkArApAnA ati

caraNam 10

sUkSma hrdayamE shuddha shakti Om mahAmantra bajAnA


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/08/2016