Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhuvana mOhana saundara sukumArA


bhuvana mOhana saundara sukumArA
raagam: dhanyAsi

8 hanumatODi janya
Aa:S G2 M1 P N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

bhuvana mOhana saundara sukumAra bhOgatAbda priyakara kaumAra

anupallavi

dhavaLa dhavaLa mukta samUha samAna danta vicika mita hasana gambhIra

caraNam

muhUrita ravatu sanga tarangita kumkuma candana kaLabha samishrta sundaram
itayiva sankha sahita rAdhikA gOpa shamana parishObhita ramaNA pApa rahita mahanIya
su-vacanA tApa samida mama kAnta kAnta taka dhImta dhImta kALinga nartana
(madhyamakAlam)
tAnamkiTa tajham tarita sa ga ri ni sA tajahm taNam takum tarita
padAmbuja svayam jvalita naTanavarA tajham taNam takum tarita
tAnamkiTa tajham tarita sa ga ri ni sA tajham taNam takum tarita
pItAmbaradhara maNimaya makara kuNDalam idam jhala jhalana
dhitOm dhitOm ri sA pa nI sa ni dha pa taNangu kiTa taLAngu taka dhImta
takku tarikiTaku tarikiTaku kiTata tatdhrta kiTa jhaNata tAnam tadhImta
nrtya nrtya vruSa bhAnu sukumAri vidhrtapa dhanyAsa bhAvAva rasika
ati nUtana kusumAkara vraja mOhana sarasIruha daLa lOcana mama
mAnasa paTu shOra su-svara gIta su-muraLIdhara suramOdita bhava mOcana


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016