Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: krSNa karuNAkadAnu


krSNa karuNAkadAnu
raagam: Anandabhairavi

Aa:S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

krSNa karuNAkadAnu tE krpAnidhE krSNa jaladhAba jAyatE

anupallavi

trSNaya viSaya mrga trSNAyE mOhitE mayi

caraNam 1

kAmadiri pUjanatayA ghOra samskAra karAgriha vitatayA
kAmini kaTAkSa rUpayA shringhala rANi kAma samyatEna hAmaya
mAmakam prEshitam tvayi mAnasam mAmava vibhO

caraNam 2

tatvamava gandhamIsha tE bhahmAdayOpi talparam kimapinEsatE
tatvahO mahAnubhAva tE namOstu shESatalpa padmanAbha shrIpatE
nistUla mAmangaja kOTi nirbhara sundaramidam
shAstata tAvaka rUpam santatamikSItu mama


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016