Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: I jIvaviddu


I jIvaviddu
raagam: gauLa

Aa:S R1 M1 P N3 S
Av: S N3 P M1 R1 G3 M1 R1 S

taaLam: jhampe
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

I jIvaviddu balavEnu celuva rAjIvalOcanana neneyada pApi tanuvinali

caraNam 1

aruNa udayadaleddu hariya smaraNeya mADi guruhiriyara manadalli nenedu nenedu
parama sukhiyAgi nadiyoLu mindu ravi garkhayavanereyada pApi tanuvinali

caraNam 2

honna kalashadali arg-hyOdakava shrI harige cennAgi abhiSEkavanu mADi
rannaduDigaLa uDisi ratnagaLa aLavaDisi kaNNinali nODalariyada kapaTa tanuvinali

caraNam 3

tulasidaLagaLa puSpa mAlikeya navaratna hoLeva kaustubha koraLalli padaka
naLInAkSagiTTu karpUradAratiyetti kaNNinali nODalariyada kapaTa tanuvinali

caraNam 4

pari pariya bhakSya pAyasa shAka shAlyanna vararasa krta kSIra dadhiya
parama puruSage tandu naivEdyavane mADi haruSadali kai mugiyalariyada kapaTa tanuvinali

caraNam 5

nitya naimitya karmagaLanu mADi bahu artiyinda atithigaLanella karesi
vittaviddAgaleE hariya pUjeya mADi sarvOttamana prIti baDisada vyartta tanuvinali

caraNam 6

prati dinavu harinAma sakala vEda purANa kathegaLenu kELi manadaNidu daNidu
atishayada madhva matavananusarisade para gatige sAdhanava sAdhisalariyadiha mUDha I tanuvinali

caraNam 7

uragAdriyali candra puSkariNi modalAda paripari tIrttadalli muNugi muNugi
tiruvEngaLappa shrI purandara vIttalana caraNa sEveya mADalariyada kapaTa tanuvinali


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016