Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: enda vidattAlum mayangudE manam


enda vidattAlum mayangudE manam
raagam: kAnaDA

22 kharaharapriya janya
Aa:S R2 G2 M1 D N2 S
Av: S N2 P M1 G2 M1 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

enda vidattAlum mayangudE manam eNNamum paravashamAghi yadukula tilakan vashamAghi

anupallavi

mandamiruTTip-pozhil nAmukhil nirattAlE vandavarkkellAm aruLai vazhangum nirattAlE

caraNam 1

kavi pADum shiru kuzhal gAnamum vENumO kanivAi mozhikku marai urai pODak-kANumO
malaiyait-tan karattAlE madikkavum vENumO pADi magizha enru pala rAgam vENumO
pAl vaDiyum mukhattin mun pADavum tONumO aDimagizha inda aravu tAn vENumO
inda ayyan manadu vaittAl ena aghamellAm kANumO

caraNam 2

iladuyirai mandara malai shumanda edir oru hiraNiyan uram piLandu migha
talai kavizhndu paDam virinda kALiyan mishai naDanda naTanangaLum marandu tayir
vilai muyanra iLaiyavar palaruDanE migha mukhamalarnda iru kaN
valai virinda kaNamadil vizhunda tiram idenaruNaravum arnda mukundan mukham


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016