Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kAshi vishvEshvara


kAshi vishvEshvara
raagam: kAmbhOji

Aa:S R2 G3 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: aTa
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

kAshi vishvEshvara Ehi mAm pAhi karuNAnidhE sannidhEhi mudam dEhi

anupallavi

kAshI kSEtra sadrshAdhika phalada garta tIra vAsa bhakta vishvAsa dEshika kaTAkSENa darshita dEvAtA sArvabhauma mahAdEva dEvadEva dEvanuta dEvarAjapUjita dakSiNa

caraNam

bhava rOga hara catura vaidyAlinga vibhO bhadra dAyakAmbhOja kara vibhO
kuvalayAdi panca vadana svayambhO kuSTha rOgApaha garta tIrtha shambhO
ravi shashi vahni nEtra sucaritra vishAlAkSI kaLatra kavi janAdi sannuta pAtra
kamanIya gAtra cinmAtra bhuvana bharaNa bhUta gaNapatE bhavahara nata
vidhi shrIpatE shiva guruguha janaka pashupatE navamaNi vilasita cit sabhApatE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016