Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: janani pAhi sadA


janani pAhi sadA
raagam: shuddhasAvEri

Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S D2 P M1 R2 S

taaLam: cApu
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

janani pAhi sadA jagadIsha dEvi smarahara vallabhE

anupallavi

anavadyatara nava hArAlankrtE manju vana jAyata lOcanaE vAhinI taTavAsE

caraNam 1

shailarAja tanayE caNDmuNDa nAshini shUla shObhitakarE sundara rUpE
phAla rAji tilakE parama krpAvati pAlita sujana mAlikE surasAla kisalaya cAru nija pAdE

caraNam 2

mahita bAhu bala mahiSAsurAdi gahana dahanAyitE gatamada sEvyE su-hasitajita kundE
shONaja pAdhari vihara mama hrdi vidhu sadrshamukhi bahuLa malayaja bandhurE lOka

caraNam 3

parama pAvana shrI padmanAbha sahOdari nIla cikurE kEsari varavAhE carita durita
bhaktadara nikarE gauri kuru krpAm mayi kulisha dharamukha pariNutE ghana durita hrdilOla


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016