Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: OrAnnoruvan kuzhalUdum tiruDaningu


OrAnnoruvan kuzhalUdum tiruDaningu
raagam: Arabhi

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

OrAnnoruvan kuzhaUdum tiruDaningu nErAga varuginrAn ungaL nenjamellAm koLLaip-
pOghavO IrEzhulagamellAm avanukkoru pakSaNam urakkam viTTezhundirumE inda kSaNam

anupallavi

nErAgat-talaimElE tOghaiyonru kATTi neTRiDai Aduginra nIlamai shUTTi
vArAda karum kUndal vandalaiyak-kATTi inda vazhi nOkki varuginrAn pAdam koNDa maTTum eTTi
(madhyamakAlam)
varinda shezhum-kanaka maNIyADai aNinda nIla nirattavan padumarAga gOmEtaka marakata pavazha
manIyaNaiyum nirattavan antarangamuDan gOpi nAnenrAl avasarat-tAli kaTTum guNattavan
adhika manattavan edilu-mighuttavan naTana padattavan naLina mukhattavan

caraNam

vEyukkum pEyukkum bhEdam teriyAdapaDi veNNaittArum enru kETTa paiyan
mAyattanamum pazha valla vINaiyum pOkki vandu kuzhalUdum tirukkaiyan vAzhndadu
pOngANum nAnE mayangi inda vArtaiyinai sholla vaitta kaNNaiyan varinda �� naLina mukhattavan


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016